Log in
Valdez

Valdez

Elektronička plaćanja preko digitalnih platformi i fiskalizacija

U nastavku su navedeni načini plaćanja s aspekta obaveze fiskalizacije. Neki od navedenih pružatelja usluga tretiraju se kao poslovni račun tvrtke, te u tom slučaju postoji i obaveza redovite dostave te knjiženja izvadaka po poslovnom računu, kao i prikaza stanja računa u godišnjim financijskim izvješćima. Također je neke od navedenih poslovnih računa potrebno prijaviti Hrvatskoj narodnoj banci te Poreznoj upravi.
Ovisno o načinu plaćanja te priljeva sredstava, potrebno je prilagoditi i shemu knjiženja izlaznih računa plaćenih na neki od navedenih načina.

 Način plaćanja  Obaveza fiskalizacije izdanog računa
 Amex Fiskalizacija
 Barion  Fiskalizacija
 Bitcoin  Ne
 Braintree  Fiskalizacija
 CorvusPay  Fiskalizacija
 čekovi  Fiskalizacija
 Diners Fiskalizacija
 Glovo  Fiskalizacija
 GoCrypto  Ne
 gotovina (novčanice)  Fiskalizacija
 kartica  Fiskalizacija
 kartice - AMEX  Fiskalizacija
 kartice - BA  Fiskalizacija
 kartice - Diners  Fiskalizacija
 kartice - Maestro  Fiskalizacija
 kartice - Mastercard  Fiskalizacija
 kartice - VISA  Fiskalizacija
 KeksPay  Fiskalizacija
 Klarna  Fiskalizacija
 LeanPay  Fiskalizacija
 Mollie  Fiskalizacija
 mPay  Ne
 PayPal  Ne
 plaćanje pouzećem (kurirska služba uz isplatu na TRR)  Ne
 plaćanje pouzećem uz dostavu gotovine Fiskalizacija
 Stripe  Fiskalizacija
 SumUp  Fiskalizacija
 transakcijski račun  Ne
 VivaWallet  Fiskalizacija
 vrijednosni bon  Ne
 Wolt  Fiskalizacija
 Payoneer Global Inc. Fiskalizacija
 Trustly Group AB Fiskalizacija

Priznavanje kvalifikacija i diploma građana Ukrajine i osnivanje firme u Hrvatskoj | Can a foreigner open a business in Croatia?

PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2022/554
оd 5. travnja 2022.
o priznavanju kvalifikacija osoba koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu

EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Nakon ničim izazvane ruske vojne agresije i invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022., koju je Europska unija najoštrije osudila, Europska unija suočila se s nezapamćenim priljevom ljudi koji bježe od rata i traže zaštitu. Broj osoba koje su morale napustiti svoje domove i pobjeći iz Ukrajine dosegnuo je oko četiri milijuna.

(2)

U komunikaciji od 8. ožujka 2022. naslovljenoj „Europska solidarnost s izbjeglicama i osobama koje bježe od rata u Ukrajini” (1) Komisija je opisala znatnu potporu koju je EU pružio osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu i potporu koju su pružile države članice koje ih primaju. To uključuje izravnu humanitarnu pomoć, hitnu pomoć za civilnu zaštitu, potporu na granicama te jasan pravni status koji osobama koje bježe od rata omogućuje da odmah dobiju zaštitu u EU-u.

(3)

U svojoj je komunikaciji pod nazivom „Prihvat osoba koje bježe od rata u Ukrajini – priprema Unije za zadovoljavanje potreba” od 23. ožujka 2022. (2). Komisija utvrdila mjere za pomoć osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu i za osiguravanje učinkovita pristupa tih osoba svojim pravima. To nisu samo hitne mjere za pružanje utočišta i humanitarne pomoći te pristup zdravstvenoj skrbi nego i mjere kojima se osigurava neometana integracija ljudi u zemlje domaćine te pristup obrazovanju, stanovanju i radnim mjestima. Vladina tijela, nevladine organizacije i volonteri u državama članicama, posebno u zemljama prvog ulaska (Poljska, Rumunjska, Slovačka i Mađarska), ali i u zemljama krajnjeg odredišta, čine sve što je u njihovoj moći kako bi pružili potporu i zaštitu osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu.

(4)

Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2022/382 (3), kojom je aktiviran mehanizam privremene zaštite utvrđen u Direktivi 2001/55/EZ (4), osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu osigurava se jasan pravni status čim stignu u Europsku uniju. Privremena zaštita isprva će trajati godinu dana i mogla bi se automatski produljiti dvaput za po šest mjeseci. Privremena zaštita uključuje boravišnu dozvolu, socijalnu i zdravstvenu skrb te pristup stanovanju, obrazovanju i zapošljavanju.

(5)

U članku 12. Direktive 2001/55/EZ navodi se da države članice osobama koje uživaju privremenu zaštitu moraju odobriti da se bave „nesamostalnim ili samostalnim djelatnostima, podložno pravilima koja se primjenjuju na to zanimanje” i da sudjeluju u aktivnostima kao što su obrazovne mogućnosti za odrasle, strukovno osposobljavanje i stjecanje praktičnog radnog iskustva.

(6)

Pravo na pristup tržištu rada ključan je aspekt privremene zaštite. Iskustvo pokazuje da državljani trećih zemalja, a posebno izbjeglice, često moraju prihvatiti poslove ispod svoje razine kvalifikacija (5). Postojanje jednostavnog i brzog mehanizma priznavanja uvelike pridonosi tome da osobe koje uživaju privremenu zaštitu mogu raditi na radnim mjestima za koja su kvalificirane. To olakšava njihovu integraciju i dovodi do boljeg iskorištavanja njihovih vještina, od čega korist imaju i pojedinci i zajednica domaćin. Osigurava se i stjecanje relevantnog iskustva i vještina tijekom razdoblja privremene zaštite, čime se povećava vrijednost njihovih kvalifikacija kad se vrate u matičnu zemlju.

(7)

U Komisijinu akcijskom planu za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021.–2027. (6) prepoznaje se da je olakšavanje priznavanja kvalifikacija stečenih u trećim zemljama i povećanje njihove usporedivosti s kvalifikacijama iz EU-a ključno za brže i pravednije uključivanje izbjeglica i migranata na tržište rada. Također se prepoznaje da su mnogi visokoobrazovani migranti i izbjeglice, posebno žene, prekvalificirani za svoj posao, što može dovesti do obescjenjivanja njihovih vještina. Akcijskim se planom države članice potiču da osiguraju da postupci priznavanja stranih kvalifikacija budu brzi, pravedni, transparentni i cjenovno pristupačni.

(8)

Ako je država članica odlučila regulirati određenu profesiju (7), osobe koje uživaju privremenu zaštitu morat će ishoditi priznavanje svojih stručnih kvalifikacija kako bi se zaposlile ili samostalno obavljale regulirane djelatnosti te profesije. Ovisno o konkretnoj državi članici, to može uključivati, na primjer, različite skupine profesija u području zdravstva, podučavanja, prava, socijalne skrbi ili obrta. Priznavanje stručnih kvalifikacija državljana trećih zemalja odvija se na nacionalnoj razini, pri čemu se primjenjuju pravo i postupci države članice domaćina, osim ako se primjenjuju međunarodni sporazumi.

(9)

Za neregulirana zanimanja zahtjevi za zapošljavanje nisu regulirani zakonom i mogu se kretati od vrlo specifičnih do vrlo općenitih. Za ta zanimanja ne postoje regulatorne prepreke zapošljavanju osobe čije kvalifikacije nisu priznate i ne postoji jedinstven postupak priznavanja kvalifikacija u svrhu ulaska u neregulirana zanimanja (8).

(10)

Neke države članice i regije suočene su s nedostatkom radne snage u mnogim zanimanjima u nizu industrijskih ekosustava (9), među ostalim u nekoliko reguliranih profesija. Priznavanje stručnih kvalifikacija može pomoći u rješavanju tog problema i postizanju uravnoteženijeg tržišta rada.

(11)

Priznavanje stručnih kvalifikacija trebalo bi dopuniti okvirom kojim se omogućuje obavljanje profesija u praksi, izbjegavaju birokratske prepreke i pružaju savjeti onima kojima je to potrebno.

(12)

Osobama koje bježe od rata priznavanje kvalifikacija neće biti prioritet. No, važno je pobrinuti se za to da im osnovne informacije budu na raspolaganju kad im zatrebaju. Uz informiranje koje provode države članice Komisija je napravila internetske stranice „Solidarnost EU-a s Ukrajinom” (10).

(13)

Osim ukrajinskim državljanima, Provedbenom odlukom Vijeća (EU) 2022/382 propisano je da države članice moraju pružiti privremenu zaštitu ili odgovarajuću zaštitu u skladu s nacionalnim pravom i državljanima zemalja izvan EU-a koje nisu Ukrajina koji mogu dokazati da su zakonito boravili u Ukrajini prije 24. veljače 2022. na temelju dozvole za stalni boravak. Stoga osim na one koji uživaju privremenu zaštitu, Komisija potiče države članice da, u mjeri u kojoj je to moguće u skladu s nacionalnim pravom, primjenjuju ovu Preporuku na osobe koje su pobjegle od ruske invazije na Ukrajinu i koje uživaju odgovarajuću zaštitu u skladu s nacionalnim pravom, u skladu s tom odlukom.

(14)

Direktiva 2005/36/EZ (11) ne primjenjuje se na državljane trećih zemalja, što uključuje osobe koje uživaju privremenu zaštitu. Ta direktiva sadržava pravila za priznavanje kvalifikacija iz trećih zemalja koje posjeduju građani EU-a. Njome se državama članicama nameće obveza da ne priznaju nikakve kvalifikacije koje posjeduju građani EU-a ili građani trećih zemalja koje se odnose na profesije navedene u glavi III. poglavlju III., osim ako su ispunjeni minimalni uvjeti osposobljavanja utvrđeni u tom poglavlju. To su: liječnici, određeni liječnici specijalisti, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, doktori dentalne medicine, veterinari, primalje, farmaceuti i arhitekti. Ako stručnjaci koji bježe od ruske agresije ne ispunjavaju minimalne uvjete osposobljavanja, ključno je pronaći rješenja za stjecanje kompetencija koje im nedostaju ili za njihovu odgovarajuću i brzu integraciju na tržište rada.

(15)

Trenutačno brzo pristiže vrlo velik broj ljudi, od kojih bi mnogi mogli biti visoko kvalificirani. Davno uspostavljeni sustavi i postupci priznavanja u državama članicama možda nisu osmišljeni za istodobnu obradu velikog broja zahtjeva. Konkretno, nadležna tijela u državama članicama domaćinima možda neće biti u mogućnosti provesti pojedinačnu procjenu svakog predmet ni odgovarajuću detaljnu analizu.

(16)

Kako bi države članice mogle pojednostavniti postupke i brzo ocijeniti zahtjeve za priznavanje kvalifikacija ključne su informacije o ukrajinskim kvalifikacijama, ukrajinskom sustavu kvalifikacija i ukrajinskom kvalifikacijskom okviru.

(17)

Ukrajina je članica Europskog prostora visokog obrazovanja, koji je osnovan u okviru Bolonjskog procesa. Bolonjski proces osigurava usklađenost sustava visokog obrazovanja na području Europe i potiče pravedno i transparentno priznavanje kvalifikacija. Jedan je od njegovih glavnih ciljeva poduprijeti mobilnost osoblja i studenata. Zemlje koje sudjeluju u Bolonjskom procesu dogovorile su se da će osigurati uzajamno priznavanje kvalifikacija u akademske svrhe. Pravila o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u profesionalne svrhe i za daljnje učenje utvrđena su Konvencijom o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na području Europe (Lisabonska konvencija o priznavanju) (12), čije su stranke sve države članice osim Grčke, Ukrajina i neke druge zemlje koje nisu članice EU-a.

(18)

Mreža ENIC-NARIC (Europska mreža informacijskih centara u Europi i nacionalnih informacijskih centara za akademsko priznavanje u Europskoj uniji) razvila je projekt Erasmus+ Q-entry, bazu podataka za države članice i zemlje izvan EU-a koja pruža informacije o kvalifikacijama stečenima po završetku školovanja koje omogućuju pristup visokom obrazovanju. Ta baza podataka sadržava i informacije o ukrajinskim kvalifikacijama i može se upotrebljavati za potporu postupku priznavanja kvalifikacija osoba koje uživaju privremenu zaštitu.

(19)

Države članice mogle bi naići na situacije da podnositelji zahtjeva ne mogu dokazati formalnu osposobljenost. Osobe koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu možda su bile prisiljene napustiti zemlju bez izvornih isprava o kvalifikacijama. Člankom VII. Lisabonske konvencije o priznavanju njezine se stranke obvezuju na poduzimanje svih razumnih i izvedivih koraka, unutar svojeg pravnog okvira i u skladu s njim, kako bi razvile alternativne načine ocjenjivanja kvalifikacija izbjeglica u situacijama u kojima se takva kvalifikacija ne može dokazati nikakvim ispravama. U dokumentu „Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica u skladu s Lisabonskom konvencijom o priznavanju i Obrazloženje” (13) navedene su dodatne smjernice o tome kako bi države članice u toj situaciji trebale pravilno provesti članak VII. Konvencije.

(20)

Ukrajina je jedna od dugogodišnjih partnerskih zemalja Europske zaklade za osposobljavanje. Europska zaklada za osposobljavanje uspostavila je resursni centar (14) za potporu priznavanju kvalifikacija, vještina i studija iz Ukrajine. Resursni centar uključivat će informacije i dokumentaciju kao što su izvješća i ocjene ukrajinskih kvalifikacija, informacije o ukrajinskom sustavu kvalifikacija i kvalifikacijskom okviru te informacije o ukrajinskom sustavu obrazovanja i osposobljavanja u širem smislu. Sadržavat će i studije i analize tržišta rada, izvješća o projektima, kontaktne točke i poveznice na povezane internetske stranice kao što su baze podataka o kvalifikacijama. U njemu će se također dijeliti resursi koje su u okviru programa Erasmus+ razvili nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (NARIC), kao što je, na primjer, projekt Scand-D s više od 300 ukrajinskih diploma. Resursni centar povezat će se s relevantnim bazama podataka i informacijama o ukrajinskom sustavu visokog obrazovanja i akademskim kvalifikacijama, dostupnima na internetskim stranicama portala Vaša Europa (15) i mreže ENIC-NARIC (16).

(21)

Među jezike dostupne u alatu eTranslation, koji je razvila Komisija, dodan je ukrajinski. Moguć je i prijevod s ruskog jezika, što može biti korisno s obzirom na to da su brojni stručnjaci u Ukrajini stekli diplome na ruskom jeziku. Alat omogućuje prepoznavanje teksta na fotografijama ili skeniranim dokumentima (optičko prepoznavanje znakova, OCR). Time će se nadležnim tijelima omogućiti da uštede vrijeme i ubrzaju postupke.

(22)

Potražnja za zdravstvenim djelatnicima, potrebnima kako bi se zadovoljile neposredne potrebe osoba koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu već je velika i u daljnjem porastu. Kvalificirani stručnjaci iz različitih područja zdravstvene skrbi mogli bi pridonijeti ispunjavanju tih potreba. Posebno treba istaknuti pedijatriju i povezane medicinske specijalizacije zbog toga što je među osobama koje bježe od ruske invazije na Ukrajinu velik broj djece te zaštitu mentalnog zdravlja jer bi osobe koje bježe od rata mogle patiti od teških trauma. Jezična barijera ne bi trebala biti prepreka što bržem liječenju tih osoba kako bi se ublažila šteta. Ondje gdje je izravna usmena komunikacija ključna za izgradnju povjerenja i uspješno liječenje, stručnjaci koji govore ukrajinski mogli bi pružiti potrebnu uslugu.

(23)

Komisija je tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 objavila smjernice o priznavanju kvalifikacija zdravstvenih djelatnika s diplomama iz država koje nisu članice EU-a/EFTA-e (17).

(24)

S obzirom na broj djece koja su pobjegla iz Ukrajine tijekom rata, postoji velika potražnja za ukrajinskim učiteljima koji mogu pomoći da se ta djeca što prije uključe u škole i uspostave stabilnu rutinu. Stručnjaci ističu važnost školske rutine za djecu jer im može pružiti emocionalnu potporu u vremenu neizvjesnosti i straha (18). Ključno je osigurati da vlade i druga tijela imaju resurse i kapacitete kako bi raseljenom i lokalnom stanovništvu pružili pristup cjelovitom, pravednom i kvalitetnom obrazovanju. To vrijedi za sve razine – rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolsko, srednjoškolsko, strukovno i visoko obrazovanje. Kako bi to postigla i povećala međukulturalnu osviještenost unutar obrazovnog sustava zemlje domaćina, nadležna bi tijela trebala na najbolji mogući način iskoristiti nastavnike i drugo obrazovno osoblje u raseljenom stanovništvu (19). Ako ne postoje mogućnosti za poučavanje u učionici, mogu se istražiti mogućnosti školovanja na daljinu. Portal School Education Gateway programa Erasmus+ pruža pristup popratnim materijalima, smjernicama i obrazovnim resursima za učitelje i drugo osoblje, među ostalim i na ukrajinskom jeziku.

(25)

Odlukom Komisije od 19. ožujka 2007. uspostavljena je skupina koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija (20) kako bi se, među ostalim, uspostavila suradnja između tijela država članica i Komisije u pogledu pitanja koja se odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija. Države članice možda su već razvile opsežne sustave za ocjenjivanje i priznavanje kvalifikacija iz trećih zemalja. Ta skupina može Komisiji i državama članicama poslužiti kao forum za održavanje kontinuiranog dijaloga radi praćenja učinkovite provedbe ove Preporuke. Uključivanje predstavnika osoba koje bježe od ruske agresije, ukrajinskih nadležnih tijela i civilnog društva ključno je za učinkovitu provedbu ovih preporuka.

(26)

Komisija može državama članicama na njihov zahtjev pružiti prilagođenu stručnu pomoć u provedbi ovih preporuka u okviru svojeg Instrumenta za tehničku potporu.

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

ORGANIZACIJA PRIZNAVANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA OSOBA KOJE UŽIVAJU PRIVREMENU ZAŠTITU

1.

Komisija potiče države članice da se pobrinu da se stručnjaci koji uživaju privremenu zaštitu u skladu s Direktivom 2001/55/EZ mogu osloniti na učinkovit, brz i funkcionalan sustav priznavanja stručnih kvalifikacija kako bi mogli pristupiti radnim mjestima koja odgovaraju njihovoj razini kvalifikacija. U tom kontekstu države članice trebale bi procijeniti broj stručnjaka čiji se dolazak očekuje kako bi se pobrinule da raspolažu dovoljnim kapacitetom za obradu zahtjeva za priznavanje.

2.

Komisija preporučuje državama članicama da brzo donose svoje odluke o priznavanju stručnjaka u dolasku koji uživaju privremenu zaštitu. Ako postoje znatne razlike između osposobljavanja stečenog u matičnoj zemlji stručnjaka i osposobljavanja potrebnog za istu djelatnost u državi članici domaćinu, države članice trebale bi donijeti odluku o uvođenju mjera nadoknađivanja što je prije moguće, te ih se potiče da to učine najkasnije mjesec dana nakon što podnositelj zahtjeva zatraži priznavanje.

3.

Komisija preporučuje državama članicama da formalnosti za priznavanje stručnih kvalifikacija svedu na najmanju moguću mjeru. U tu se svrhu države članice potiču: —

da radi ubrzavanja priznavanja uspostave ubrzane postupke za obradu zahtjeva stručnjaka koji uživaju privremenu zaštitu,

 • da zajamče da budu potrebni samo bitni dokumenti,
 • da prihvaćaju oblike dokaza koji nisu izvorne isprave (npr. digitalne kopije),
 • da odustanu od određenih zahtjeva, npr. da ne traže ovjerene prijevode,
 • da svugdje gdje je to moguće smanje ili potpuno ukinu troškove, npr. naknade za podnošenje zahtjeva.

Ako postoje sumnje u vezi s vjerodostojnosti kvalifikacije, provjera treba biti brza i učinkovita. U tu svrhu mogu poslužiti digitalni alati kao što je FRAUDOC (21) (smjernice namijenjene vrednovateljima vjerodostojnosti u vezi s tvornicama diploma i krivotvorenjem isprava).

4.

Kako bi se velik broj predmeta s pozitivnim ishodom mogao obraditi u kratkom roku, Komisija potiče države članice da budu fleksibilne u obrađivanju predmeta stručnjaka u dolasku koji uživaju privremenu zaštitu. Konkretno, države članice trebale bi razmotriti provjeravanje kvalifikacija stručnjaka samo ako je to nužno i ukloniti sva ograničenja i zahtjeve koji nisu krajnje nužni. Komisija podsjeća države članice domaćine da smiju, ali ne moraju, provjeravati kvalifikacije stručnjaka za koje ne postoje usklađeni minimalni uvjeti osposobljavanja.

5.

Komisija potiče države članice da definiraju situacije u kojima nije nužno provesti temeljito ocjenjivanje zahtjeva za priznavanje, posebno u predmetima za koje vrijedi da je država članica već ranije provela ocjenjivanje kvalifikacije za određenu profesiju i utvrdila da ne postoje ozbiljne sumnje u jednakovrijednost kvalifikacije s usporedivim kvalifikacijama u državi članici domaćinu. Ako je ishod takvog prethodnog ocjenjivanja bio pozitivan, ne bi trebalo biti nužno provesti temeljito ocjenjivanje zahtjeva.

6.

Komisija poziva države članice da osiguraju brz i učinkovit postupak priznavanja čak i kad je potrebno provesti temeljito ocjenjivanje kvalifikacije. U takvim slučajevima država članica domaćin mogla bi provoditi ocjenjivanje na temelju pristupa sličnog općem sustavu priznavanja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ.

OLAKŠAVANJE AKADEMSKOG PRIZNAVANJA OSOBA KOJE UŽIVAJU PRIVREMENU ZAŠTITU

7.

Komisija preporučuje državama članicama da promiču brze, fleksibilne i učinkovite postupke kojima odgovorne institucije provode akademsko priznavanje.

8.

Komisija preporučuje državama članicama da automatski priznaju ukrajinske visokoškolske kvalifikacije koje ispunjavaju sve zahtjeve Bolonjskog procesa.

9.

Komisija preporučuje državama članicama da dodatno podupru nacionalne informacijske centre za akademsko priznavanje (NARIC) kako bi imali potrebne resurse i kapacitete za rješavanje povećanog broja zahtjeva za priznavanje i kako bi mogli pružati potporu, smjernice i osposobljavanje vrednovateljima kvalifikacija.

10.

Komisija preporučuje da se, u mjeri u kojoj je to moguće i u skladu s nacionalnim pravom, odluka o priznavanju donesena u jednoj državi članici prihvati u ostalim državama članicama.

INFORMIRANJE I KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH ALATA

11.

Komisija preporučuje državama članicama da svojim službama koje izravno rade s korisnicima dostave odgovarajuće i jednostavne informacije o postupcima priznavanja na njihovu državnom području na ukrajinskom jeziku. Te bi informacije također trebale biti dostupne u digitalnom obliku i prilagođene potrebama i položaju osoba koje dolaze iz Ukrajine, pri čemu bi posebno trebale biti objašnjene razlike između Ukrajine i zemlje domaćina.

12.

Komisija potiče države članice da koriste eTranslation (22) kako bi ubrzale postupke priznavanja. Ako je moguće, strojni prijevod trebao bi biti dovoljan.

13.

Komisija potiče države članice da budu transparentne u međusobnim odnosima i u odnosima s Komisijom te da razmjenjuju sve informacije o ukrajinskim kvalifikacijama i ukrajinskom obrazovnom sustavu. Na zahtjev Komisije Europska zaklada za osposobljavanje uspostavila je resursni centar za ukrajinske kvalifikacije namijenjen razmjeni informacija.

POSTUPANJE U SLUČAJU NEPOTPUNIH DOKAZA O KVALIFIKACIJAMA

14.

U slučajevima kad nedostaju dokazi o kvalifikacijama Komisija potiče države članice da prvo provjere može li se od ukrajinskih vlasti dobiti pouzdana potvrda o stečenoj kvalifikaciji. Kako bi pomogla s tim, Komisija će surađivati s državama članicama, ukrajinskim vlastima i ukrajinskim tijelima koja dodjeljuju dokaze radi potvrđivanja dokumentacije o kvalifikacijama te proučiti mogu li se u tu svrhu europske digitalne vjerodajnice za učenje (23) iskoristiti za ponovno izdavanje dokumentacije o kvalifikacijama u digitalnom obliku.

15.

Komisija podsjeća države članice da ako nijedno drugo rješenje ne bude moguće, „Europska putovnica kvalifikacija za izbjeglice” (24), koju je zajedno s partnerima izradilo Vijeće Europe, omogućava da se kvalifikacije nakon srednjoškolskog obrazovanja ocijene na temelju dostupne dokumentacije i strukturiranog intervjua. Iako sama putovnica kvalifikacija nije isprava o formalnom priznavanju, ona pomaže da se ocijene kvalifikacije koje bi izbjegla osoba vjerojatno mogla imati, a može se primijeniti i na osobe koje uživaju privremenu zaštitu. Mogli bi se proučiti i drugi alati, npr. putovnica kvalifikacija koju je razvio UNESCO (25) i slični sustavi izrađeni u okviru programa Erasmus+ (npr. paket instrumenata REACT – Refugees and Recognition (26)).

POSEBNI ZAHTJEVI ZA ODREĐENE PROFESIJE

16.

Komisija potiče države članice da prouče kako se osobe koje uživaju privremenu zaštitu mogu, kad je to moguće, zaposliti u zdravstvenim službama, npr.: —

da prepoznaju dobra praktična rješenja na temelju kojih državljani trećih zemalja mogu sudjelovati u ubrzanim programima u području zdravstvenih profesija kako bi im se olakšalo obavljanje tih profesija,

da procjenjuju izvedivost izvanteritorijalnih zdravstvenih ustanova u kojima zdravstveno osoblje koje uživa privremenu zaštitu može liječiti osobe raseljene iz Ukrajine (npr. ukrajinske poljske bolnice smještene na tlu neke države članice),

da ocjenjuju ukrajinske kurikulume za osposobljavanje za medicinska zanimanja i, ako je izvedivo, da izrađuju kratkoročne programe usavršavanja na temelju kojih bi se stekli minimalni standardi osposobljavanja potrebni za određena zanimanja.

17.

Kad je riječ o stručnjacima s kvalifikacijama koje ne ispunjavaju minimalne uvjete osposobljavanja utvrđene u Direktivi 2005/36/EZ, Komisija potiče države članice da primijene isti pristup kao u smjernicama za priznavanje zdravstvenih djelatnika s kvalifikacijama iz zemalja izvan EU-a/EFTA-e sastavljenima zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. Države članice i dalje mogu dopuštati osobama koje uživaju privremenu zaštitu da određene djelatnosti obavljaju sa statusom koji se razlikuje od statusa punopravnog člana profesije. Na primjer, kvalificiranoj medicinskoj sestri iz treće zemlje čije osposobljavanje ne ispunjava minimalne uvjete osposobljavanja može se dopustiti da radi kao zdravstveni asistent.

18.

Komisija poziva države članice da istraže različite načine na koje bi se nastavnicima i drugim obrazovnim stručnjacima brzo osigurao pristup relevantnom sektoru djelatnosti, npr.: —

da se osobe koje uživaju privremenu zaštitu koje su stekle stručne kvalifikacije nastavnika u Ukrajini zapošljavaju u školama u koje su smještena djeca koja su pobjegla od ruske invazije na Ukrajinu,

da se učitelji i nastavnici jezično osposobljavaju,

da se učitelji koji govore ukrajinski razmjeste u škole kojima nedostaju učitelji, ali u kojima ima dovoljno drugih resursa za nastavu;

da se ugovori nastavnika sa stručnim kvalifikacijama stečenima u Ukrajini koji su privremeno zaposleni kao pomoćnici nastavnika u zemljama domaćinima zamijene ugovorima za kvalificirane nastavnike brzo nakon priznavanja stručnih kvalifikacija,

da se studentima nastavničkih i učiteljskih smjerova koji uživaju privremenu zaštitu pomogne kako bi im se omogućio pristup obrazovanju i osposobljavanju učitelja i nastavnika u zemljama domaćinima.

19.

Komisija poziva države članice da obrazovnom osoblju koje uživa privremenu zaštitu olakšaju zapošljavanje u strukturama koje pružaju formalni rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kao što su jaslice i vrtići, i u neformalnim strukturama, kao što su igrališta, uzimajući u obzir da u Europi postoje znatne razlike u tim profesijama.

20.

Komisija ističe da se u mjerama za olakšavanje zapošljavanja stručnih osoba u odgoju i obrazovanju koje uživaju privremenu zaštitu moraju uzeti u obzir nacionalne odredbe za zaštitu djece i mladih.

OLAKŠAVANJE BAVLJENJA REGULIRANIM PROFESIJAMA

21.

Komisija potiče države članice da se pobrinu da stručnjaci mogu obavljati svoju profesiju kako bi mogli pristupiti tržištu rada nakon priznavanja stručnih kvalifikacija bez nepotrebnih administrativnih prepreka i uz potporu koja im je potrebna.

22.

Komisija preporučuje da države članice poduzećima ne uvode niti na njih primjenjuju nikakve obveze na temelju kojih poduzeća moraju dokazati da ne mogu zaposliti građanina EU-a prije zapošljavanja osobe koja uživa privremenu zaštitu.

23.

Komisija preporučuje da države članice osiguraju da se ocjenjuju i uzimaju u obzir sve relevantne stručne vještine i kompetencije osoba koje uživaju privremenu zaštitu neovisno o tome jesu li te vještine i kompetencije stečene formalnim, informalnim ili neformalnim učenjem. Komisija potiče države članice da podrže ljude u dokumentiranju svojih vještina i kvalifikacija, među ostalim pružanjem individualne potpore. Kako bi se olakšalo takvo prikupljanje i ocjenjivanje vještina i kompetencija, mogu se iskoristiti Europass (27) i Alat EU-a za profiliranje vještina državljana trećih zemalja (28).

24.

Komisija preporučuje da države članice uvedu mjere kojima bi se osobama koje uživaju privremenu zaštitu, a koje ne znaju ili ne vladaju jezikom zemlje domaćina olakšalo obavljanje profesija, npr. organiziranje tečajeva jezika ili omogućavanje obavljanja profesije pod nadzorom ili u okruženju u kojem jezik zemlje domaćina nije potreban.

NAKNADNE RADNJE ZA PREDLOŽENE MJERE

25.

Komisija poziva države članice da blisko surađuju s ukrajinskim tijelima, predstavnicima ukrajinskog civilnog društva, uključujući ukrajinsku dijasporu, i Komisijom kako bi podržale praktična rješenja da se osobama koje uživaju privremenu zaštitu priznaju kvalifikacije i da ih se bez prepreka integrira na tržište rada.

26.

Komisija će pokrenuti i koordinirati posebne sastanke unutar skupine koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija. Ta će se skupina redovito sastajati kako bi raspravljala i razmjenjivala nacionalne prakse o toj temi. Komisija će na te sastanke pozivati predstavnike relevantnih ukrajinskih tijela. Također će se pokrenuti rasprava i uzajamno učenje u drugim relevantnim strukturama, kao što su radne skupine u okviru europskog prostora obrazovanja i mreže informacijskih centara za akademsko priznavanje (ENIC-NARIC).

27.

Komisija poziva države članice da podijele svoje stručno znanje na posebnim ad hoc sastancima kako bi se ubrzao postupak i izbjeglo udvostručavanje. U ovoj su fazi najvažnije suradnja, najbolja praktična rješenja i opsežna razmjena informacija.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. travnja 2022.

Za Komisiju

Thierry BRETON

Član Komisije

Izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32022H0554

Za detaljnije informacije o priznavanju konkretnih stručnih kvalifikacija, odnosno nostrifikaciji diploma možete se obratiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija

Nama se možete obratiti u vezi osnivanja firme u Hrvatskoj za strane državljane iz Ukrajine, putem izbornika Kontakt. Također nam se možete obratiti u vezi novčanih potpora i poticaja za samozapošljavanje.


 

 COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2022/554

of 5 April 2022

on the recognition of qualifications for people fleeing Russia’s invasion of Ukraine

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 292 thereof,

Whereas:

(1)

Following the unprovoked Russian military aggression and invasion of Ukraine on 24 February 2022, which the European Union has condemned in the strongest possible terms, the European Union is facing an unprecedented inflow of people fleeing from the war and seeking protection. The number of people displaced from their homes and forced to flee Ukraine has reached some four million.

(2)

In its communication ‘European solidarity with refugees and those fleeing war in Ukraine’ of 8 March 2022 (1), the Commission outlined the substantial support the EU had made available to help people fleeing Russia’s invasion of Ukraine, as well as the Member States receiving them. This includes direct humanitarian aid, emergency civil protection assistance, support at the border, as well as a clear legal status allowing those fleeing the war to receive immediate protection in the EU.

(3)

In its communication ‘Welcoming those fleeing war in Ukraine: Readying Europe to meet the needs’ of 23 March 2022 (2) the Commission sets out measures to help people fleeing Russia’s invasion of Ukraine and to ensure they can effectively access their rights. The measures include not only immediate ones to provide shelter, humanitarian aid and access to healthcare, but also action to ensure that people are smoothly integrated into the host countries and have access to education, housing and jobs. Government authorities, NGOs, and volunteers in Member States, particularly in the countries of first entry (Poland, Romania, Slovakia and Hungary) but also in those of final destination, are doing their utmost to provide support and protection to people fleeing Russia’s invasion of Ukraine.

(4)

Council Implementing Decision (EU) 2022/382 (3) which activated the temporary protection mechanism set out in Directive 2001/55/EC (4), provides people fleeing Russia’s invasion of Ukraine with a clear legal status as soon as they arrive in the European Union. Temporary protection will in the first instance last 1 year and could automatically be renewed twice for 6 months each time. Temporary protection includes a residence permit, welfare support and healthcare, and access to housing, education and employment.

(5)

Article 12 of Directive 2001/55/EC states that Member States must authorise people enjoying temporary protection to engage in ‘employed or self-employed activities, subject to rules applicable to the profession’ as well as in activities such as educational opportunities for adults, vocational training and practical workplace experience.

(6)

The right to access the labour market is a key aspect of temporary protection. Experience shows that non-EU nationals, and in particular refugees, often have to take jobs below their qualification level (5). Providing a simple and rapid recognition mechanism contributes greatly to ensuring that people enjoying temporary protection can work in jobs for which they are qualified. This facilitates their integration and leads to better use of their skills, benefiting both the individual and the host community. It also ensures people gain relevant experience and skills during their period of temporary protection, which adds value to their qualifications when returning to the home country.

(7)

The Commission’s 2021-2027 action plan on integration and inclusion (6) recognises that facilitating the recognition of qualifications acquired in non-EU countries and increasing their comparability with EU qualifications is key to faster and fairer inclusion of refugees and migrants in the labour market. It also recognises that many highly educated migrants and refugees – in particular women – are over-qualified for their job, which may lead to depreciation of their skills. The action plan encourages Member States to ensure that procedures for recognising foreign qualifications are quick, fair, transparent and affordable.

(8)

If a Member State has opted to regulate a specific profession (7), people enjoying temporary protection will need to obtain recognition of their professional qualifications to engage in employed or self-employed regulated activities in that profession. Depending on the specific Member State, this can include for example different groups of health, teaching, legal, social or crafts professions. The recognition of third country nationals’ professional qualifications takes place at national level, applying the law and procedures of the host Member State unless international agreements apply.

(9)

For non-regulated occupations, requirements for employment are not regulated by law and can vary from very specific to very general. For these occupations there are no regulatory barriers to employing a person whose qualifications have not been recognised and there is no single process in place for the recognition of qualifications for purposes of entry into non-regulated occupations (8).

(10)

Some Member States and regions encounter shortages in a number of occupations across industrial ecosystems (9), including in several regulated professions. Recognition of professional qualifications can help address some of these shortages and achieve a more balanced labour market.

(11)

Recognition of professional qualifications should be complemented by a framework that allows the exercise of the professions in practice, avoids bureaucratic barriers and offers advice to those who need it.

(12)

For people fleeing the war, recognition of their qualifications will not be the first thing on their minds. It is nonetheless important to provide signposting and basic information so that people have it to hand once they need it. In addition to Member States providing information, the Commission put in place the ‘EU solidarity with Ukraine’ website (10).

(13)

In addition to Ukrainian nationals, Council Implementing Decision (EU) 2022/382 provides that Member States must apply either temporary protection or adequate protection under national law in respect of nationals of non-EU countries other than Ukraine who can prove they were legally residing in Ukraine before 24 February 2022 on the basis of a permanent resident permit. In addition to those enjoying temporary protection, the Commission therefore encourages Member States to, to the extent possible under national law, apply this Recommendation to people that have fled Russia’s invasion of Ukraine and are beneficiaries of adequate protection under national law, in accordance with that Decision.

(14)

Directive 2005/36/EC (11) does not apply to third country nationals including those enjoying temporary protection. It contains rules for recognition of third country qualifications held by EU citizens. It imposes an obligation on Member States to not recognise any qualification held by EU or non-EU citizens relating to the professions listed in Title III, Chapter III, unless the minimum training conditions set out in that chapter are fulfilled. These professions are: doctors, certain specialised doctors, nurses responsible for general care, dental practitioners, veterinary surgeons, midwives, pharmacists and architects. Where professionals fleeing Russian aggression do not meet these minimum training requirements, it is essential to identify solutions how they can obtain the missing competences or how an appropriate and quick integration in the labour market can be achieved.

(15)

The current situation is characterised by a rapid inflow of a very large number of people, many of whom may be well-qualified. The long-established recognition systems and procedures in the Member States may not be designed to process so many applications at once. In particular, competent authorities in the host Member States might not be in a position to assess each one of them on a case-by-case basis and carry out a corresponding detailed analysis.

(16)

Information on Ukrainian qualifications, the Ukrainian qualifications system and the Ukrainian qualifications framework is crucial for Member States to be able to streamline processes and evaluate applications for the recognition of qualifications quickly.

(17)

Ukraine is a member of the European Higher Education Area that was created under the Bologna Process. The Bologna Process brings coherence to higher education systems across the European region and encourages fair and transparent recognition of qualifications. One of its main objectives is to support staff and student mobility. Countries participating in the Bologna Process have agreed to ensure the mutual recognition of qualifications for academic purposes. Rules on recognition of higher education qualifications for both professional purposes and further learning are set by the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (the Lisbon Recognition Convention) (12) to which all Member States except Greece, as well as Ukraine and other non-EU countries are parties.

(18)

The ENIC-NARIC network (European Network of Information Centres in the European Region-National Academic Recognition Information Centres in the European Union) developed the Erasmus+ Q-entry project, a database that covers Member States and non-EU countries and provides information on school-leaving qualifications giving access to higher education. This database includes information on Ukrainian qualifications and can be used to support the recognition process for people enjoying temporary protection.

(19)

Member States may face the challenge that applicants cannot provide evidence of formal qualifications. People fleeing Russia’s invasion of Ukraine may have been forced to leave without their original documentation of qualifications. Article VII of the Lisbon Recognition Convention obliges its parties to take all reasonable and feasible steps - within and in line with their respective legal framework - to develop alternative ways of assessment of the qualifications of refugees in situations where no documentary evidence can prove such qualification. The ‘Recommendation on the Recognition of Refugees’ Qualifications under the Lisbon Recognition Convention and Explanatory Memorandum’ (13), gives further guidance how Member States should proceed in this situation to properly implement Article VII of the convention.

(20)

Ukraine is one of the European Training Foundation’s longstanding partner countries. The European Training Foundation has created a resource hub (14) to support the recognition of qualifications, skills and studies from Ukraine. The resource hub will include information and documents such as reports and assessments on Ukrainian qualifications, information on the Ukrainian qualification system and framework, and information on the Ukrainian education and training system more widely. It will also contain labour market studies and analyses, project reports, contact points, and links to related websites such as qualifications databases. It will also share resources developed under the Erasmus+ Programme by the National Academic Recognition Information Centres (NARIC) like, for example, the Scand-D project with more than 300 Ukrainian diplomas featured. The resource hub will link to relevant databases and information on the Ukrainian higher education system and its academic qualifications, available on the Your Europe’s website (15) and on ENIC-NARIC network website (16).

(21)

The eTranslation tool developed by the Commission has been adapted to add Ukrainian as an available language. Translation from Russian is also possible and can be useful, given that many professionals in Ukraine obtained their diplomas in Russian. The tool allows recognition of text in pictures or scans of documents (optical character recognition, OCR). This will enable competent authorities to save time and speed up processes.

(22)

There is a high and increasing demand for healthcare professionals to meet the immediate needs of people fleeing Russia’s invasion of Ukraine. Skilled professionals with various backgrounds in healthcare could contribute to meeting these needs. Special emphasis needs to be put on paediatrics and related medical specialties due to the high number of children among the people fleeing Russia’s invasion of Ukraine, and on mental health services as people fleeing from war might suffer from severe traumatic experiences. The language barrier should not be an obstacle to treating those people as soon as possible to mitigate the damage. Where direct oral communication is crucial for trust-building and successful treatment, Ukrainian-speaking professionals could provide the necessary service.

(23)

The Commission published a guidance note during the COVID-19 crisis covering the recognition of health professionals with qualifications from outside the EU/EFTA (17).

(24)

Given the number of children that have fled Ukraine during the war, there is high demand for Ukrainian-speaking teachers who can help those children to be included in schools and have a stable routine as soon as possible. Experts have underlined how important a school routine is for children, as it can support them emotionally during an overwhelming and frightening time (18). It is crucial to ensure that governments and other authorities have the resources and capacity to provide both the displaced and local populations with access to full, equitable and quality education. This applies at all levels – early childhood education and care, primary, secondary, vocational, and higher education. Authorities should make the best use of teachers and other education personnel among the displaced to achieve this and to raise intercultural awareness within the hosting education system (19). Distance schooling can be explored where no options for in-classroom teaching are available. The Erasmus+ School Education Gateway provides access to supportive material, guidance documents and educational resources for teachers and other staff, also in Ukrainian language.

(25)

A Commission Decision of 19 March 2007 set up the group of coordinators for the recognition of professional qualifications (20) to, among other things, establish cooperation between Member States’ authorities and the Commission on questions relating to the recognition of professional qualifications. Member States may have already developed extensive systems on how to assess and recognise non-EU qualifications. This group can serve as a forum for the Commission and Member States to maintain a continuous dialogue to monitor the effective implementation of this Recommendation. Involving representatives of people fleeing Russian aggression, Ukrainian competent authorities and civil society are crucial for the effective implementation of these recommendations.

(26)

The Commission can provide Member States, upon their request, with tailor made expertise to implement these recommendations under its Technical Support Instrument.

HAS ADOPTED THIS RECOMMENDATION:

ORGANISING RECOGNITION OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS FOR PEOPLE ENJOYING TEMPORARY PROTECTION

1.
The Commission encourages Member States to ensure that professionals enjoying temporary protection under Directive 2001/55/EC can access jobs that correspond to their qualification level by relying on an efficient, rapid and well-functioning system of recognition of their professional qualifications. In this context, Member States should take measures to estimate the expected number of incoming professionals to ensure they have sufficient capacity to process applications for recognition.

2.
The Commission recommends Member States to issue swiftly their recognition decisions for incoming professionals enjoying temporary protection. If there are significant differences between the training acquired in a professional’s home country and the training required for the same activity in the host Member State, Member States should take the decision to impose any compensation measure as soon as possible, and are encouraged to do so no later than a month after the applicant asks for recognition.

3.
The Commission recommends Member States to reduce the formalities for recognition of professional qualifications to a minimum. To this end, Member States are encouraged:

 • to speed up the process by putting in place fast-track procedures for handling applications of professionals enjoying temporary protection;
 • to ensure that only essential documents are required;
 • to accept other forms of proof than original documents (e.g. digital copies);
 • to dispense with certain requirements, e.g. not asking for certified translations;
 • to reduce or eliminate costs, such as application fees, where possible.

In case of doubt about the authenticity of the qualification, verification should be quick and efficient. Digital tools like the FRAUDOC - Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators (21) may be used to that effect.

4.
The Commission encourages Member States to apply a flexible approach to treating incoming professionals enjoying temporary protection to allow a high number of cases to be processed in a short time with a positive outcome. In particular, Member States should consider checking qualifications of professionals only if it is essential, and should remove any restrictions and requirements that are not absolutely needed. The Commission reminds host Member States that they are allowed, but not obliged, to check the qualifications of professionals for whom no harmonised minimum training requirements exist.

5.
The Commission encourages Member States to identify situations in which an in-depth assessment of applications for recognition is not essential, especially in cases where the Member State has previously assessed the qualification for a particular profession and there are no serious doubts as to its equivalence with the comparable qualifications in the host Member State. If the outcome of such a previous assessment was favourable, the in-depth assessment should not be necessary.

6.
The Commission urges Member States to ensure a fast and efficient recognition procedure even when an in-depth assessment of qualifications is needed. In such cases, the assessment of the host Member State could follow a similar approach to that of the general system of recognition under Directive 2005/36/EC.

FACILITATING ACADEMIC RECOGNITION FOR PEOPLE ENJOYING TEMPORARY PROTECTION

7.
The Commission recommends Member States to promote fast, flexible, and efficient recognition procedures for academic recognition by responsible institutions.

8.
The Commission recommends Member States to automatically recognise Ukrainian higher education qualifications that fulfil all the requirements from the Bologna Process.

9.
The Commission recommends Member States to provide further support to the National Academic Recognition Information Centres (NARIC) to ensure that they have the necessary resources and capacities to deal with higher numbers of recognition requests and to enable them to provide support, guidance and training for credential evaluators.

10.
The Commission recommends that, as far as possible and in line with national law, a recognition decision made in one Member State should be accepted in other Member States.

INFORMATION PROVISION AND USE OF ELECTRONIC TOOLS

11.
The Commission recommends Member States to provide their front-line services with appropriate and simple information in Ukrainian on recognition procedures within their territory. The information should be also available digitally and tailored to the needs and situation of people arriving from Ukraine, explaining in particular differences between Ukraine and the host country.

12.
The Commission encourages Member States to use the eTranslation (22) tool as a means to speed up recognition processes. Where feasible, machine translation should suffice.

13.
The Commission encourages Member States to be transparent with each other and the Commission and to share all information on Ukrainian qualifications and the Ukrainian education system they might have. The European Training Foundation has, at the request of the Commission, created a resource hub on Ukrainian qualifications where information can be shared.

DEALING WITH INCOMPLETE EVIDENCE ON QUALIFICATIONS

14.
The Commission encourages Member States, where evidence of qualifications is missing, to first check whether a reliable confirmation of the qualification achieved can be obtained from the Ukrainian authorities. To facilitate this process, the Commission will work with Member States in cooperation with Ukrainian authorities and awarding bodies to have missing documentation of qualifications confirmed and will explore whether the European Digital Credentials for Learning (23) can be used to re-issue documentation of qualifications digitally for that purpose.

15.
The Commission reminds Member States that, if no other solution is possible, the ‘European Qualifications Passport for Refugees’ (24) developed by the Council of Europe together with partners, provides for an assessment of post-secondary qualifications based on available documentation and a structured interview. Although this qualification passport itself does not constitute a formal recognition act, it helps to assess the qualifications a refugee is likely to have, and it may also be applied to people enjoying temporary protection. Other tools such as the qualifications passport developed by UNESCO (25) and similar systems developed under the Erasmus+ Programme (for example the REACT – Refugees and Recognition toolkit) (26) could also be explored.

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR CERTAIN PROFESSIONS

16.
The Commission encourages Member States to explore how people enjoying temporary protection can, where appropriate, be employed in healthcare services, including by:

identifying good practices where non-EU nationals can participate in fast-track programmes within the area of healthcare professions to facilitate the exercise of those professions;

assessing the feasibility of extraterritorial healthcare facilities where healthcare staff enjoying temporary protection can treat people displaced from Ukraine (e.g. Ukrainian field hospitals operated on a Member State’s soil);

assessing Ukrainian training curricula for medical professions and, where feasible, developing short-duration up-skilling programmes to meet the minimum training standards required for certain professions.

17.
For professionals with qualifications not meeting the minimum training requirements set out in Directive 2005/36/EC, the Commission encourages Member States to apply the same approach as in the guidance note for the COVID-19 crisis for the recognition of health professionals with qualifications from outside the EU/EFTA. Member States may still allow people enjoying temporary protection to perform certain activities, with a different status than that of a full member of the profession. For example, a third-country qualified nurse whose training does not meet the minimum training requirements may be allowed to work as a health care assistant.

18.
The Commission invites Member States to explore different ways to ensure that access to the relevant sector of activity is ensured promptly for teachers and other education professionals, e.g. by:

employing people enjoying temporary protection who have acquired the professional qualification of teacher in Ukraine in schools where children fleeing Russia’s invasion of Ukraine have been placed;

providing language training to teaching professionals;

allocating Ukrainian-speaking teachers to schools with additional capacity and shortage of teachers;

changing the contracts of teachers with a professional qualification acquired in Ukraine, who have been temporarily hired as assistant teachers in host countries, to qualified teacher contracts quickly after the professional qualification has been recognised;

supporting student teachers enjoying temporary protection to access host countries’ teacher education and training.

19.
The Commission invites Member States to facilitate the recruitment of educational staff enjoying temporary protection to work in structures which provide formal early childhood education and care, such as crèches and kindergartens, and in informal structures, such as play hubs, taking into account the wide diversity of these professions across Europe.

20.
The Commission stresses that measures for facilitating the recruitment of educational and teaching professionals enjoying temporary protection shall take into account national provisions for the protection of children and youth.

FACILITATING THE EXERCISE OF REGULATED PROFESSIONS

21.
The Commission encourages Member States to ensure that professionals can exercise their profession in order to access the labour market after obtaining recognition of their professional qualifications, without unnecessary administrative barriers and with the support they need.

22.
The Commission recommends that Member States do not introduce or maintain any requirement for companies to prove that they could not hire an EU citizen before recruiting a person enjoying temporary protection.

23.
The Commission recommends that Member States ensure that all relevant professional skills and competences of people enjoying temporary protection are assessed and taken into account, regardless of whether they have been acquired through formal, informal or non-formal learning. The Commission encourages Member States to support people in recording their skills and qualifications, including by the provision of one-to-one support. To facilitate such collection and assessment of skills and competences Europass (27) and the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals (28) can be used.

24.
The Commission recommends that Member States put in place measures to facilitate the exercise of professions for people enjoying temporary protection who have no knowledge or limited knowledge of the language of the host country, such as language courses, or arrangements to practice their profession under supervision or in a setting where the language of the host country is not needed.

FOLLOW UP OF PROPOSED MEASURES

25.
The Commission invites Member States to cooperate closely with Ukrainian authorities, representatives of Ukrainian civil society, including the Ukrainian diaspora, and the Commission to support practical solutions for recognition of qualifications and the smooth integration of people enjoying temporary protection into the labour market.

26.
The Commission will initiate and coordinate dedicated meetings within the group of coordinators for the recognition of professional qualifications. This group will meet regularly to discuss and exchange national practices on this topic. The Commission will invite representatives of the relevant Ukrainian authorities to these meetings. Discussion and peer learning will also be initiated in other relevant structures, like in the European Education Area framework Working Groups and the Network of Academic Recognition Information Centres (ENIC-NARIC).

27.
The Commission asks Member States to share their expertise in the dedicated ad hoc meetings, with a view to speeding up the process and avoiding duplications. Cooperation, best practices, and extensive information sharing is crucial at this stage.

Done at Brussels, 5 April 2022.

For the Commission

Thierry BRETON

Member of the Commission

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32022H0554

For more detailed information on the recognition of specific professional qualifications, ie nostrification of diplomas, you can contact the Agency for Science Higher Education https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija

You can contact us regarding the establishment of a company in Croatia for foreign citizens from Ukraine, via the Contact menu. 

You can also contact us about financial support and incentives for self-employment.

Зв’язатися з нами щодо створення компанії в Хорватії для іноземних громадян з України можна через меню «Контакти».

Ви також можете зв’язатися з нами щодо фінансової підтримки та стимулювання самозайнятості.

 

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Cilj poslovne analize je upravljanje financijskim poslovanjem, s posebnim naglaskom na metode u analizi financijskih izvještaja, a u novije vrijeme s naglaskom na digitalne metode poslovne analize. Svrha je interpretacije pokazatelja i ocjene poslovanja i financijskog stanja pojedine tvrtke. Rukovodeće osoblje, a posebice mikro i male tvrtke često od financija i računovodstva ne dobiju dovoljno relavantnih podataka, a i kada imaju pristup navedenih podacima ne koriste ih u svrhu pripreme i analize prije donošenja poslovnih odluka. Stoga utjecaj  poslovnih odluka koje su donesene bez uvida u relevantne pokazatelje može imati dalekosežne posljedice na cjelokupno poslovanje poduzeća.

Poslovne analiza temelji se na financijskog analizi te postupcima i metodama analize, pokazateljima kriterija uspješnog poslovanja, stabilnog poslovanja, procjeni razika i vjerojatnosti bankrota uz korištenje odgovarajućih alata poslovne analize.

Osnovne elemente poslovne analize trebao bi znati svaki budući poduzetnik, kako bi mogao uspješno upravljati tvrtke uz minimiziranje rizika te osiguranje prosperiteta i sigurnosti kako za zaposlenike tako i poslovne partnere. Dobar poslovni software omogućiti će uvid u pokazatelje za digitalnu poslovnu analizu, a takve pokazatelje potrebno je znati interpretirati.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će kroz mjeru vaučera za obrazovanje, dio navedenih sredstava usmjeriti i na obrazovanje u digitalnoj poslovnoj analizi, što svakako treba pozdraviti.

Poslovni subjekti koji su zainteresirani proširiti uvid u elemente poslovne analize svoje tvrtke, mogu nam se obratiti putem rubrike Kontakt. Edukacija i program su sufinancirani, te za poduzenika besplatni.

Napominjemo da prema odredbama čl. 19. st. 11. novog Zakona o računovodstvu, članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za godišnje financijske izvještaje. Prema odredbama čl. 19. st. 12. novog Zakona o računovodstvu, godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Dakle, ako ste se nadali da ste sklapajem ugovora sa knjigovodstvenim servisom skinuli sa sebe odgovornost za financijske izvještaje svoje tvrtke, predlažemo da razmotrite gore navedene zakonske odredbe.

 • Objavljeno u Poslovna podrška

Company registration in Croatia in 7 days

Yes, it is possible for foreigners as well.

 • We will organize the whole procedure of company registration, and you will receive the Registration Decision in 7-10 days, and in some cases the registration was completed in 3 working days.
 • In the next 7 days, you will have an account for the program for issuing invoices and monitoring finances and operations, which can be in English, German, etc.
 • You will be able to issue invoices in EUR, USD and other currencies, in English, German, etc.
 • If necessary, we will also organize advertisements for the employment of workers, analysis of salaries for certain activities in Croatia, calculations and payments of salaries, etc.
 • If you want to employ citizens of Croatia or the EU - the procedure does not take long. If you want to employ third-country nationals outside the EU, the procedure is a bit more complicated and takes longer, so you need to start preparing for this option at least a few months in advance.
 • On a daily basis, you will have an insight into income / expenses, a projection of business results and outstanding receivables / payables.

Regarding the establishment of a company in Croatia, in addition to the establishment of a limited liability company, it is also possible to establish a simple limited liability company.
From 2020 in Croatia, in addition to the classic, the establishment of an online road company of the "START" system will be introduced for Croatian citizens who have a new ID card and access to the eCitizens service.
If you want to collect the necessary information and prices for the costs from starting a company online to online bookkeeping, online payroll, registration / deregistration of workers, work permits, A1 certificates, which bank to choose for internet banking, the possibility of contracting secretarial services, etc. - for all questions and information we are available through the Contact section.

In this article, we will look at the main differences, and the costs of establishing a D.O.O. and the cost of establishing the J.D.O.O.

Headquarters for starting a business online According to the Companies Act, when registering a company, you are required to report your business address. The business address can also be defined by the lease agreement.
In our service "Virtual Office" we provide the address for company registration in the building in the center of the most beautiful baroque city in Croatia, and in addition to this service, online bookkeeping services are contracted, and if necessary business support, secretarial services and staffing (recruitment, work permits). , A1 certificates, etc.).
In addition to all of the above, we also provide an online business review program, with front page settings and display of business results in Croatian, Slovenian, English or German, and a presentation of business and reports in HRK or EUR.
Our branches cover the area from Varaždin to Split, and we work intensively with entrepreneurs in border areas.
Basic service packages range from € 100 onwards.
We can offer foreign citizens assistance in opening and the following services:

 • Checking the name of the company you want to open (you can also do it yourself via www.sudreg.pravosudje.hr)
 • Selection of activities from https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html
 • Preparation and announcement by a notary public
 • Resolving company headquarters and business addresses
 • Choosing a bank and opening a business account Obtaining a VAT number, VAT ID number and EOR number for the company
 • Online bookkeeping with online program in Croatian, Slovenian, English or German (issuing invoices in several languages, 24/7 balance sheet, and business reports for management in tabular and graphical form, with income / expenditure, paid / unpaid invoices, costs by type and share, etc.)
 • Secretarial services
 • Personnel services (competitions and recruitment of workers, A1 certificates, work permits, registration / deregistration, etc.)

Company name - The name under which the company will operate, ie. the name of the company, should be devised before initiating the establishment procedure, as this is the first step and the first question you will encounter. It is good to come up with several variants of the name, because a company that has a similar name to an existing one cannot be founded. On the website of the Ministry of Justice, it is possible to see which names already exist and are occupied at www.sudreg.pravosudje.hr When choosing a company name, pay attention to the above https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/izbor-imena-drustva/1668 "Company" is the name under which the company operates and under which it participates in legal transactions.

Company activities - Choose the activities you will be involved in, and you can check them in advance at the link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html. You can enter as many activities as you want, the price is the same, and the subsequent addition of activities is charged.

04/20/2019 Amendments to the Companies Act and the Court Register Act, which bring the following novelties, enter into force on it will be possible to establish a d.o.o and j.d.o.o. fully remotely (online, "remotely") without the participation of proxies and / or notaries the amount of share capital that must be paid before the establishment of the d.o.o. at HRK 5,000.00 instead of the previous three members j.d.o.o. will be able to establish a maximum of 5 members the obligation to determine the subject of business in the company contract is abandoned - which enables cheaper and faster "up-registration" of activities that the company is engaged in the obligation to deposit a signature is abolished electronic communication with the court register is established (notaries, lawyers, Croatian Chamber of Commerce), Simple Limited Liability Company (J.D.O.O.) The cost of setting up a simple limited liability company The founding capital is a minimum of 10 kn.
What are the possible problems in the case of low share capital, you can find out by phone via the Contact section. Additionally paid: notary public (HRK 500) court fee for registration (60 kn) making stamps (100-200 kn) Central Bureau of Statistics fee (HRK 55) A simple limited liability company can be established without any employees as in the case

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke
Pretplati se na ovaj RSS feed