Log in
Valdez

Valdez

Kako smanjiti porez na dobit?

Porez na dobit firma plaća za svaku godinu po godišnjem obračunu, a u slučaju isplate vlasniku plaća se porez na dohodak i prirez kojeg je firma dužna ustegnuti od isplate dobiti vlasniku.

Porezni  obveznici  koji  su  u  poreznom  razdoblju  ostvarili  ukupni  prihod  do  3.000.000,00  kn primjenjuju stopu poreza na dobitak od 12 % dok oni čiji je ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn dobitak oporezuju po stopi od 18 %. Stopa poreza na dohodak od kapitala iznosi 12%, a na ovaj porez plaća se i prirez ovisno o prebivalištu primatelja.

Na primjeru firme koja ima do 3 mil. kn prihoda te porez na dobit plaća po stopi od 12%, a vlasnik je iz Zagreba:

 • oporeziva dobit iznosi 100.000 kuna
 • firma obračunava i plaća 12.000 kuna poreza na dobit
 • dobit vlasnika nakon poreza iznosi 88.000 kuna
 • od 88.000 kuna firma plaća 10.560 kuna poreza na dohodak i 1900 kuna prireza po stopi od 18%
 • vlasniku se na njegov račun isplaćuje neto iznos od 75.540 kune.

Ukupan trošak poreza i prireza u konkretnom slučaju iznosi 24,46% od dobiti koju je firma ostvarila prije poreza na dobit, što se mijenja ovisno o ukupnom prihodu te mjestu prebivališta vlasnika.


Sukladno  čl.  35.  st.  2.  Zakona,  prijava  poreza  na dobitak podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez  na  dobitak.  Prema  tome,  poduzetnici  kojima je  porezno  razdoblje  jednako  kalendarskoj  godini prijavu  poreza  na  dobitak  za 2019.  podnose  najkasnije do 30. travnja 2020. godine, i to nadležnoj ispostavi  Porezne  uprave  prema  svom  sjedištu  odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu kada je riječ o fizičkim osobama (obrtnicima) – obveznicima poreza na dobitak.

Prema  čl.  76.  Općeg  poreznog  zakona, porezni obveznik može izvršiti ispravak porezne prijave ako uoči da je ona koju je predao Poreznoj upravi netočna ili nepotpuna te zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza. Ispravak se može obaviti najkasnije u roku od tri godine od isteka roka za podnošenje prijave. Međutim, ako se prije isteka navedenog roka pokrene postupak poreznog nadzora, porezni obveznik može ispraviti poreznu prijavu najkasnije do dostave obavijesti o početku poreznog nadzora.

Stoga, ukoliko sumnjate da Vaše poslovne knjige nisu vođene uredno - možete se obratiti putem rubrike Kontakt, te ćemo razmotriti mogućnost individualne analize.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE POREZNOJ UPRAVI do 30.04.2020.

1.  Prijavu   poreza   na   dobitak   za   2019.   godinu (Obrazac PD).
2.  Bilancu na Obrascu POD-BIL.
3.  Račun dobitka i gubitka na Obrascu POD-RDG – ako nisu dostavljeni u propisanim rokovima u FINA-u. Podsjećamo, prema čl. 46. st. 5. Pravilnika, Bilanca i RDG koje je poduzetnik dostavio u  propisanim  rokovima  FINA-i  radi  statističkih potreba  i  javne  objave,  smatraju  se  dostavljenima Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobitak.  Ali  Porezna  uprava  može  unatoč  tome zatražiti  od  poduzetnika  dostavljanje  Bilance  i RDG-a uz Obrazac PD.
4.  Pregled  podataka  za  plovila,  zrakoplove,  apartmane  i  kuće  za  odmor  ako  se  ovom  dugotrajnom materijalnom imovinom obavljala registrirana djelatnost iznajmljivanja u svrhu razonode, športa  ili  rekreacije.  Više  o  tome  uz  pojašnjenje red. br. 5. Obr. PD.
5.  Obračun  za  svote  korištenih  državnih  potpora, poreznih  olakšica,  oslobođenja  ili  poticaja  te propisane  obrasce  izvještaja  ovisno  o  pojedinoj vrsti potpore, poreznog oslobođenja ili olakšice.
Više o tome uz objašnjenje red. br. 34. i VII. Obr. PD.
6.  Porezni obveznici koji su koristili olakšice prema Zakonu  o  poticanju  ulaganja  prilažu  presliku potvrde o statusu korisnika potpore, te godišnje pisano  Izvješće  o  korištenju  poticajnih  mjera,  o izvršenju  investicijskog  projekta,  prihvatljivim troškovima  te  očuvanju  predmetne  investicije  i
otvorenih radnih mjesta.
7.  Izjavu  o  načinu  korištenja  više  plaćenog  poreza na dobitak ako je predujmovima plaćeno više poreza u odnosu na obračunanu poreznu obvezu u Obrascu PD. Više o tome uz red. br. 58. Obr. PD.
8.  Konačni  obračun  turističke  članarine  –  Obrazac TZ.
9.  Poduzetnici     koji     su     proveli     vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine obvezni su dostaviti posebnu evidenciju  o  svotama  amortizacije  i  vrijednosnog usklađenja od početka uporabe određene dugotrajne imovine. Više o tome uz red. br. 18. Obr. PD.
10.  U slučaju statusnih promjena (spajanja i pripajanja): bilancu, račun dobitka i gubitka s danom koji  prethodi  datumu  nastanka  statusne  promjene, Rješenje o upisu statusne promjene u trgovački registar te Ugovor o statusnoj promjeni.
11.  Fizičke osobe (obrtnici) koji su postali obveznici poreza na dobitak u 2019. dostavljaju početnu bilancu na dan 1. siječnja 2019.
12.  Poduzetnici koji obavljaju poduzetničku djelatnost u inozemstvu i u poreznoj prijavi (red. br. 54.  Obr.  PD)  iskazali  su  uračunavanje  poreza plaćenog u inozemstvu dostavljaju dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu i obračune koji su dostavljeni inozemnim poreznim vlastima. Više
o tome uz red. br. 54. Obr. PD.
13.  Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO).
14.  Fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak koji obavljaju samostalnu djelatnost kao „drugu djelatnost“ dostavljaju Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2019. godinu (Obrazac PD-DOP)
15.  NOVO: Porezni obveznici koji su obveznici primjene  odredbi  iz  čl.  30.b,  30.c  Zakona,  dostavljaju Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (Obrazac PD-KID)
16.  NOVO:  Porezni  obveznici  koji  primjenjuju  čl. 30.a.  Zakona  i  iskazuju  prekoračene  troškove zaduživanja  dostavljaju  pisano  obrazloženje  o načinu  utvrđivanja  prekoračenih  troškova  zaduživanja u 2019. godini
17.  Poduzetnici koji su tijekom godine plaćali porez po odbitku dostavljaju Pregled plaćenog poreza po odbitku (prikazan je u nastavku)
18.  Osobe koje su obveznici poreza na dobitak samo za  dio  svoje  djelatnosti  (npr.  Udruge,  športska društva, turističke zajednice i sl.) obvezne su uz Obrazac PD dostaviti i bilancu i račun dobitka i gubitka.  VAŽNO:  Prema  čl.  46.,  st.  4.  Pravilnika, ako je riječ o obveznicima poreza na dobitak za cjelokupnu djelatnost, uz obrazac PD dostavljaju bilancu i RDG sastavljene u skladu sa Zakonom o  računovodstvu,  a  ako  su  obveznici  poreza  na dobitak  samo  za  dio  djelatnosti,  uz  obrazac  PD dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka kojeg sastavljaju prema posebnim propisima ako takva obveza postoji. Ovo se NE odnosi na one neprofitne organizacije koje porez na dobitak plaćaju u paušalnoj svoti – one podnose Obrazac PD-PO.
19.  Drugu dokumentaciju na zahtjev Porezne uprave – npr. Bruto-bilancu.

UMANJENJE POREZNE OSNOVICE

Slobodno se obratite putem rubrike Kontakt, te ćemo razmotriti mogućnost individualne analize.

Donacije i darovanja

Porezno priznatim troškom darovanja smatraju se darovanja u Hrvatskoj, koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

U naravi ili novcu do 2 % prihoda ostvarenog prethodne
godine
Iznad 2 % prihoda ostvarenog prethodne godine
Darovanja za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene,
humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama
i drugim osobama koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Darovanja za rješavanje zdravstvene potrebe fizičkih osoba
(operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala)
rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim
zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe pod uvjetom da je plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji,
u cilju sprječavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša,
daruju hranu osobama navedenim u čl. 7. st. 7. Zakona, za socijalne,
humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim
nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja
izvršena u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrana i uz posebne evidencije kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje hrane izvršeno za navedene svrhe.
Darovanja dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.
       
       

 

Porezno nepriznati trošak predstavljaju darovi (donacije)  
 • dani u inozemstvo
 • dani  drugim  pravnim  i  fizičkim  osobama  koje obavljaju    gospodarsku    djelatnost    s    ciljem ostvarivanja dobitka / dohotka
 • iznad 2 % od prihoda prethodne godine, osim ako  su  dane prema  odlukama  nadležnih  ministarstava o provedbi financiranja
  posebnih programa i akcija
 • dani u prvoj godini poslovanja – nema prihoda prethodne godine
 
Potrebno je priložiti  
 • odluku o darovanju (donaciji) na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, svotu i namjenu darovanja.
 
 • izvadak s transakcijskog računa
 
 • ovjerena pisana potvrda o  obavljenoj  primopredaji  koja  sadržava  podatke  o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta
 

 

Naziv: FIRMA d.o.o.
Adresa: Ulica bb, Zagreb
OIB:12345678925
 
 
 
ODLUKA O DAROVANJU


Ovom se odlukom daruje DVD iz ________________ ulica _______________________ u
svoti od __1.000,00__ kn (slovima: _____tisuću_____ kuna).


Darovanje služi u svrhu nabave opreme za potrebe DVD-a
Darovana svota će biti uplaćena na žiro-račun daroprimatelja u roku od 2 dana od donošenja ove Odluke.


U Zagrebu_31.12.2020.

Direktor društva:

 

 • O postupanju sa PDV-om kod darovanja i donacija potrebno je informirati se kod svog knjigovodstvenog servisa, jer je tretman različit ovisno o tome radi li se o darovanju robe, usluga ili u novcu.

Registracija firme u Hrvatskoj - Online sustav START

02.12.2019. godine je pušten u radu sustav START koji omogućava online registraciju tvrtke/firme ili obrta online.

Jedan od preduvjeta za korištenje sustava je posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti – FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju ili Elektronička osobna iskaznica (eOI) za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika te elektronički potpis za potrebe, što znači da strani državljani i dalje za registraciju tvrtke moraju ići javnom bilježniku.

Putem sustava Start moguć je i:

 • upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja,
 • predaja zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u odabranoj banci,
 • registraciju u sustav HZMO-a.

Iako je novi sustav START napredak u jednostavnosti registracije firme, ipak nije omogućio online registraciju tvrtke za strane državaljane. Obzirom da sama registracija tvrtke kod javnog bilježnika nije bila zahtjevna i nije oduzimala previše vremena, složenost popunjavanja online zahtjeva za registraciju tvrtke, potrebne komplicirane instalacije certifikata te nesigurnost potencijalnih korisnika vjerojatno će i dalje biti uzrok da građani firme registriraju kod javnog bilježnika.

Sjedište tvrtke

Prema Zakonu o trgovačkim društvima prilikom registracije firme dužni ste prijaviti adresu poslovanja. Adresa poslovanja može biti definirana i ugovorom o najmu.

U našoj usluzu "Virtualni ured" dajemo adresu za registraciju firme u objektu sa vlastitim parkiralištem, a uz navedenu uslugu ugovaraju se i usluge online knjigovodstva, te po potrebi tajničke usluge, kao i kadrovske (regrutiranje radnika, radne dozvole, A1 potvrde i sl.). Uz sve navedeno dajemo i online program za izdavanje dokumenata te pregled poslovanja, uz postavke frontenda na slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku, te prikazom poslovanja i izvještaja u EUR. Naše poslovnice pokrivaju područje od Varaždina do Splita, te intenzivno surađujemo sa poduzetnicima graničnih područja. Osnovni paketi usluga kreću se već od 100 € na dalje.

Stranim državljanima možemo ponuditi pomoć kod otvaranja i sljedeće usluge:

 1. Provjera naziva tvrtke koju želite otvoriti (možete i samostalno putem www.sudreg.pravosudje.hr)
 2. Odabir djelatnosti sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html
 3. Priprema i najava kod javnog bilježnika
 4. Rješavanje sjedišta tvrtke i poslovne adrese
 5. Odabir banke i otvaranje poslovnog računa
 6. Ishodovanje PDV broja, PDV-ID broja i EOR-i broja za tvrtku
 7. Online knjigovodstvo uz online program na hrvatskom, slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku (izdavanje računa na više jezika, 24/7 stanje bilance, te poslovne izvještaji za management u tabličnom i grafičkom obliku, uz prikaz prihoda/rashoda, plaćenih/neplaćenih računa, troškova po vrsti i udjelu itd.)
 8. Tajničke usluge
 9. Kadrovske usluge (natječaji i regrutiranje radnika, A1 potvrde, radne dozvole, prijave/odjave itd.)

Naziv tvrtke

Sustav START omogućava provjeru i rezervaciju imena tvrtke.

Pri odabiru imena tvrtke obratite pažnju na navedeno https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/izbor-imena-drustva/1668
"Tvrtka" je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Djelatnosti tvrtke

Sustav START nudi mogući izbor djelantosti kojima će se tvrtka baviti.

20.04.2019. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, koji donose sljedeće novine:

 •  omogućeno je osnivanje d.o.o i j.d.o.o. u potpunosti na daljinu (on-line, „na daljinu“) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika
 •  snižava se iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. na 5.000,00 kn, za ostatak se mora predati zadužnica te uplatiti u roku od 1 godine
 •  umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše 5 članova
 •  napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti kojima se društvo bavi
 •  ukida se obveza deponiranja potpisa
 •  uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora).

 

Za sva pitanja i informacije stojimo na raspolaganju putem rubrike Kontakt

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Cijene knjigovodstvenih usluga i poslovne podrške

Cijena knjiženja

UslugaKoličinaCijena
Obrada i knjiženje ulaznih računa kom 5,00
Obrada i knjiženje izlaznih računa kom 5,00
Knjiženje do 10 bankovnih izvoda kom 0,00
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00
Knjiženje blagajničkih dokumenata kom 5,00
Knjiženje putnih naloga i loko vožnje kom 10,00

Cijena vođenja imovine

UslugaKoličinaCijena
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 5,00
Evidentiranje sitnog inventara kom 5,00
Izvješće s popisom imovine kom 50,00
Obračun amortizacije kom 100,00

Izlazni računi

UslugaKoličinaCijena
Izrada predloška izlaznog računa kom 100,00
Izrada izlaznog računa kom 00,00
 

Obračun plaća i dohodaka

UslugaKoličinaCijena
Obračun dohotka i JOPPD kom 70,00
Ispis plaće i kovertiranje kom 10,00
     
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 50,00
 

Financijska izvješća

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravu kom 100,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINU kom 00,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU kom 00,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobit kom 00,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 00,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 00,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 00,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

Ostala izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) 1 h 150,00
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) 1 h 150,00
Izvješće o dugovanjima kom 00,00
Izvješće o potraživanjima kom 00,00
Bilanca kom 00,00
Račun dobiti i gubitka kom 00,00
Izvješće o novčanom toku 1 h 150,00
Izvješće o stanju imovine kom 00,00
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P) 1 h 150,00
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze 1 h 150,00
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstveno kom 00,00
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev 1 h 150,00

Poslovna podrška, porezi, administracija i tajničke usluge

UslugaKoličinaCijena
Porezi i računovodstveno savjetovanje 1 h 150,00
Analiza 1 h 150,00
Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge mjesec 500,00
Obračun kamata kom 30,00
Ispis dokumenta po stranici kom 00,00

Cijene knjigovodstvenih usluga kreću se od 300,00 kn+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije.

Na cijene se dodaje PDV od 25%.

Pretplati se na ovaj RSS feed