Log in
Valdez

Valdez

Aktivna vremenska razgraničenja i primjer Odluke

Aktivna vremenska razgraničenja uključuju:

 • unaprijed plaćene troškove i
 • nedospjelu naplatu prihoda

Navedena se razgraničenja iskazuju u okviru skupine računa 19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda, uobičajeno na datum bilanciranja, obzirom da se evidentiraju kao trošak ili potraživanje na osnovi nastanka prihoda onih obračunskih razdoblja na koja se odnosi.

UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

Troškovi koji su plaćeni unaprijed za korištenje usluga i proizvoda a odnose se na buduće obračunsko razdoblje u kojem će se takve usluge ili proizvodi koristiti. Pri nabavi proizvoda ili usluga oni se početno knjiže po trošku nabave, kao unaprijed plaćeni troškovi, a na kraju godine sučeljavaju se s povezanim prihodima. Ukoliko postoji nesučeljeni dio troška, on ostaje kao stavka imovine u bilanci, kako bi prihodi i troškovi bili ravnomjerno raspoređeni i sučeljeni. Primjeri takvih troškova unaprijed plaćena najamnina i sl. Evidentiranje troškova na ona obračunska razdoblja na koja se prema načelu nastanka poslovnog događaja stvarno i odnose (neovisno o priljevu i odljevu novca) u skladu je s t. 22. Okvira MRS-a i t. 1.3.2. Okvira HSFI-ja. U usporedbi s predujmovima koji se plaćaju za neisporučenu uslugu ili robu, a unaprijed plaćeni troškovi nastaju na osnovi računa za isporučenu uslugu ili robu, ali se ti troškovi odnose ne neuprihodovanu isporuku koja će tek slijediti.

OBRAČUNANI PRIHODI NEDOSPJELI NA NAPLATU

Prema zahtjevima HSFI-ja 15 – Prihodi i MRS-a 18 – Prihodi pri oblikovanju prihoda na osnovi pružanja usluga, ako se transakcija i poslovni događaji mogu pouzdano izmjeriti, prihod se priznaje prema stupnju dovršenosti transakcije i događaja do datuma bilance. Ako ne postoji mogućnost pouzdane procjene, prihod se priznaje samo u visini priznatih rashoda koji su nadoknadivi. Dakle, prihode za isporuke treba priznati u razdoblju u kojem su obavljene, prema stupnju dovršenosti transakcije, a problem nastaje ako djelomična i započetka isporuka nije fakturirana. Nedospjela naplata prihoda priznaje se u slučaju kada se odnosi na prihode u tekućem razdoblju za koje nisu ispunjeni uvjeti priznavanja kao potraživanja, jer npr. nije izdan račun (HSFI-ja 14).

 Prvi primjer

ODLUKA O PRIZNAVANJU PRIHODA

Isporuka usluge (npr. dijagnostike kvara i popravka) započela je u 12/2022, a završit će u 01/2023. Ugovorom je utvrđeno da će se konačni iznos izvršene usluge utvrditi nakon nabave dijelova za zamjenu, dok je usluga dijagnostike kvara obavljena kod prvog pregleda kvara. U navedenom slučaju ukupni iznos usluge i zamjenskih dijelova ne može se pouzdano procijeniti, odnosno izmjeriti dok ne stignu zamjenski dijelovi, te se prihod priznaje u visini troškova nastalih do datuma izrade financijskih izvještaja u svoti od 15.000,00 kn+PDV. Po računu koji će biti izdan u 2023. god. biti će knjižen ostatak prihoda, a razlika prihoda priznata u 2022. biti će zatvorena s prethodno priznatim vremenskim razgraničenjem.

Drugi primjer

ODLUKA O PRIZNAVANJU PRIHODA

U 01/2023 izdan je račun br. 01/001/2023 za uslugu izvedenih radova i zamjenskih dijelova u ukupnom iznosu od 10.000,00€+PDV za isporuku koja je trajala od 01.12.2022. do 31.01.2023. Iako je programski prihod razgraničen kao pro-rata temporis (razmjerno), procjenom Uprave se prihod priznaje u visini priznatih rashoda u 2022. god., odnosno dio računa u protuvrijednosti 7.500,00 € preračunato po tečaju 7,5345 u HRK koji se odnosi na nastale troškove i uslugu isporučenu u 2022. god. priznaje se u prihode u 2022. godini.

Suradnik/ca za obradu podataka

Posao obuhvaća rad u domeni digitalizacije i obrade poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, automatizacije te podrške poslovnim subjektima.

Pozvani su kandidati sljedećih usmjerenja.

 • Gimnazije
 • Ekonomska usmjerenja
 • Digitalna ekonomija
 • Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, IT


Traženi profil:
- SSS/VŠS/VSS
- poznavanje engleskog jezika
- napredno korištenje računala, proaktivno snalaženje u radu s različitim IT alatima i platformama
- snalaženje u zakonskoj regulativi po potrebi
- izražena odgovornost i samostalnost u radu
- agilnost, organiziranost
- odgovoran i savjestan pristup radnim zadacima
- visok stupanj analitičnosti, preciznost, usmjerenost na detalje i vremenske rokove
- promicanje paperless poslovanja i proaktivno detektiranje prilika za optimizaciju internog dijela poslovanja
- pružanje potpore, podrške i predlaganje aktivnosti za unapređenje poslovnih procesa te sudjelovanje u procesima digitalizacije
- sposobnost multitaskinga
- izražen interes za posao, temeljito i stručno obavljanje istog
- želja za kontinuiranom nadogradnjom znanja usavršavanjem osobnih i stručnih kompetencija


Radni odnosno na neodređeno nakon početnog perioda.

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeći KANDIDACIJSKI UPITNIK

Prijave izvan navedenog upitnika, na email, telefonski i sl. ne zaprimaju se.

 • Objavljeno u Posao

Voditelj financija i računovodstva kao vanjski konzultant

Imate interno organizirano knjigovodstvo, te trebate samo povremeni nadzor Voditelja financija i računoovdstva?

Posao voditelja financija i računovodstva uključuje financijski i računovodstveni aspekt organizacije. Osim nadzora financijskih izvještaja, analize financijskih podataka, planiranje financijskih strategija i kontrolu troškova, voditelj financija i računovodstva može nadzirati i financijski aspekt organizacije, praćenje financijskih trendova i izvješćivanje o financijskom statusu organizacije. Osim toga, voditelj financija i računovodstva također može raditi na poboljšanju procesa računovodstva i financijskog upravljanja, pružanju savjeta o investicijama i poreznim pitanjima, te komunikaciji s vanjskim partnerima, poput banaka i revizora. U suštini, voditelj financija i računovodstva igra ključnu ulogu u financijskom upravljanju organizacije i pomaže u postizanju njezinih ciljeva kroz efikasno korištenje financijskih resursa. Odabir software-a i ustrojavanje efiaksnog vođenje poslovnih knjiga također može biti u domeni voditelja financija i računovodstva.

Posao uključuje također i različite zadatke koji se odnose na financije i računovodstvo, a neki od najčešćih su:

 • Nadzor financijskih izvještaja koji trebaju prikazivati financijski status organizacije, kako bi Uprava mogla donositi daljnje odluke temeljem navedenih pokazatelja. Izvještaji uključuju bilance, izvještaje o dobiti i gubitku, te izvještaje o novčanom tijeku koji Upravi trebaju biti prezentirani na razumljiv način.
 • Nadzor proračuna organizacije, što uključuje određivanje budžeta za različite projekte i operativne aktivnosti. Praćenje troškova osigurava da organizacija troši novac u skladu s planiranim proračunom.
 • Upravljanje rizicima organizacije što uključuje identifikaciju potencijalnih financijskih problema te pronalaženje načina za smanjenje rizika i zaštitu organizacije od financijskih gubitaka.
 • Analiza financijskih podataka: Voditelj financija i računovodstva mora analizirati financijske podatke kako bi razumio financijski status organizacije. To uključuje razumijevanje trenutnog novčanog tijeka, upravljanje duga i kreditnih linija, te analizu ostalih financijskih pokazatelja.
 • Planiranje financijskih strategija organizacije koje uključuje razumijevanje financijskih ciljeva organizacije, pronalaženje načina za ostvarenje tih ciljeva te izrada dugoročnih financijskih planova od strane voditelja financija i računovodstva.
 • Kontrola troškova te osiguravanje da organizacija troši novac u skladu s planiranim proračunom. To uključuje praćenje troškova, identifikaciju nepotrebnih troškova te pronalaženje načina za smanjenje troškova od strane voditelja financija i računovodstva.
 • Poboljšanje procesa računovodstva i financijskog upravljanja organizacije kako bi bili efikasniji i učinkovitiji.

Trebate li savjet i analizu financijskih izvještaja Vaše tvrtke - obratite se putem rubrike Kontakt.

Izdavanje računa u 2023. s isporukom iz 2022. god. za robu/usluge

Dvojno iskazivanje tj. istovremeno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja će trajati sve do kraja 2023. godine.

 • do 1. siječnja 2023. cijena koja se naplaćivala u kunama morala je biti preračunata i istaknuta i u euru
 • od 1. siječnja 2023. pa do završetka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja tj. do 31. prosinca 2023. cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i istaknuta i u kuni

Dakle, računi koji se izdaju od 1. siječnja 2023. iskazuju se u EUR, na način da su sve stavke iskazane u EUR, a samo se ukupan iznos informativno iskazuje dvojno u EUR i u HRK uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje utvrđenih u Zakonu o uvođenju eura.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html

https://mfin.gov.hr/vijesti/od-1-sijecnja-2023-euro-je-sluzbena-novcana-jedinica-i-zakonsko-sredstvo-placanja-u-republici-hrvatskoj/3388

Primjer:

  Rekapitulacija PDV-a:   HRK  EUR 
 Ukupni iznos bez PDV:     76,30 
  Osnovica 25%:     76,30 
  PDV 25%:     19,08 
   Za uplatu:  718,64  95,38 
  Po fiksnom tečaju HNB na dan 01.01.2023 (718,64 HRK)

Knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave provodi se u poslovnim knjigama ovisno o datumu nastanka poslovnog događaja, dok knjigovodstvene isprave moraju biti izdane u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja.

 • Računi za poslovne događaje nastale zaključno s 31.12.2022. godine koji su izdani zaključno s 31.12.2022. godine - izdaju se u kunama i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.
 • Računi za poslovne događaje nastale zaključno s 31.12.2022. godine, a izdani od 01.01.2023. godine nadalje -  izdaju se u eurima, a knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.
 • Računi izdani od 01.01. - 31.12.2023. godine koji se odnose na poslovne događaje nastale od 01.01.2023. godine - izdaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.
Pretplati se na ovaj RSS feed