Log in
Valdez

Valdez

Establishment of a company and employment of citizens of Ukraine - Osnivanje tvrtke i zapošljavanje državljana Ukrajine

Hrvatska Vlada je donijela odluku o uvođenju posebne zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine kojom je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine u Hrvatskoj bez radnih izdavanja radnih dozvola.
Time je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine odmah bez posebnih uvjeta za izdavanje radnih dozvola koji važe za državljanih ostalih država izvan EU.
Obzirom da su uvjeti prema kojim strani državljani mogu osnovati tvrtku u Hrvatskoj isti kao i uvjeti za Hrvatske državljane, omogućeno je veoma brzo preseljenje cjelokupnog poslovanja Ukrajinskih tvrtku u Hrvatsku za sve one tvrtke koje nisu vezane uz Ukrajinu, a posebice IT tvrtki.
Procedura osnivanja tvrtke traje 5-7 radnih dana, te tvrtka već nakon toga može zapošljavati djelatnike iz Ukrajine.

Minimalni temeljni kapital za d.o.o. iznosi 20.000kn (cca 2.670EUR), a troškovi osnivanja d.o.o.-a iznose ca 3.500kn (500EUR).
Troškovi osnivanja j.d.o.o.-a (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću) su cca 850kn (cca 113EUR), a minimalni temeljni kapital iznosi 10kn (cca 1,4EUR).

Porez na dobit u Hrvatskoj, za tvrtke koje imaju bruto prihod do 7.500.000 (cca 1mil. EUR),  je 10%, dok je se za one sa većim prihodom 18%.
U Hrvatskoj je opća stopa PDV-a 25%, postoje i iznimke za koje se PDV obračuna po stopama od 5% i 13%.
Prilikom obraćuna plaće za djelatnike obračunavaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje od ukupno 20% (5%+15%) i doprinos za zdravstveno osiguranje od 16,5%.
Porez na dohodak na isplatu plaća se obračunava po stopama od 20% za oporezive primitke do ukupno 30.000kn ( cca 3.985EUR) mjesečno, a za oprezive primitke iznad tog iznosa se plaća porez na dohodak po stopi od 30%.
Prije obračuna poreza na dohodak primjenjuju se priznati osobni odbitci te odbitci za uzdržavane članove.
Uz oporezive isplate djelatnicima, postoji i niz neoporezivih isplata djelatnicima. 

Republika Hrvatska će od 01.01.2023 godine ući u Euro zonu te će službena valuta plaćanja postati EUR što će dodatno olakšati i pojednostaviti poslovanje u Hrvatskoj.
Također je u planu i ulazak Hrvatske u Schengensku zonu tijekom 2022 godine.

Odlukom Vlade RH uvodi se privremena zaštita u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Provedbenoj Odluci Vijeća koju smo donijeli 4. ožujka 2022. godine. Republika Hrvatska odobrit će privremenu zaštitu slijedećim kategorijama raseljenih osoba, koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. godine:

 • državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji,
 • osobama bez državljanstva i državljanima ostalih trećih zemalja, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu i članovima njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022. godine,
 • državljanima ostalih trećih zemalja koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. godine sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima.

Također će se osigurati privremena zaštita te osigurati pristup svim pravima koja proizlaze iz navedenog statusa sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i raseljenim državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. godine napustili Ukrajinu zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u svoju zemlju.

„Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za organizaciju prihvata i zbrinjavanja osoba koje ispunjavaju uvjete za odobrenje privremene zaštite te zaprimanje i odlučivanje o zahtjevu za privremenom zaštitom. U prava stranaca pod privremenom zaštitom spadaju:

 • osnovna sredstva za život i smještaj,
 • zdravstvena zaštita,
 • osnovno i srednje obrazovanje
 • rad bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada


Za više informacija moguće je poslati upit putem kontakt obrasca.


 

The Croatian Government has issued a decision on the introduction of special protection for displaced persons from Ukraine, which enables the employment of Ukrainian citizens in Croatia without the issuance of work permits.
This enables the employment of citizens of Ukraine immediately without special conditions for issuing work permits that apply to citizens of other countries outside the EU. Given that the conditions under which foreign nationals can establish a company in Croatia are the same as the conditions for Croatian citizens, it is possible to quickly move the entire business of Ukrainian companies to Croatia for all non-Ukrainian companies, especially IT companies. The procedure of establishing a company takes 5-7 working days, and the company can already employ employees from Ukraine.

Minimum share capital for d.o.o. is 20,000 kn (approx. 2,670 EUR), and the costs of establishing a d.o.o. amount to about 3,500 kn (500 EUR).
The costs of establishing a j.d.o.o. (simple limited liability company) are approximately HRK 850 (approximately EUR 113), and the minimum share capital is HRK 10 (approximately EUR 1.4).
Profit tax in Croatia, for companies with a gross income of up to 7,500,000 (approx. EUR 1 million), is 10%, while for those with higher income it is 18%.
In Croatia, the general VAT rate is 25%, and there are exceptions for which VAT is calculated at rates of 5% and 13%.
When calculating salaries for employees, pension insurance contributions of a total of 20% (5% + 15%) and health insurance contributions of 16.5% are calculated.
Income tax on the payment of salaries is calculated at rates of 20% for taxable receipts up to a total of 30,000 kn (approx. 3,985 EUR) per month, and for prudent receipts above that amount income tax is paid at a rate of 30%.
Recognized personal deductions and deductions for dependent members are applied before the calculation of income tax.
In addition to taxable payments to employees, there are a number of non-taxable payments to employees.

The Republic of Croatia will enter the Eurozone on 1 January 2023, and the official currency of payment will be the EUR, which will further facilitate and simplify doing business in Croatia.
Croatia's entry into the Schengen zone in 2022 is also planned.
 
The decision of the Government of the Republic of Croatia introduces temporary protection in the Republic of Croatia for displaced persons from Ukraine in accordance with the Law on International and Temporary Protection and the Implementing Decision of the Council adopted on 4 March 2022. The Republic of Croatia will grant temporary protection to the following categories of displaced persons who left Ukraine on 24 February 2022:
 • citizens of Ukraine and members of their families,
 • stateless persons and nationals of other third countries who have enjoyed international or equivalent national protection in Ukraine and members of their families who have been granted residence in Ukraine on 24 February 2022,
 • citizens of other third countries who had a valid permanent residence in Ukraine on 24 February 2022 in accordance with Ukrainian regulations and who cannot return to their country or region of origin in safe and permanent conditions.

Temporary protection will also be provided and access to all rights deriving from this status will be provided in accordance with the provisions of the Law on International and Temporary Protection and Displaced Citizens of Ukraine and Members of Their Families Leaving Ukraine Immediately Before February 24, 2022. armed conflict cannot return to their country.

"The Ministry of the Interior is responsible for organizing the reception and care of persons who meet the conditions for granting temporary protection and receiving and deciding on the request for temporary protection. The rights of aliens under temporary protection include:

 • fixed assets for living and accommodation,
 • Health Care,
 • primary and secondary education
 • work without the need to obtain a residence and work permit or a certificate of registration of work


For more information it is possible to send an inquiry via the contact form.
 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Stručna praksa za studente i učenike

U skladu s internim pravilima o stručnoj praksi visokih škola i sveučilišta, studenti nekih studija trebaju u sklopu svojih studentskih aktivnosti obaviti i stručnu praksu.

U pravilu student koji želi obavljati stručnu praksu u određenoj djelatnosti, sam pronalazi tvrtku koja prihvaća studente na stručnu praksu. No, neka sveučilišta sa svoje strane iniciraju i sklapaju ugovore s poslodavcima, čime omogućavaju svojim studentima obavljanje prekse kod ugovornih poslodavaca.
Nakon ugovaranje uvjeta i mogućnosti obavljanja stručne prakse u odabranoj firmi, visokoškolska ustanova upućuju studenta na stručnu praksu u poslovni subjekt koji prihvaća studente na praksu.


Tom prilikom dovoljna je uputnica za stručnu praksu, koja može izgledati slično nižem primjeru.

 

EKONOMSKI FAKULTET
OIB:
Adresa

U P U T N I C A

za stručnu praksu

Studentica: _____________________________________

Molimo Vas da imenovanu studenticu Ekonomskog fakulteta, primite na stručnu praksu u Vašem trgovačkom društvu.

Studentica je obvezna obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati u skladu s “Pravilnikom o stručnoj praksi”.

Student/ica je obvezna obavljati stručnu praksu za vrijeme radnog vremena, pridržavajući se svih pravila i propisa koja vrijede za Vaše djelatnike. Ako student/ica na stručnoj praksi ne poštuje pravila ponašanja, molimo Vas da nas o tome izvijestite, a student/icu udaljite i uskratite joj ovjeru stručne prakse.

Nakon uspješno obavljenih obveze za vrijeme trajanja stručne prakse, ovlaštena osoba tvrtke potpisom i pečatom ovjerava “Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi”.

U _____________ dana ____________________

Voditelj/ica stručne prakse:

 

 

Navedena Uputnica je ujedno dokaz da se radi o studentu koji se trenutačno nalazi kod poslodavca, a ne o radniku bez ugovora o radu, koji nije prijavljen u radni odnos kod poslodavca.

Za vrijeme obavljanje stručne prakse studenata, nije propisana obveza isplate naknade / nagrade, te o tome odluku donosi poslovni subjekt koji studentima omogućuje praksu i osigurava ostale uvjete.

 

Vezano za isplatu nagrade učeniku strukovne škole, poslodavac je jednako kao i za učenika prema Ugovorima o naukovanju obvezan redovito isplaćivati ugovorenu nagradu (u prvoj godini 10 ٪, u drugoj 20 ٪, u ostalim godinama 25 ٪ prosječne neto-plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske).


Obzirom na navedeno, i poslodavci koji primaju studente na praksu, mogu izvršiti obračun naknade, te odrediti cijenu prosječnog sata ovisno o fondu sati tog mjeseca kod poslodavca. S obzirom na to da se u praski poslodavci najčešće koriste izračunom prema uputi Komore, u nastavku je dana tablica s izračunom dnevne naknade za rad učenika objavljene u Uputi za isplatu minimalnih nagrada učenicima.

Opis    Naknada za puni fond sati mjeseca Naknada po danu za prosječan “mjesečni fond” od 173,33 sata
Prvi razred 10 % 676,30 kn 3,90 kn
Drugi razred 20 % 1.352,60 kn 7,80 kn
Treći i viši razredi 25 % 1.690,75 kn 9,76 kn

Prema čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja mogu se neoporezivo isplatiti učenicima koji pohađaju srednju školu u okviru koje je potrebno obaviti i praktični rad.

U slučaju da poslovni subjekt koji prima studente na praksu, odluči studentu isplatiti nagrada za vrijeme stručne prakse, takva nagrada smatra se oporezivim primitkom studenta te podliježe plaćanju poreza na dohodak prema pravilima oporezivanja drugog dohotka, prema stopi od 20 ٪ + prirez ako postoji. Doprinose za obvezna osiguranja nije potrebno obračunavati.

Opis  Iznos u kn
Bruto drugi dohodak 1.800,00
Porez (20 %) 360,00
Prirez 10 % 36,00
Neto isplata studentu 1.404,00

 

 

Podaci o tvrtki/ustanovi:

Naziv:                              _______________________________________________________

Sjedište:                          _______________________________________________________

Adresa:                           _______________________________________________________

Nadležna osoba:     _______________________________________________________

( Ime i prezime, funkcija )

Tel./fax:                                      _______________________________________________________

 

P O T V R D A

o obavljenoj stručnoj praksi

 

kojom se potvrđuje da je studentica/student: _________________________________________________________________

( Ime i prezime, OIB)

obavio/obavila stručnu praksu u vremenu od _______________ do _______________

u ukupnom trajanju od 120 sati

Tijekom stručne prakse studentica/student radila/radio je na sljedećim poslovima (navesti organizacijsku jedinicu-jedinice i poslove)

Mjesto i datum: ________________________________

Nadležna osoba: _______________________________

 

 


 

PRIJAVE ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA KNJIGOVODSTVENIM I KADROVSKIM POSLOVIMAPrijave za obavljanje prakse moguće je predati putam nižeg obrasca.

Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

KANDIDACIJSKI OBRAZAC 


Diplomanti s naboljim rezultatima i dnevnikom stručne prakse, imaju mogućnost kod nas nastaviti uvođenje u posao kroz mjeru plaćenog osposobljavanja na radnom mjestu, a više od 50% nakon toga nastavlja kod nas i radni odnos.

 • Objavljeno u Posao

Specijalist za poslovne procese - RPA developer

Posao obuhvaća poslove iz domene automatizacije poslovnih procesa i obrade podataka, implementacije novih rješenja te podrške ostatku tima.
Domensko znanje iz područja financija i računovodstva nije neopohodno, ali je poželjno poznavanje osnova. Stručna sprema nije bitna.

Prijave se zaprimaju putem nižeg upitnika. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

 

 • Objavljeno u Posao

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja Austrija / Hrvatska

Vezano za pitanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka ostvarenog u Republici Austriji - do pojave dvostrukog oporezivanja teško da može doći, obzirom da će Republika Hrvatska, kao država rezidentnosti, prilikom utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak, izvršiti uračunavanje poreza plaćenog u Republici Austriji u tuzemni porez na dohodak. Dakle, uračunavanjem već plaćenog poreza u Republici Austriji, temeljem potvrda o plaćenom porezu koje izdaje porezno tijelo Republike Austrije - izvršiti će se izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, obzirom da se u Hrvatskoj plaća eventualna razlika, ukoliko postoji.
Člankom 6. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da oporezivi dohodak rezidenta čini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak iz članka 5. toga Zakona, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka). Dakle, uzimajući u obzir članak 6. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, nepobitno je da hrvatski porezni rezidenti imaju obvezu prijaviti Poreznoj upravi Republike Hrvatske sav dohodak koji su ostvarili u Republici Hrvatskoj, Republici Austriji i bilo kojoj drugoj državi u svijetu.

Porezna uprava poziva građane na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka.
Građani, rezidenti Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH), koji su ostvarili inozemne primitke (plaću, mirovinu, primitke od obrta, imovine i imovinskih prava, kapitala ili druge primitke) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi mogu to učiniti dobrovoljno prije zaprimanja službenog poziva.

Inozemni primitak je obvezno prijaviti u RH i kada je u inozemstvu porez već plaćen, a plaćeni porez uračunat će se u poreznu obvezu. Pri utvrđivanju oporezivosti ostvarenog inozemnog primitka odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi imaju prednost pred odredbama tuzemnih propisa. Iznimno, građani koji ostvaruju samo mirovinu iz: Kanade, Kine, Luksemburga, Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina istu u ovom postupku nemaju obvezu prijaviti, već će Porezna uprava za njih izvršiti automatsku prijavu sukladno službenim informacijama zaprimljenim međunarodnom razmjenom podataka.

Građani koji dobrovoljno prijave inozemne primitke bit će oslobođeni od kamata i prekršaja na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovom oporezivanju, bez obzira na razdoblje u kojem su primici ostvareni, primijeniti trenutno važeći propisi, a koji su znatno povoljniji:

 1. uvećani osobni odbitci uz niže stope poreza na dohodak (10%, 20%, 30%) te prošireni porezni razred za primjenu stope od 20% (do 360.000,00 kn),
 2. umanjenje porezne obveze za 50% za umirovljenike po osnovi mirovine,
 3. umanjenje porezne obveze za 50% za potpomognuta područja I. skupine i Grad Vukovar,
 4. umanjenje porezne obveze za mlade po osnovi dohotka od nesamostalnog rada na dio porezne osnovice na koju se plaća porez po stopi od 20% (do 25 godina života za 100%, od 26 do 30 godina života za 50%) te
 5. uz ukinuto oporezivanje dohotka od osiguranja.​

Rezidentom RH osobito će se smatrati porezni obveznik koji u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište, odnosno:

 • stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana unutar jedne ili dvije kalendarske godine ili ako mu je u RH i prebivalište uže obitelji.
 • ako se u RH pretežno zadržava i iz nje pretežno odlazi na rad ili na obavljanje djelatnosti​

​Napominjemo kako prebivalište i uobičajeno boravište u porezne svrhe ne mora biti jednako prebivalištu i uobičajenom boravištu koje utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

 • ​u RH ima uže osobne i gospodarske odnose odnosno središte životnih interesa.​​

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani, rezidenti RH, mogu dobrovoljno prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“ (dalje u tekstu: Dobrovoljna prijava) putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Za dodatne upute građanima je dostupan Pozivni centar Porezne uprave​. U Dobrovoljnoj prijavi potrebno je iskazati primitke pojedinačno po godini, državama izvora prema Šifarniku država i različitim vrstama primitaka prema Šifarniku INO-DOH. Podaci vezani uz inozemne primitke iskazuju se u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. prosinca godine u kojoj su isti ostvareni.

Uz Dobrovoljnu prijavu porezni obveznik trebao bi priložiti dokumentaciju o isplaćenom primitku i potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu. Međutim ako istom ne raspolaže, a podaci koje dostavlja istovjetni su podacima kojima raspolaže Porezna uprava, od obveznika se neće tražiti dodatna dokumentacija. Ukoliko je za provedbu postupka potrebna dodatna dokumentacija ili dodatni obrazac, Porezna uprava će isto zatražiti od poreznog obveznika po zaprimanju Dobrovoljne prijave.

Ovisno o vrsti primitka te statusu u obveznim osiguranjima i osnovi osiguranja poreznog obveznika u trenutku Dobrovoljne prijave, poreznom obvezniku utvrdit će se obveza plaćanja doprinosa. Obveza doprinosa neće se utvrditi poreznom obvezniku koji u trenutku dobrovoljne prijave ima uređen status u drugoj državi EU ili državi s kojom je na snazi međudržavni ugovor o socijalnoj sigurnosti. Ukoliko su doprinosi za inozemni primitak koji se dobrovoljno prijavljuje plaćeni u inozemstvu, isti će se priznati kao izdaci o čemu je potrebno dostaviti potvrdu.​​​

https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/Dobrovoljna-prijava-inozemnih-primitaka.aspx​​

 

Vrsta primitaka

Obvezni obrazac

Obveza obračuna i plaćanja doprinosa

Dostava dodatnih obrazaca

Utvrđivanje porezne obveze

Plaća i mirovina

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Nema.

Ne.

Rješenjem u godišnjem obračunu poreza na dohodak

Prijavljeni inozemni primitak iz ranijih godina uz ostvarene primitke u tekućoj godini ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak za tekuću godinu.​​​​

Primici po osnovi obrta, slobodnih zanimanja i sl.

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Nema.

Iznimno, poreznim obveznicima koji su na dan dobrovoljne prijave osigurani po osnovi radnog odnosa postoji obveza doprinosa po osnovi druge djelatnosti

MO I. STUP - 10% ili 7,5%

MO II. STUP - 2,5%

ZO - 7,5%

Obrazac DOH

(do kraja veljače godine koja slijedi nakon godine u kojoj je podnesena Dobrovoljna prijava)

Rješenjem u godišnjem obračunu poreza na dohodak

Prijavljeni inozemni primitak iz ranijih godina uz ostvarene primitke u tekućoj godini ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak za tekuću godinu.​​​​Primici po osnovi ugovora o djelu, autorske i umjetničke naknade, naknade po osnovi djelatnosti članova skupština i odbora, agenta, tumača, prevoditelja i sl.

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Postoji obveza obračuna i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje

MO I. STUP - 10% ili 7,5%

MO II. STUP - 2,5%​

Obrazac JOPPD*

(u roku 30 dana od dana podnošenja Dobrovoljne prijave)

Obrazac INO DOH*

(do kraja siječnja godine koja slijedi nakon godine u kojoj je podnesena Dobrovoljna prijava)

Rješenjem u godišnjem obračunu poreza na dohodak

Prijavljeni inozemni primitak iz ranijih godina uz ostvarene primitke u tekućoj godini ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak za tekuću godinu.​​​​​

Kamate na štednju, kapitalni dobici, dividenda i udjeli u dobiti, izuzimanje, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Nema.

Obrazac JOPPD*

(u roku 30 dana od dana podnošenja Dobrovoljne prijave)

Obrazac INO DOH*

(do kraja siječnja godine koja slijedi nakon godine u kojoj je podnesena Dobrovoljna prijava)

Zaduženje po obrascu.

Rješenjem, konačni obračun.

Najam, zakup, otuđenje nekretnine i imovinskih prava

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Nema.

Ne.

Rješenjem, konačni obračun.

Neoporezivi primici i primici po o​​snovi osiguranja

Dobrovoljna prijava ino primitaka

Nema.

Ne.

Nema.

​​*Ovisno o odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO)​​​​

Moguće je zatražiti popunjavanje navedenih prijava, isključivo putem obrasca (ne telefonski) koji se nalazi na https://www.virtualni-ured.net/kontakt.html
Popunjavanje prijava ovisi o tome imate li prethodno uredno kompletiranu nižu dokumentaciju, te o trenutnoj vremenskoj raspoloživosti naših djelatnika.

 • potvrda austrijskog nadležnog tijela o plaćenom porezu na dohodak u Republici Austriji
 • upisane uzdržavane članove uže obitelji i djecu na PK karticu
 • možebitnu potvrdu o invalidnosti, danim darovanjima

Više informacija možete pronaći u nižem članku ili se obratiti na brojeve telefona RRiF savjetnika sa linka https://www.rrif.hr/plus/

Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (Gewerbe - 24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji)

Više možete pročitati i u nižem radu Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u sustavu poreza na dohoda.

https://www.ijf.hr/upload/files/file/PV/2012/11/cipek-uljanic.pdf

Pretplati se na ovaj RSS feed