Log in

Stručna praksa za studente i učenike

  • Objavljeno u Posao

PRIJAVE ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA KNJIGOVODSTVENIM I KADROVSKIM POSLOVIMA

Prijave za obavljanje prakse moguće je predati putam nižeg obrasca. Prijave izvan nižeg kandidacijskog obrasca, na email, telefonski i sl. ne zaprimamo. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.). Diplomanti s naboljim rezultatima i dnevnikom stručne prakse, imaju mogućnost kod nas nastaviti uvođenje u posao kroz mjeru plaćenog osposobljavanja na radnom mjestu, a više od 50% nakon toga nastavlja kod nas i radni odnos.


KANDIDACIJSKI OBRAZAC
 

U skladu s internim pravilima o stručnoj praksi visokih škola i sveučilišta, studenti nekih studija trebaju u sklopu svojih studentskih aktivnosti obaviti i stručnu praksu.

U pravilu student koji želi obavljati stručnu praksu u određenoj djelatnosti, sam pronalazi tvrtku koja prihvaća studente na stručnu praksu. No, neka sveučilišta sa svoje strane iniciraju i sklapaju ugovore s poslodavcima, čime omogućavaju svojim studentima obavljanje prekse kod ugovornih poslodavaca.
Nakon ugovaranje uvjeta i mogućnosti obavljanja stručne prakse u odabranoj firmi, visokoškolska ustanova upućuju studenta na stručnu praksu u poslovni subjekt koji prihvaća studente na praksu.


Tom prilikom dovoljna je uputnica za stručnu praksu, koja može izgledati slično nižem primjeru.

 

EKONOMSKI FAKULTET
OIB:
Adresa

U P U T N I C A

za stručnu praksu

Studentica: _____________________________________

Molimo Vas da imenovanu studenticu Ekonomskog fakulteta, primite na stručnu praksu u Vašem trgovačkom društvu.

Studentica je obvezna obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati u skladu s “Pravilnikom o stručnoj praksi”.

Student/ica je obvezna obavljati stručnu praksu za vrijeme radnog vremena, pridržavajući se svih pravila i propisa koja vrijede za Vaše djelatnike. Ako student/ica na stručnoj praksi ne poštuje pravila ponašanja, molimo Vas da nas o tome izvijestite, a student/icu udaljite i uskratite joj ovjeru stručne prakse.

Nakon uspješno obavljenih obveze za vrijeme trajanja stručne prakse, ovlaštena osoba tvrtke potpisom i pečatom ovjerava “Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi”.

U _____________ dana ____________________

Voditelj/ica stručne prakse:

Navedena Uputnica je ujedno dokaz da se radi o studentu koji se trenutačno nalazi kod poslodavca, a ne o radniku bez ugovora o radu, koji nije prijavljen u radni odnos kod poslodavca.

Za vrijeme obavljanje stručne prakse studenata, nije propisana obveza isplate naknade / nagrade, te o tome odluku donosi poslovni subjekt koji studentima omogućuje praksu i osigurava ostale uvjete.

Vezano za isplatu nagrade učeniku strukovne škole, poslodavac je jednako kao i za učenika prema Ugovorima o naukovanju obvezan redovito isplaćivati ugovorenu nagradu (u prvoj godini 10 ٪, u drugoj 20 ٪, u ostalim godinama 25 ٪ prosječne neto-plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske).


Obzirom na navedeno, i poslodavci koji primaju studente na praksu, mogu izvršiti obračun naknade, te odrediti cijenu prosječnog sata ovisno o fondu sati tog mjeseca kod poslodavca. S obzirom na to da se u praski poslodavci najčešće koriste izračunom prema uputi Komore, u nastavku je dana tablica s izračunom dnevne naknade za rad učenika objavljene u Uputi za isplatu minimalnih nagrada učenicima.

Opis    Naknada za puni fond sati mjeseca Naknada po danu za prosječan “mjesečni fond” od 173,33 sata
Prvi razred 10 % 676,30 kn 3,90 kn
Drugi razred 20 % 1.352,60 kn 7,80 kn
Treći i viši razredi 25 % 1.690,75 kn 9,76 kn

Prema čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja mogu se neoporezivo isplatiti učenicima koji pohađaju srednju školu u okviru koje je potrebno obaviti i praktični rad.

U slučaju da poslovni subjekt koji prima studente na praksu, odluči studentu isplatiti nagrada za vrijeme stručne prakse, takva nagrada smatra se oporezivim primitkom studenta te podliježe plaćanju poreza na dohodak prema pravilima oporezivanja drugog dohotka, prema stopi od 20 ٪ + prirez ako postoji. Doprinose za obvezna osiguranja nije potrebno obračunavati.

Opis  Iznos u kn
Bruto drugi dohodak 1.800,00
Porez (20 %) 360,00
Prirez 10 % 36,00
Neto isplata studentu 1.404,00

Podaci o tvrtki/ustanovi:

Naziv:                              _______________________________________________________

Sjedište:                          _______________________________________________________

Adresa:                           _______________________________________________________

Nadležna osoba:     _______________________________________________________

( Ime i prezime, funkcija )

Tel./fax:                                      _______________________________________________________

 

P O T V R D A

o obavljenoj stručnoj praksi

 

kojom se potvrđuje da je studentica/student: _________________________________________________________________

( Ime i prezime, OIB)

obavio/obavila stručnu praksu u vremenu od _______________ do _______________

u ukupnom trajanju od 120 sati

Tijekom stručne prakse studentica/student radila/radio je na sljedećim poslovima (navesti organizacijsku jedinicu-jedinice i poslove)

Mjesto i datum: ________________________________

Nadležna osoba: _______________________________

Poslijednja izmjena danaČetvrtak, 02 November 2023 00:11