Log in

Ispravak porezne osnovice i PDV-a - novi Zakon i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost iz 2024.

Obveza PDV-a po računu izdanom osobi koja je porezni obveznik

Opoziv isporuke:

Prodavatelj obavještava kupca o smanjenju porezne osnovice i PDV-a u slučaju opoziva isporuke. Kupac smanjuje pretporez na temelju primljenog odobrenja i obavijesti. Ispravak porezne osnovice i PDV-a treba provesti u odgovarajućem razdoblju oporezivanja, uzimajući u obzir datum primanja obavijesti o opozivu isporuke.

Različiti popusti:

Prodavatelj obavještava kupca o smanjenju porezne osnovice i PDV-a za primjenu različitih vrsta popusta.Kupac smanjuje pretporez na temelju primljenog odobrenja i obavijesti.Ispravak porezne osnovice i PDV-a treba provesti u odgovarajućem razdoblju oporezivanja, uzimajući u obzir datum primanja obavijesti o primjeni popusta.

Nemogućnost naplate:

Prodavatelj obavještava kupca i nadležnu Poreznu upravu o ispravku porezne osnovice u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja.Ispravak porezne osnovice i PDV-a treba provesti u odgovarajućem razdoblju oporezivanja, uzimajući u obzir datum primanja obavijesti o nemogućnosti naplate potraživanja.

Pogrešno iskazani PDV

Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani PDV u računu u skladu s člankom 33. stavkom 7. Zakona,obveza PDV-a može se ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem je porezni obveznik obavijestio primatelja računa o provedenom ispravku porezne osnovice.

Obveza PDV-a po računu izdanom osobi koja nije porezni obveznik

Nemogućnost naplate

U slučaju nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja dulje od jedne godine, može se ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem porezni obveznik ima dokaze iz članka 33. stavka 9. Zakona, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana nastanka prava na umanjenje.

Više ili pogrešno iskazani PDV po računu izdanom osobi koja nije porezni obveznik

pri čemu se ne radi o naknadnom popustu, opozivu ili nemogućnosti naplate cijelog ili dijela dospjelih potraživanja, porezni obveznik iznimno od članka 79. stavaka 10. i 11. Zakona može ispraviti ako raspolaže ispravom ili obavijesti koja mijenja prvobitni račun i koja se izričito i nedvojbeno na njega odnosi.

Obveza PDV-a po računu izdanom malom poreznom obvezniku iz članka 90. stavka 1. Zakona ili osobi koja nije porezni obveznik

U slučaju naknadnih popusta ili opoziva može se ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem je dio prodajne cijene ili ukupna prodajna cijena vraćena poreznom obvezniku iz članka 90. stavka 1. Zakona ili osobi koja nije porezni obveznik, a porezni obveznik raspolaže odgovarajućim dokazom o povratu.Iznimno, u smislu ovoga stavka dokaz o povratu nije potreban ako izdani račun do trenutka ispravka nije plaćen.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_1_7.html

Ispravak porezne osnovice i PDV a Zakon i Pravilnik iz 2024 god