Log in

Establishment of a company and employment of citizens of Ukraine - Osnivanje tvrtke i zapošljavanje državljana Ukrajine

Hrvatska Vlada je donijela odluku o uvođenju posebne zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine kojom je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine u Hrvatskoj bez radnih izdavanja radnih dozvola.
Time je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine odmah bez posebnih uvjeta za izdavanje radnih dozvola koji važe za državljanih ostalih država izvan EU.
Obzirom da su uvjeti prema kojim strani državljani mogu osnovati tvrtku u Hrvatskoj isti kao i uvjeti za Hrvatske državljane, omogućeno je veoma brzo preseljenje cjelokupnog poslovanja Ukrajinskih tvrtku u Hrvatsku za sve one tvrtke koje nisu vezane uz Ukrajinu, a posebice IT tvrtki.
Procedura osnivanja tvrtke traje 5-7 radnih dana, te tvrtka već nakon toga može zapošljavati djelatnike iz Ukrajine.

Minimalni temeljni kapital za d.o.o. iznosi 20.000kn (cca 2.670EUR), a troškovi osnivanja d.o.o.-a iznose ca 3.500kn (500EUR).
Troškovi osnivanja j.d.o.o.-a (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću) su cca 850kn (cca 113EUR), a minimalni temeljni kapital iznosi 10kn (cca 1,4EUR).

Porez na dobit u Hrvatskoj, za tvrtke koje imaju bruto prihod do 7.500.000 (cca 1mil. EUR),  je 10%, dok je se za one sa većim prihodom 18%.
U Hrvatskoj je opća stopa PDV-a 25%, postoje i iznimke za koje se PDV obračuna po stopama od 5% i 13%.
Prilikom obraćuna plaće za djelatnike obračunavaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje od ukupno 20% (5%+15%) i doprinos za zdravstveno osiguranje od 16,5%.
Porez na dohodak na isplatu plaća se obračunava po stopama od 20% za oporezive primitke do ukupno 30.000kn ( cca 3.985EUR) mjesečno, a za oprezive primitke iznad tog iznosa se plaća porez na dohodak po stopi od 30%.
Prije obračuna poreza na dohodak primjenjuju se priznati osobni odbitci te odbitci za uzdržavane članove.
Uz oporezive isplate djelatnicima, postoji i niz neoporezivih isplata djelatnicima. 

Republika Hrvatska će od 01.01.2023 godine ući u Euro zonu te će službena valuta plaćanja postati EUR što će dodatno olakšati i pojednostaviti poslovanje u Hrvatskoj.
Također je u planu i ulazak Hrvatske u Schengensku zonu tijekom 2022 godine.

Odlukom Vlade RH uvodi se privremena zaštita u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Provedbenoj Odluci Vijeća koju smo donijeli 4. ožujka 2022. godine. Republika Hrvatska odobrit će privremenu zaštitu slijedećim kategorijama raseljenih osoba, koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. godine:

 • državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji,
 • osobama bez državljanstva i državljanima ostalih trećih zemalja, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu i članovima njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022. godine,
 • državljanima ostalih trećih zemalja koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. godine sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima.

Također će se osigurati privremena zaštita te osigurati pristup svim pravima koja proizlaze iz navedenog statusa sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i raseljenim državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. godine napustili Ukrajinu zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u svoju zemlju.

„Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno je za organizaciju prihvata i zbrinjavanja osoba koje ispunjavaju uvjete za odobrenje privremene zaštite te zaprimanje i odlučivanje o zahtjevu za privremenom zaštitom. U prava stranaca pod privremenom zaštitom spadaju:

 • osnovna sredstva za život i smještaj,
 • zdravstvena zaštita,
 • osnovno i srednje obrazovanje
 • rad bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada


Za više informacija moguće je poslati upit putem kontakt obrasca.


 

The Croatian Government has issued a decision on the introduction of special protection for displaced persons from Ukraine, which enables the employment of Ukrainian citizens in Croatia without the issuance of work permits.
This enables the employment of citizens of Ukraine immediately without special conditions for issuing work permits that apply to citizens of other countries outside the EU. Given that the conditions under which foreign nationals can establish a company in Croatia are the same as the conditions for Croatian citizens, it is possible to quickly move the entire business of Ukrainian companies to Croatia for all non-Ukrainian companies, especially IT companies. The procedure of establishing a company takes 5-7 working days, and the company can already employ employees from Ukraine.

Minimum share capital for d.o.o. is 20,000 kn (approx. 2,670 EUR), and the costs of establishing a d.o.o. amount to about 3,500 kn (500 EUR).
The costs of establishing a j.d.o.o. (simple limited liability company) are approximately HRK 850 (approximately EUR 113), and the minimum share capital is HRK 10 (approximately EUR 1.4).
Profit tax in Croatia, for companies with a gross income of up to 7,500,000 (approx. EUR 1 million), is 10%, while for those with higher income it is 18%.
In Croatia, the general VAT rate is 25%, and there are exceptions for which VAT is calculated at rates of 5% and 13%.
When calculating salaries for employees, pension insurance contributions of a total of 20% (5% + 15%) and health insurance contributions of 16.5% are calculated.
Income tax on the payment of salaries is calculated at rates of 20% for taxable receipts up to a total of 30,000 kn (approx. 3,985 EUR) per month, and for prudent receipts above that amount income tax is paid at a rate of 30%.
Recognized personal deductions and deductions for dependent members are applied before the calculation of income tax.
In addition to taxable payments to employees, there are a number of non-taxable payments to employees.

The Republic of Croatia will enter the Eurozone on 1 January 2023, and the official currency of payment will be the EUR, which will further facilitate and simplify doing business in Croatia.
Croatia's entry into the Schengen zone in 2022 is also planned.
 
The decision of the Government of the Republic of Croatia introduces temporary protection in the Republic of Croatia for displaced persons from Ukraine in accordance with the Law on International and Temporary Protection and the Implementing Decision of the Council adopted on 4 March 2022. The Republic of Croatia will grant temporary protection to the following categories of displaced persons who left Ukraine on 24 February 2022:
 • citizens of Ukraine and members of their families,
 • stateless persons and nationals of other third countries who have enjoyed international or equivalent national protection in Ukraine and members of their families who have been granted residence in Ukraine on 24 February 2022,
 • citizens of other third countries who had a valid permanent residence in Ukraine on 24 February 2022 in accordance with Ukrainian regulations and who cannot return to their country or region of origin in safe and permanent conditions.

Temporary protection will also be provided and access to all rights deriving from this status will be provided in accordance with the provisions of the Law on International and Temporary Protection and Displaced Citizens of Ukraine and Members of Their Families Leaving Ukraine Immediately Before February 24, 2022. armed conflict cannot return to their country.

"The Ministry of the Interior is responsible for organizing the reception and care of persons who meet the conditions for granting temporary protection and receiving and deciding on the request for temporary protection. The rights of aliens under temporary protection include:

 • fixed assets for living and accommodation,
 • Health Care,
 • primary and secondary education
 • work without the need to obtain a residence and work permit or a certificate of registration of work


For more information it is possible to send an inquiry via the contact form.