Log in

Blagajničko poslovanje i ograničenja

Blagajnički maksimum

Svi obveznici dužni su donijeti Odluku/Pravilnik o blagajničkom poslovanju i blagajničkom maksimumu (interni akt), odnosno najvišem iznos gotovog novca koji može ostati u blagajni na kraju dana (npr. za mikro subjekte i fizičke osobe propisan je blag. max. do 10.000,00 kn).
Na ovom linku možete pronaći primjer Odluke/pravilnika o blagajničkom poslovanju.


Obveznik je dužan gotov novac, iznad visine propisanog blagajničkog maksimuma, uplatiti istoga dana na bankovni račun, a najkasnije idućeg radnog dana (propisane kazne su od 10.000kn do 500.000 kn, a za odgovornu osobu od 1000 kn do 50.000 kn).

Naplate i isplate preko blagajne

Gotovina primljena po bilo kojoj osnovi, ili podignuta sa računa tvrtke na bilo koji način, uključujući bankomate, evidentira se u blagajni isti dan ispostavljanjem blagajničke uplatnice, odnosno isplatnice za izvršene isplate i plaćanja u gotovini.
U blagajnu se evidentira sljedeće:
• naplata prodanih dobara i usluga od pravnih i fizičkih osoba
• podignuta gotovina sa transakcijskog računa
• pozajmice u gotovom novcu od fizičkih osoba
• ostale uplate u gotovini koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.
Iz blagajne se evidentiraju sljedeće isplate:
• za plaćanje nabavljenih dobara i usluga od pravnih i fizičkih osoba
• akontacija za službeni put
• dnevnica i troškova službenog puta
• toplog obroka i ostalih dodatnih primanja
• pozajmica fizičkim osobama
• ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja.

Ograničenja u plaćanju gotovinom

Od 01.01.2013., obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom, plaćati gotovim novcem za nabavu proizvoda i usluga do iznosa 5.000,00 kn po jednom računu.
No za primitke koji se smatraju dohotkom, Zakonom o porezu na dohodak propisana je obveza isplate na žiro-račun, pa to znači da se obveznicima poreza na dohodak (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) ne može plaćati u gotovini, pa ni do iznosa od 5.000,00 kn.
Plaćanje privatnim karticama tretira se kao gotovinsko plaćanje.

Obveznik koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje (blokadu računa), čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni, kao ni obavljati obračunska plaćanja (kompenzacije, cesije i sl.).


Gotovinsko poslovanje složeno je i strogo regulirano, a obveze vođenja gotovinske blagajne možete se osloboditi tako da plaćate preko transakcijskog računa ili poslovnim karticama, te ne podižete gotovinu sa računa tvrtke.

Blagajničko poslovanje obuhvaća čuvanje i promet gotovim novcem, vrijednosnim papirima i vrijednosnicama koje se izjednačavaju s gotovinom. Ono se najčešće odnosi na uplate i isplate gotova novca. Gotovinsko plaćanje podrazumijeva izravnu predaju gotovine između sudionika platnog prometa te uplatu gotovine na ili isplatu iste sa transakcijskog računa. Svaka transakcija treba biti evidentirana odgovarajućom blagajničkom ispravom. Blagajničke isprave su blagajnička uplatnica, blagajnička isplatnica i blagajničko izvješće. Blagajnička uplatnica je knjigovodstveni dokument koji blagajnik ispostavlja pri svakoj pojedinačnoj uplati gotova novca u blagajnu. Spomenutu ispravu je potrebno priložiti uz blagajničko izvješće kao dokaz o nastaloj transakciji. Blagajnička isplatnica je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca iz blagajne.