Log in

Izmjene i dopune zakona i propisa u 2017. god.

Donosimo kratak popis svih izmjena i dopuna zakona od 01.01.2017 godine:

1. Izmjene Zakona o računovodstvu
●     novosti u sadržaju, likvidaturi i potpisivanju (ovjeri) knjigovodstvenih isprava
●     ukidanje obveze primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana
●     obveza usklađivanja kontnog plana s propisanom strukturom i sadržajem financijskih izvještaja
●     izmjene u sadržaju poslovnih knjiga
●     novi rok za javnu objavu GFI-a
●     obveznici revizije
●     novo "nefinancijsko izvješće"  i dr.


2.  Novi Zakon o porezu na dohodak od 1.1.2017.
●     model obračuna plaće od 1.1.2017.
●     izmjene kod osobnog odbitka
●     uvjeti za priznavanje osobnog odbitka
●     porezne stope i osnovice od 1.1.2017.
●     godišnja porezna osnovica i godišnje porezne stope
●     novi cenzus za priznavanje statusa uzdržavanog člana
●     porezni obveznici koji ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu
●     utvrđivanje konačnog dohotka i konačnog poreza na dohodak
●     izdaci koji se porezno ne priznaju u samostalnoj djelatnosti


3. Izmjene i dopune Zakona o doprinosima od 1.1.2017.
●     povećanje najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa
●     obveza plaćanja doprinosa za isplaćene autorske honorare
●     smanjenje stopa doprinosa za drugi dohodak
●     ukidanje određenih oslobođenja od plaćanja doprinosa
●     promjene nekih rokova dospijeća za naplatu doprinosa
●     definiranje osnovice za radnike koji su kod poslodavca članovi uprave
●     izmjene uz izvješćivanje o doprinosima za učenike i studente na praktičnoj nastavi i dr.


4. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1.1.2017.
●     smanjenje opće stope PDV-a
●     omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz
●     povećanje praga za upis u registar obveznika PDV-a
●     primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu
●     oporezivanje vrijednosnih kupona i dr.

5. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit od 1.1.2017.
●     utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
●     utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu za proračune, proračunske korisnike, neprofitne organizacije i sl.
●     ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit
●     novi način priznavanja troškova reprezentacije i osobnih automobila
●     izmjene kod priznavanja rashoda od otpisa potraživanja od fizičkih i nepovezanih osoba i dr.


6. Prijedlog Zakona o lokalnim porezima
●     od 1.1.2017. ukida se porez na tvrtku
●     porez na cestovna motorna vozila: plaćanje pri registraciji
●     promjene kod poreza na nasljedstva i darove i dr.

7. ​I​zmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina
●     za građane ukinuta obveza prijave nastanka porezne obveze
●     smanjenje stope poreza
●     ukidanje određenih oslobođenja odnosno propisivanje novih i dr.

8. Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji

●     obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za "male obveznike fiskalizacije" od 1. srpnja 2017.
●     ukidanje (izmjena) oslobođenja od fiskalizacije za djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu
●     novi način dostave podataka o poslovnim prostorima od 1. srpnja 2017.
●     dostava podataka o programskom rješenju za provođenje postupka fiskalizacije
●     izmjene kod blagajničkog maksimuma i dr.

9. Prijedlog Općeg poreznog zakona
●     nove odredbe o poreznoj zastari
●     dodjeljivanje posebnog statusa poreznom obvezniku
●     produljeni rokovi za ispravak porezne prijave
●     proširena obveza banaka o dostavi podataka o računima Poreznoj upravi
●     izmjene odredbi o provedbi ovrhe i dr.


10. Novi Zakon o upravnim pristojbama
●     mogućnost plaćanja pristojbi elektroničkim putem - sustav e-Pristojbe
●     proširenje oslobođenja od plaćanja pristojbe i dr.


11. Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu