Log in

Otvaranje firme ili preuzimanje postojeće - potpore za samozapošljavanje u 2021.

Ukoliko razmišljate o otvaranju firme ili preuzimanju postojeće, uputno je razmotriti državne potpore za samozapošljavanje i poticaje koje je moguće ostvariti preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - kroz otvaranje firme ili preuzimanje firme koja već posluje. Uz dobro vođenje postupka - firma može biti osnovana u roku mjesec dana ili manje, ovisno aplicira li se za državne potpore za samozapošljavanje ili ne.

  • Za sva praktična pitanja u vezi navedenih potpora za samozapošljavanje i otvaranje firme - stojimo na raspolaganju na broju 072 303 334.
  • Za pitanja oko preuzimanja firme koja već posluje uz sredstva državnih potpora, također stojimo na raspolaganju na istom broju.
  • Prije otvaranja ili preuzimanja firme - moguće je ugovoriti poslovnu podršku i vođenje poslovnih knjiga nakon osnivanja tvrtke.

Za stručna pitanja obratiti se možete svom savjetniku na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Potpore se dodjeljuju se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta.
Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.
Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.


Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.
Trajanje mjere 24 mjeseca
Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti
Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.
1. Skupina - do 130.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
2. Skupina - do 100.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
- (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
- (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
- (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
3. Skupina – do 75.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
- (H) Prijevoz i skladištenje
- (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
- (J) Informacije i komunikacije
- (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
4. Skupina – do 55.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
- (P) Obrazovanje
- (S) Ostale uslužne djelatnosti

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.
Napomena:
Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog,županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.


Neprihvatljive djelatnosti
Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:
- (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
- (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo
izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od
vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
- (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
- (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
- (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
- (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i
ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
- (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu


POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2021.
Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:
a) fiksnog iznosa
b) varijabilnog iznosa
Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe
na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog
prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i
slično).
Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za
registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe
pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.
Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8
kategorija:
- kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu
dužem od jedne godine
- kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
- kupnja ili zakup licenciranih IT programa

- edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o
namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore
- kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
- kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) – najviše 20%
od iznosa potpore
- kupnja franšiza
- usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje...)
Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.
Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.
Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:
- biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu
- biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama
- biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima
dokumenata koji dokazuju navedene troškove
*Napomena: Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. U skladu s time, potporu je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.


Trajanje javnog poziva
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021.godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Način obrade zahtjeva
Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.


Kriteriji
- Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
- Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan.
- Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ.
- Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.
- Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.


UDRUŽIVANJE KORISNIKA POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore
koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo
za varijabilne troškove

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:
- U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti
gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:
- 1. skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
- 2. skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
- 3. skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
- 4. skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)


DOKUMENTACIJA ZA DODJELU POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr . Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.
1. Poslovni plan s troškovnikom,
2. Izjava o nepodmirenim obvezama,
3. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
4. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
5. Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu
izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)
Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:
6. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).
Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:
7. Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.


Ocjenjivanje zahtjeva
Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna 2 preduvjeta: tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.
Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja na način da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova.
Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva 65 bodova.
Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:
− Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova
− Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti - najviše 10 bodova
− Prvo poduzetničko iskustvo - najviše 5 bodova
− Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - najviše 10 bodova
− Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva - najviše 10 bodova
− Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik - najviše 15 bodova
− Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova
− Dodatne prednosti nedostatci poslovnog plana (održivost I konkurentnost) - najviše 10 bodova
− Inovativnost projekta - najviše 5 bodova
− Ulaganje u nedostajuće djelatnosti - najviše 5 bodova
Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje će osigurati redovito održavanje radionica za samozapošljavanje i/ili individualnog savjetovanja. Informacije dostupne na web stranici www.mjere.hr .

Obveze korisnika
- 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
- Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljnom uz poslovni plan – dokazuje se dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja
- Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti i potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
- Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
- Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore – isto se dokazuje službenim financijskim izvješćima koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, korisnik potpore mora:
- Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku potpore prema odobrenom troškovniku ill dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka.
- U slučaju zatvaranja poslovnog subjekta i odjave iz radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave na nepuno radno vrijeme, korisnik vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
1. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore
2. ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.
- Troškovnik se u tijeku trajanja ugovornih obveza može mijenjati samo jednom i to isključivo uz obvezu dostave dokaza i obrazloženja o okolnostima koje su dovele do izmjene istog (npr. tržišni razlozi) i to samo u okviru prihvatljivih troškova ove mjere.
- U roku 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) cijene od 5.000 kn i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.“
Isplata sredstava
Jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.
Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu:
- Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
- Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva,
- Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga
- Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe, potpora se neće odobriti. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne.
- Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
- Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Napomene
U slučajevima kada su, uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje, osnivači trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
- dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%),
- tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%,
- više od četiri osnivača:
- jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%.
U slučajevima kada je uz osobu koja koristi sredstva za samozapošljavanje osnivač obrta druga fizička osobe, korisnici sredstava moraju biti suvlasnici – ortaci.
Ukoliko podnositelj/ica zahtjeva ima ovrhu po privatnim računima, a namjerava registrirati trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, potpora se može isplatiti isključivo u slučaju dostave bjanko zadužnice na kojoj je glavni dužnik trgovačko društvo, a jamci platci dvije osobe: osoba koja traži potporu - vlasnik/ica poduzeća i neka druga fizička osoba. U slučaju da osoba koja traži potporu i namjerava registrirati trgovačko društvo ima ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20% iznosa tražene potpore, Zavod zadržava pravo neisplate potpore.
Potpora za samozapošljavanje može pojedinom poslovnom subjektu biti dodijeljena samo jednom.
Korisnicima potpore za samozapošljavanje kojima je ista isplaćena u 2021. godini ne može biti dodijeljena Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom.


DOKAZI O PLAĆENIM TROŠKOVIMA S OBZIROM NA VRSTU TROŠKA
(dostavljaju se uz Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja):
Kupnja strojeva, alata, opreme za rad (uključujući montiranje i instaliranje), softwarea, kupnja sirovine i potrošnog materijala -
RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno plaćanje.
Oprema može biti nabavljena i u inozemstvu uz istu dokaznu dokumentaciju.
Kupnja vozila - RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo
provedeno plaćanje te preslika PROMETNE DOZVOLE
Za svu vrstu opreme i vozila potrebno je dostaviti i FOTODOKUMENTACIJU koja se sastoji od isprintanih fotografija sufinancirane
opreme/vozila u boji ili od fotografija u digitalnom obliku. Opremu koja je sufinancirana u iznosu većem od 5.000 kn potrebno je
fotografirati na način da je vidljiva informativna ploča ili naljepnica.
Edukacije – RAČUN izdan na ime poslovnog subjekta samozaposlene osobe i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo
provedeno plaćanje, odgovarajuća POTVRDA ili UVJERENJE o završenoj edukaciji
Kupnja franšize – UGOVOR s vlasnikom franšize o kupnji franšize i IZVOD* s poslovnog računa na kojem je vidljivo provedeno
plaćanje
Za dokazivanje utroška fiksnog iznosa potpore nije potrebno dostavljati dokaznu dokumentaciju.
*ili drugi dokument jednake dokazne vrijednosti vezan uz poslovni račun Korisnika/ce potpore


DOKAZI O OSTVARENOM PROMETU U IZNOSU 50% IZNOSA POTPORE U 24 MJESECA
Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:

− Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)
− Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
− Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:
− Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
Obveznici poreza na dobit:
- Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)
- Popis dugotrajne imovine
Napomena:
Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi na izvodima s poslovnog računa. Troškovi plaćeni gotovinom neće se smatrati prihvatljivima. Iznosi računa priznaju se s uključenim PDV-om poslovnim subjektima koji nisu u sustavu PDV-a.
Svaki trošak nastao putem kreditnih kartica uz obročnu otplatu, bez obzira radi li se o privatnoj ili poslovnoj kartici, neće se priznavati.
Troškovi koji nastanu prije registracije poslovnog subjekta, kao i troškovi koji nastanu u vremenskom periodu nakon isteka ugovorne obveze sa Zavodom, smatrat će se neprihvatljivim troškovima.
HZZ može od korisnika potpore zatražiti i dodatnu dokumentaciju u svrhu kontrole izvršenja ugovornih obveza te ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi namjensko trošenje sredstava. To može biti financijska i ostala dokumentacija te potvrde koje izdaje Porezna uprava.

Potpora za samozapošljavanje www.mjere.hr

UVJETI I NAČINI KORIŠTENJA SREDSTAVA