Log in
Izdvojeno:

Izrada završnog računa i kontrolno/analitički postupci

Iako je krajnji rok za predaju završnog računa u travnju, pripreme za završne račune počinju puno ranije, često već tijekom 12. mj. tekuće godine. I dok drugi uživaju u blagdanskom ozračju prosinca, voditeljima finacija i računovodstva u mislima je često organizacija ovog zahtjevnog postupka, obzirom da velikim dijelom ovisi i o suradnji uprave pojedinog poslovnog subjekta.
 1. Izvršiti popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilance, odnosno uskladiti stanja potraživanja i obaveza s kupcima i dobavljačima (slanje IOS-a)
 2. Provjeriti odgovara li stanje na poslovnim i depozitnim računima stanju na izvodima računa poslovnih banaka
 3. Izvršiti popis osnovnih sredstava i zaliha robe
 4. Provjeriti financijsko stanje (konta) s robnim stanjem zaliha
 5. Izvršiti obračun amortizacije
 6. Provjeriti je li za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu s računovodstvenim politikama ili važećim Odlukama uprave
 7. Provjeriti jesu li odvojeni rashodi vezane uz edukaciju djelatnika koji umanjuju poreznu osnovicu
 8. Provjeriti jesu li porezno nepriznati rashodi knjiženi na zasebna konta i za njih povećati poreznu osnovicu (trošak osobnih automobila, reprezentacije)
 9. Provjeriti jesu li su sva prijelazna konta zatvorena (1009/1039)
 10. Provjeriti imaju li aktivna konta imaju dugovni saldo, a pasivna konta potražni saldo, te obavijestiti odgovorne osobe tvrtke o nedostajućoj dokumentaciji ili pozicijama na koje će salda biti preknjižena ukoliko ista ne bude dostavljena (iako rijetko elaborirano u stručnim člancima, poznati su problemi sa odljevima i poslovnim karticama)
 11. Knjižiti tečajne razlike na osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem tečaju HNB na dan bilance
 12. Provjeriti knjiženja prihoda i rashoda na osnovu potraživanja i obaveza s ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilance
 13. Evidentirati dugoročna potraživanja i obaveza (leasing, krediti, pozajmice…) i uskladiti stanja s partnerima
 14. Knjižiti ispravke vrijednosti potraživanja temeljem valjanih Odluka
 15. Provjeriti ispravke vrijednosti naplaćenih, a ranije otpisanih potraživanja te da li su uprihodovane
 16. Provjeriti jesu li su unaprijed plaćeni rashodi i obračunati prihodi knjiženi na pravim pozicijama kako ne bi utjecali na rezultat tekućeg perioda
 17. Provjeriti rezervacije iz prethodnih razdoblja i uprihodovati neikorištene rezervacije
 18. Provjeriti jesu li su na dan bilance obračunate sve plaće i naknade za period sastavljanja financijskih izvještaja, bez obzira da li su isplaćene
 19. Uskladiti stanja poreznih obaveza s karticama iz Porezne uprave
 20. Provjeriti pri Sudskom registru da li su izvršene neke promjene na kapitalu
 21. Obračunati članarine, doprinosi i rente (turistička, spomenička, HGK, Hrvatske šume…)
Kod Online knjigovodstva moguća je opcija i da tvrtka samostalno tijekom godine radi knjiženja, te jedan dio kontrolnih postupaka, a završni račun te složenija knjiženja u istom programu izrađuje netko drugi.
Također postoji mogućnost da poduzetnik samostalno samo unosi račune bez knjiženja, ili obrađuje dokumentaciju u elektroničkoj Knjizi primljene pošte, što također utječe na cijenu knjigovodstvenih usluga u konačnici. eKnjigovodstvo novije generacije omogućuje ne tako strogu podjelu poslova kako je to bilo ranije, te se granica podjele poslova između vanjskog knjigovodstva i tvrtke može pomicati ovisno o interesima i predispozicijama samog poduzetnika.
(Pre)često niti formalna naobrazba iz područja ekonomije, nije garancija da će netko moći samostalno voditi poslovne knjige svoje tvrtke, a poznato je da ni intenzivni tečajevi iz knjigovodstva uglavnom ne daju dovoljno sigurnosti za samostalno evidentiranje poslovnih događaja, ili vođenje kompletnog knjigovodstva. Pripravnici, te djelatnici u knjigovodstvu stječu praksu godinama, nerijetko je to i 3-5 godina da bi se u određenoj mjeri osamostalili. Stoga sličnu mogućnost edukacije omogućujemo i našim krajnjim korisnicima. Uz sve to i dalje ostaje problem zakonskih izmjena, koje je potrebno pratiti kontinuirano, te naši korisnici sažete obavijesti o najvažnijim detaljima primaju na email.
---
Vrijednost svake prakse i rada na konkretnim primjerima daleko premašuje vrijednost teoretske naobrazbe. Pri tome se ne smijemo uljuljati u sigurnosti stečenog znanja, nego moramo ostati znatiželjni za sve novosti i otvoreni za rješavanje svakog novog problema.

Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Izjava o prihvaćanju "Cookie-a". Ova stranica koristi internetske "kolačiće" i slične tehnologije. Više informacija

Prihvaćam