Log in

Izrada završnog računa 2021/2022 - kontrolno/analitički postupci

Iako je krajnji rok za predaju završnog računa, odnosno prijave poreza na dobit do 30.04.2023., pripreme za završne račune počinju puno ranije, često već tijekom zadnjeg tromjesečja tekuće godine. I dok drugi uživaju u blagdanskom ozračju prosinca, voditeljima finacija i računovodstva u mislima je često organizacija ovog zahtjevnog postupka, obzirom da velikim dijelom ovisi i o suradnji uprave pojedinog poslovnog subjekta.

Završni račun čini dokumentacija pod koju se najčešće smatraju zajedno: bilanca, RDG, porezna prijava i bilješke. U bilješkama se detaljnije pojašnjavaju informacije sadržane u ostalim temeljnim financijskim izvještajima tj. bilanci i RDG-u, te one pružaju korisnicima dodatne informacije koje su potrebne za pravilno razumijevanje financijskih izvještaja. Poduzeće je, sukladno zakonskim odredbama, poslovne knjige tijekom godine dužno voditi sukladno donesenim tzv. računovodstvenim politikama poduzeća.

 • RDG (račun dobiti i gubitka) zapravo je tablični prikaz ostvarenih prihoda te tablični prikaz rashoda prema namjeni i strukturi u jednoj poslovnoj godini.
 • BILANCA poduzeća je pojednostavnjeno - prikaz stanja poduzeća na određeni dan (najčešće 31.12.). Bilanca stanja prikazuje:
  - imovinu poduzeća s jedne strane te
  - izvore imovine (kapital, obveze, krediti) s druge strane
 • PD - prijava poreza na dobit
 • BILJEŠKE

Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

U fazi pripreme za završni račun, potrebno je izvršiti niže navedene kontrolno/analitičke postupke. Neki poduzetnici naviknuti su da se ove radnje obavljaju u mjesecu predaje završnog računa, što je tada u nedostatku vremena površno, često uz veliki broj propusta i s jedinim ciljem da se završni račun nekako privede kraju, i preda. Navedene radnje trebalo bi stoga izvršiti tijekom mjeseca veljače, najkasnije ožujka. Projekcije poslovnog razultata, moguće je iskazati već krajem tekuće poslovne godine, te prokomentirati sa odgovornim osobama tvrtke, kao i dogovoriti postupanje oko spornih točaka. Navedene kontrolne postupke kvalitetan knjigovodstveni servis obaviti će neovisno o tome radi li se o malom, srednjem ili velikom poduzetniku. Za one druge završni račun može biti i točan rezultat proistekao iz netočnih stavaka.

 1. Provjeriti jesu li prenesena početna stanja
 2. U slučaju da postoje odljevi bez dokumentacije za pravdanje (npr. kartična plaćanja za privatne potrebe), provjeriti jesu li pribavljene Odluke odgovorne osobe tvrtke o postupanju
 3. Provjeriti imaju li aktivna konta dugovni saldo, a pasivna konta potražni saldo
 4. Provjeriti postoje li priljevi bez izdanih finalnih računa ili računa za predujam
 5. Izvršiti popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilance, odnosno uskladiti stanja potraživanja i obaveza s kupcima i dobavljačima (slanje IOS-a, koji se radi obimnosti posla često šalju već u zadnjem tromjesečju)
 6. Provjeriti odgovara li stanje na poslovnim i depozitnim računima stanju na izvodima računa poslovnih banaka
 7. Izvršiti popis osnovnih sredstava i zaliha robe
 8. Provjeriti financijsko stanje (konta) s robnim stanjem zaliha, ako se vode
 9. Izvršiti obračun amortizacije
 10. Provjeriti je li za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu s računovodstvenim politikama ili važećim Odlukama uprave
 11. Provjeriti jesu li odvojeni rashodi vezano uz edukaciju djelatnika koji umanjuju poreznu osnovicu
 12. Provjeriti jesu li porezno nepriznati rashodi knjiženi na zasebna konta i za njih povećati poreznu osnovicu (trošak osobnih automobila, reprezentacije)
 13. Provjeriti jesu li su sva prijelazna konta zatvorena (1009/1039), te obavijestiti odgovorne osobe tvrtke o nedostajućoj dokumentaciji ili pozicijama na koje će salda biti preknjižena ukoliko ista ne bude dostavljena (iako rijetko elaborirano u stručnim člancima, poznati su problemi sa odljevima gotovine i poslovnim karticama)
 14. Provjeriti jesu li troškovi na kontima klase 4* iste vrste razvrstani na ista konta (u slučaju rada na istoj firmi od strane više djelatnika knjigovodstvenog servisa, čest je slučaj korištenja srodnih, ali različitih konta za isti trošak)
 15. Knjižiti tečajne razlike na osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem tečaju HNB na dan bilance
 16. Provjeriti knjiženja prihoda i rashoda na osnovu potraživanja i obaveza s ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilance
 17. Evidentirati dugoročna potraživanja i obaveza (leasing, krediti, pozajmice…) i uskladiti stanja s partnerima
 18. Izvršiti obračun kamata temeljem dostavljenih ugovora, provjeriti jesu li izdani računi za kamate, te izvršiti knjiženja
 19. Knjižiti ispravke vrijednosti potraživanja temeljem valjanih Odluka
 20. Provjeriti ispravke vrijednosti naplaćenih, a ranije otpisanih potraživanja te da li su uprihodovani
 21. Provjeriti jesu li unaprijed plaćeni rashodi i obračunati prihodi knjiženi na pravim pozicijama kako ne bi utjecali na rezultat tekućeg perioda
 22. Provjeriti rezervacije iz prethodnih razdoblja i uprihodovati neiskorištene rezervacije
 23. Provjeriti jesu li su na dan bilance obračunate sve plaće i naknade za period sastavljanja financijskih izvještaja, bez obzira da li su isplaćene
 24. Uskladiti stanja poreznih obaveza s karticama iz Porezne uprave
 25. Provjeriti pri Sudskom registru da li su izvršene neke promjene na kapitalu ili druge promjene (npr. adrese, članova društva itd.)
 26. Obračunati članarine, doprinosi i rente (turistička, spomenička, HGK, Hrvatske šume…)
 27. Provjeriti stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
  •    Trošak amortizacije
  •    Kontrola uvjeta za priznavanje nastalih troškova plovila, apartmana i kuća za odmor
  •    Reprezentacija / promidžba / uzorci
  •    Manjkovi iznad visine odluka HGK i HOK
  •    Kamate između povezanih osoba (zatezne i redovne)
  •    Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
  •    Vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine
  •    Vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine
  •    Vrijednosno usklađenje financijske imovine
  •    Vrijednosno usklađenje zaliha
  •    Rezerviranja
  •    Troškovi kazni, prisilne naplate, troškovi naknadno utvrđenih rashoda
 28. Provjeriti stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
  •    Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (ovisni subjekti, sudjelujući interesi i ostali)
  •    Ostala umanjenja porezne osnovice

Link na RRiF članak - Upute za prijavu poreza na dobit (obrazac PD i PD-NN)

Kod Online knjigovodstva moguća je opcija i da tvrtka samostalno tijekom godine radi unos dokumentacije ili knjiženja, te jedan dio kontrolnih postupaka, a završni račun te složenija knjiženja u istom programu izrađuje netko drugi.
Također postoji mogućnost da poduzetnik samostalno samo unosi račune bez knjiženja, ili obrađuje dokumentaciju u elektroničkoj Knjizi primljene pošte. eKnjigovodstvo novije generacije omogućuje ne tako strogu podjelu poslova kako je to bilo ranije, te se granica podjele poslova između eksternog knjigovodstva i tvrtke može pomicati ovisno o interesima i predispozicijama samog poduzetnika.
(Pre)često niti formalna naobrazba iz područja ekonomije, nije garancija da će netko moći samostalno voditi poslovne knjige svoje tvrtke, a poznato je da ni intenzivni tečajevi iz knjigovodstva uglavnom ne daju dovoljno sigurnosti za samostalno evidentiranje poslovnih događaja, ili vođenje kompletnog knjigovodstva. Pripravnici, te djelatnici u knjigovodstvu stječu praksu godinama, nerijetko je to i 3-5 godina da bi se u određenoj mjeri osamostalili. Uz sve to i dalje ostaje problem zakonskih izmjena, koje je potrebno pratiti kontinuirano, te naši korisnici sažete obavijesti o najvažnijim detaljima primaju na email.
Stoga, ukoliko smatrate da neki dio Vaših poslovnih knjiga nije vođen korektno - savjetovanje sa stručnom osobom prvi je korak.

Za izradu završnog računa - cijena se formira temeljem vrste i količine dokumentacije te ovisno o načinu organizacije rada.

Većina knjigovodstvenih servisa sebe će opisati kao dobar knjigovodstveni servis uz pridjeve poput stručnost, povjerenje, ozbiljnost i iskustvo - no zagrebete li samo malo po gore navedenim stavkama, navedeni pridjevi možda će dobiti sasvim drugačije značenje.