Log in

Paušalni obrti : Slanje e-Računa : Fiskalizacija : Knjigovodstvo online

Odredbe koje su stupile na snagu od 01.07.2017.

  • Odredbe o malom obvezniku fiskalizacije su brisane pa se i za osobe koje porez plaćaju paušalno od 1. srpnja 2017. uvodi obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja. Za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa uvodi se obveza korištenja programskog rješenja koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti s zakonskim propisima. Za ispravnost programskog rješenja propisuje se odgovornost za obveznika fiskalizacije te proizvođača/ili održavatelja programskog rješenja, te način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati na Poreznu upravu, te podataka o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije.

Za naše korisnike sve navedeno rješavamo u sklopu programa iz kojeg naši korisnici izdaju ponude, račune, podsjetnike, automatski se importiraju bankovni izvodi odakle se povezuju uplate itd. Cijena knjigovodstva sa savjetodavnim uslugama, podrškom i programom koji omogućava i fiskalizaciju računa je 250 kn/mj. + pdv, uključujući informiranje o aktualnim zakonskim izmjenama na email.
U određenim slučajevima je moguća integracija web shop platforme sa knjigovodstvenim sustavom, te automatsko povlačenje podataka i računa iz web trgovine u knjigovodstveni sustav, čime se eliminira i potreba za prepisivanjem podataka.

Za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini postoje dva uvjeta:

  • fizička osoba po osnovi djelatnosti koju obavlja nije obveznik PDV-a,
  • po osnovi te djelatnosti, ukupni godišnji primici u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000,00 kn (naplaćeni).

Ukoliko obrtnici koji su obveznici poreza na dohodak i utvrđivali su dohodak prema poslovnim knjigama, tijekom 2017. godine ostvare primitke u iznosu manjem od 300.000,00 kuna,  mogu u 2018. godini prijeći na paušalno oporezivanje dohotka. Potrebno je podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15.01.2018.

Paušalni porez na dohodak mogu plaćati i:

  • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine
  • porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon

Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete, a koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak kao i porezni obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost od koje će utvrđivati paušalni dohodak, obvezan je:

  • Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Prilog A koji su dostupni i na mrežnim stranicama Porezne uprave (Obrasci - porez na dohodak) u roku:
    a) 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti
    b) najkasnije 15 dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine (do 15. siječnja 2018. godine) kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka

U slučaju pod b) porezni obveznik je uz prijavu u registar poreznih obveznika obvezan:
1) dostaviti pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka - Obrazac KPI
2) dostaviti pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje
(kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu
3) pri zatvaranju poslovnih knjiga postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti


Poreznom obvezniku koji podnese zahtjev za plaćanjem paušalnog poreza, Porezna uprava donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni dohodak i godišnji i mjesečni paušalni porez na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka.

Rješenjem utvrđen paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja


U nastavku se daje tabelarni pregled visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka:

UKUPNI PRIMICI POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00 - 85.000,00 12.750,00 1.530,00
od 85.000,01 - 115.000,00 17.250,00 2.070,00
od 115.000,01 - 149.500,00  22.425,00 2.691,00
od 149.500,01 - 230.000,00  34.500,00 4.140,00


Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju podataka iz izvješća PO-SD, koje se podnosi Poreznoj upravi najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izviješće podnosi

Porezni obveznik koji plaća paušalni porez obvezan je tijekom godine voditi evidenciju o prometu.

Porezni obveznik - osiguran po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva koji plaća paušalni porez na dohodak, doprinose za svoje osobno osiguranje plaća prema mjesečnoj osnovici propisanoj kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2017. godinu iznosi 3.095,60 kuna.

U nastavku se daje pregled vrsta doprinosa te mjesečnih iznosa doprinosa:

VRSTA DOPRINOSA STOPA
 
MJESEČNI IZNOS
DOPRINOSA
doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15% 464,34 15% 464,34
doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5% 154,78
doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 464,34
doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% 15,48
doprinos za zapošljavanje 1,7% 52,63
UKUPNO 37,2% 1.151,57

Međutim, fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta ili poljoprivrede i šumarstva, a istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti. U tom slučaju godišnja osnovica za obračun doprinosa jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak.

U nastavku se daje pregled godišnjih paušalnih dohodaka, vrsta doprinosa te godišnjih iznosa doprinosa:

UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA
OSNOVICA
ZA
OBRAČUN
DOPRINOSA
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA
ZA
MIROVINSKO
OSIGURANJE
10%
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA ZA
ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
7,5%
UKUPNA
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA
od 0,00 - 85.000,00 12.750,00 1.275,00 956,25 2.231,25
od 85.000,01 - 115.000,00 17.250,00 1.725,00 1.293,75 3.018,75
od 115.000,01 - 149.500,00 22.425,00 2.242,50 1.681,88 3.924,38
od 149.500,01 - 230.000,00 34.500,00 3.450,00 2.587,50 6.037,50

Ako je osiguranik obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) tada doprinos za to osiguranje obračunava i plaća po stopi od 2,5%, a doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) po stopi od 7,5%.