Log in

Neoporezivi iznosi naknada, stipendija, dnevnica, potpora, nagrada i otpremnina za 2016. god.

NEOPOREZIVE SVOTE NAKNADA - ZA DRUŠTVA, OBRTNIKE, SLOBODNA ZANIMANJA, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I OSTALE KOJI OBAVLJAJU PODUZETNIČKU DJELATNOST

Neoporezive svote određene su u čl. 7., 13., 16. i 45. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13. i 160/13.) kao primitci što ih se ne smatra plaćom samo ako se isplaćuju zaposlenicima, odnosno stipendije redovnim studentima i učenicima. 

NAKNADE Max. dopuštena neoporeziva isplata (svota u kunama)
Prijevozni troškovi na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
Troškovi noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka
Troškovi prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza
Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru
DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT
Dnevnice u zemlji (do 8 sati – ništa, 8–12 sati 1/2 dnevnice, preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenosti najmanje 30 km) do 170,00 kn dnevno
Terenski dodatak u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno naj manje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) do 170,00 kn dnevno
Terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kn dnevno
Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne pl. do 400,00 kn dnevno
Naknada za odvojeni život do 1.600,00 kn mjesečno
Dnevnice u inozemstvu Prema tablici dnevnica za inozemstvo
OTPREMNINE
Otpremnina (pri odlasku u mirovinu) do 8.000,00 kn
Otpremnina radi poslovno i osobno uvjetovanih otkaza
do 6.400 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnina radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti
do 8.000 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
DAROVI I PRIGODNE NAGRADE  
Dar djetetu do 15 godina života do 600,00 kn godišnje

Dar posloprimcu u naravi
(obrtnicima koji su obveznici poreza na dohodak, dar u naravi za njih osobno ne priznaje se u izdatke poslovanja, smatra se izuzimanjem i evidentira kao primitak u naravi.)

do 400,00 kn godišnje s PDV-om
Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, naknade za godišnji odmor i sl.) sveukupno godišnje
do 2.500,00
Potpora za novorođeno dijete do visine proračunske jedinice do 3.326,00 kn* – odnosi se na sve isplatitelje
POTPORE
Zbog invalidnosti zaposlenika do .500,00 kn godišnje
U slučaju smrti zaposlenika do 7.500,00 kn
U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika do 3.000,00 kn
Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana do 2.500,00 kn godišnje
Zbog otklanjanja elementarnih nepogoda Sukladno čl. 9. st. 2. t. 2.1.5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13., 148/13. i 143/14.) bez ograničenja nezaposlenicima, a zaposlenicima dohodak od nesamostalnog rada (čl. 6. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak).
Djeci poginulih boraca Domovinskog rata Sukladno čl. 9. st. 2. t. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak samo na temelju posebnih propisa.
Darovanje za zdravstvene potrebe Sukladno čl. 9. st. 1. t. 9. Zakona o porezu na dohodak svim zaposlenicima i nezaposlenicima u visini priložene dokumentacije od 1. 7. 2010. Prije toga samo nezaposlenicima.
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja Sukladno čl. 9. t. 17. Zakona o porezu na dohodak poslodavac može uplatiti u korist svojeg radnika uz njegov pristanak neoporezivo do 500,00 kn mjesečno.
NAGRADE ZAPOSLENICIMA
 – 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn
 – 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn
 – 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn
 – 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn
 – 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn
 – 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn
 – 40 godina radnog staža do 5.000,00 kn
 STIPENDIJE I NAGRADE ZA PRAKTIČNI RAD
Stipendije (kao potpora učenicima srednje škole i redovnim studentima)

do 1.600,00 kn mjesečno**

Učenik/student koji na godišnjoj razini ostvaruje stipendiju u iznosu do ukupno  13.000,00 kn/god., a ne ostvaruje druge primitke (oporezive ili neoporezive), smatra se uzdržavanim članom obitelji. Međutim, ako učenik ili student tijekom godine ostvari primitke u iznosu koji premašuje 13.000,00 kn/god., on se više ne smatra uzdržavanim članom obitelji. Ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta, potpora za novorođenče i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.

Športske stipendije i naknade za šport, usavršavanje do 1.600,00 kn mjesečno
Stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju do 4.000,00 kn mjesečno – javni natječaj (PiP 12/06., str. 14)
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada do 1.600,00 kn mjesečno (može u gotovini)
Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga do 50.000,00 kn godišnje

* Sukladno čl. 19. Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. (Nar. nov., br. 148/14.).

** Sukladno čl. 10. st. 1. t. 12. Zakona o porezu na dohodak.

- Neoporeziva isplata može se isplatiti svakom roditelju, čak i u slučaju kad oba roditelja rade kod istoga poslodavca.

- Kod isplata radniku u iznosu većem od propisanog neoporezivog primitka, neoporezivi primitak isplaćuje se u svotu do visine određene Pravilnikom o porezu na dohodak, a razlika iznad tog iznosa u poreznom je smislu izjednačena s isplatom plaće radniku.

- Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su na snazi od 5. srpnja 2013. godine uvedena je obveza isplate plaće na račun (tekući, štedni ili žiroračun), ali je i nadalje dozvoljeno neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora isplaćivati u gotovu novcu (čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak), kao što su neoporezivi iznosi božićnica i darova djeci. Dio primitaka ili ukupni primici koji se isplaćuju pod tim nazivima, koji su u poreznom smislu izjednačeni s plaćom, moraju biti isplaćeni na račun radnika. Iako propisi o porezu na dohodak to omogućavaju, poslodavci koji u Jedinstvenom registru računa imaju oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, ne smiju ni neoporezive iznose božićnice i darova djeci isplaćivati u gotovini. Naime, njima je temelju Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 11 zabranjeno sve obveze, pa i obveze prema radnicima, izmirivati plaćanjem u gotovini.

- Ukoliko se božićnica isplaćuje na tekući, štedni ili drugi račun radnika, poslodavac je ne smije uplatiti na radnikov zaštićeni tekući račun. Darovi djeci radnika se prema tumačenjima nadležnog ministarstva u širem smislu smatraju roditeljskim potporama, pa su zaštićeni od ovrhe na novčanim sredstvima i poslodavac ih do propisanog neoporezivog iznosa uplaćuje na radnikov račun zaštićen od ovrhe na novčanim sredstvima.

POREZNO DOPUSTIVI IZDACI OBRTNIKA ZA GODIŠNJE NAGRADE I DAROVE DJECI

Obrtnicima, osobama koje obavljaju djelatnost samostalnih zanimanja i s njima izjednačenim fizičkim osobama, bilo da su obveznici poreza na dobit ili obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, priznaju se u rashode odnosno izdatke poslovanja svi neoporezivi iznosi prigodnih nagrada i darova koje isplaćuju svojim radnicima. Međutim, kad se radi o izdacima za samog obrtnika, mogućnost priznavanja izdataka odnosno rashoda koji umanjuju poreznu osnovicu, ovisi o tome je li obrtnik obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit i o tome je li po osnovu obrtničke djelatnosti prijavljen nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili obrt obavlja uz radni odnos. 

Obrtnici kojima je obrtnička djelatnost osnovno zanimanje

Obrtnicima i drugim osobama koje su obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, u poslovne izdatke se priznaju (čl. 25. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak):
- izdaci za isplaćenu godišnju nagradu za njih osobno do iznosa od 2.500,00 kn godišnje
- izdaci za darove njihovoj djeci do 15 godina starosti, u iznosu 600,00 kn po djetetu
- obrtnicima koji su obveznici poreza na dohodak, dar u naravi za njih osobno ne priznaje se u izdatke poslovanja, smatra se izuzimanjem i evidentira kao primitak u naravi

Obrtnicima i s njima izjednačenim fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit, koje su po osnovu obavljanja te djelatnosti osiguranici u sustavu obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (doprinose plaćaju na osnovicu poduzetničke plaće), priznaju se u rashode poslovanja svi iznosi propisanih neoporezivih primitaka koje isplaćuju sebi osobno, jednako kao i radnicima u radnom odnosu.

U slučaju kad se obrt obavlja kao zajednički obrt na temelju ortačkog ugovora dvaju ili više osoba, ovi se izdaci smatraju porezno dopustivim u odnosu na svakog ortaka, a ne samo za nositelja djelatnosti.

Obrtnici koji obrt obavljaju uz radni odnos

Obrtnici obveznici poreza na dohodak koji djelatnost obrta obavljaju uz radni odnos, u poreznome su smislu izjednačeni s obrtnicima kojima je djelatnost obrta osnovno ili jedino zanimanje. Njima se u porezno dopustive izdatke poslovanja priznaje godišnja nagrada za njih osobno u svoti do 2.500,00 kn i darovi djeci do iznosa 600,00 kn po djetetu do 15 godina starosti. Pri tome je čak moguće da ove neoporezive primitke ostvare i kod poslodavca kod kojega su zaposleni. Za obrtnike obveznike poreza na dobit koji obrt obavljaju uz radni odnos i koji nisu osigurani po osnovu obrtničke djelatnosti, nije propisana mogućnost neoporezive isplate nagrada i darova za njih osobno.

Za detaljnije informacije i pojašnjenja klijentima stojimo na raspolaganju na 042 500 499, PON-PET od 08-17h.