Log in

Zatvaranje obrta - zaključenje poslovnih knjiga

Što je sve od dokumenata potrebno za zatvaranje obrta?  

Brojni su uzroci zatvaranja obrta. Mnogi su se obrtnici našli u situaciji da više ne mogu poslovati te se odlučili na zatvaranje obrta.

Po podacima HOK-a više od 15.000 obrta se u protekle četiri godine ugasilo. Najmanje toliko ljudi ostalo je bez radnog mjesta.

Županijski ured državne uprave, Ispostava u vašem gradu, Pododsjek za gospodarstvo vrši odjavu obrta, odnosno rješenjem utvrđuje prestanak obrta i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz obrtnog registra na temelju osobno podnesenog zahtjeva za odjavu obrta uz koji se prilaže: obrtnica, potvrda o uplati upravne pristojbe od 150,00 Kn uplaćenih na žr. HNB 1001005-1863000160 sa pozivom na broj 24 5002-vaš JMBG i 20,00 Kn državnih biljega.

Obveze obrtnika koji zatvara obrt detaljnije su uređene propisima o porezu na dohodak, kao i propisima o porezu na dodanu vrijednost. Iz ovih propisa proizlazi da treba zaključiti sve poslovne knjige do dana poslovanja obrta, radi utvrđivanja poreznih obveza.

Kod toga je najvažnije pravilno zaključiti knjigu primitaka i izdataka sukladno čl.13. Pravilnika o porezu na dohodak i utvrditi dohodak na način da, u knjizi primitaka i izdataka, osim ostvarenih poslovnih primitaka i izdataka u razdoblju do zatvaranja obrta, na strani poslovnih primitaka treba iskazati i sljedeće: usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine; usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog, te nenaplaćene tražbine od kupaca, a na strani izdataka: knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine prema popisu, te imovine u trenutku zatvaranja; neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću, te druge izdatke u svezi s zatvaranjem obrta.

Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine

Kod obveza PDV-a, potrebno je obračunati ovaj porez na sve izdane račune bez obzira da li su naplaćeni, kao i na vrijednost imovine-dobara koji preostaju i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je korišten pretporez pri nabavi. Kod toga se priznaje kao pretporez na sve ulazne račune nabave robe bez obzira da li su ti računi i plaćeni ili nisu. Utvrđeni porez treba iskazati na obrascu PDV-a za odnosno razdoblje, dok u roku od tri mjeseca treba predati i konačni obračun ovog poreza. Godišnja porezna prijava na dohodak predaje se do kraja veljače slijedeće godine. Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine, a poslovne knjige i ostalu dokumentaciju najmanje do nastupa apsolutnog roka zastare prava na utvrđivanje poreznih obveza tj. 6 godina računajući od isteka godine u kojoj su utvrđene porezne obveze.

Odjava vlasnika obrta i obrta mora se obaviti i u ispostavi ureda HZZO i HZMO.

Zatvaranjem obrta ne prestaju vaše obveze nastalog duga za mirovinsko i zdravstveno osiguranje do dana zatvaranja obrta te se radni staž ne upisuje u radnu knjižicu do konačnog podmirenja duga.

www.profitiraj.hr