Log in

Novi Zakon o strancima i pravila za izdavanje radnih dozvola za državljane zemalja izvan EU

Objavljen je novi Zakon o strancima (NN 133/20) kojim se ukida dosadašnji način uzdava radnih dozvola putem propisane kvote za zapošljavanje stranaca.

Novi Zakon o strancima, stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Novimm Zakonom o strancima definirano je da će se radne dozvole izdavati o potrebama tržišta rada, koje će ocjenjivati Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz provođenje testa tržišta rada.

Poslodavci će morati od područne službe odnosno ureda HZZ-a zatražiti provođenje testa tržišta rada. Test tržišta rada obuhvatit će provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba te postupak posredovanja, sve s ciljem zapošljavanja radnika s nacionalnoga (hrvatskog) tržišta rada. HZZ ima obavezu provesti test tržišta rada u roku od 15 dana od predaje zahtjeva poslodavca i izdati mišljenje.

Uvjeti za dobivanje pozitivnog miišljanja HZZ-a su između ostalog:

1. obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj

2. ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije - dostavlja se potvrda o nepostojanju duga sa Porezne uprave

3. u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske i

4. nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće izdati pozitivno mišljenje ako je broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih.