Log in

Internetska turistička agencija

Prema odredbi čl. 5. st. 1. pod. 1. ZOPUT-a turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njegova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista. Prema odredbi čl. 9. st. 1. ZOPUT-a, turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti, te osoblje prema vrsti usluga koje pruža. Prema odredbi čl. 20. st. 1. ZOPUT-a turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku mora imati poslovnicu, osim ako neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internetska agencija), a tada, uz mogućnost pružanja usluga iz poslovnoga prostora, može pružati uslugu i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište (čl. 9. st. 2.). Ministarstvo turizma dalo je sljedeće mišljenje glede neposrednog pružanja usluge: KLASA: 011-01/16- 01/415, URBROJ: 529-06-16-2 od 29. prosinca 2016. Smatra se da turistička agencija pruža usluge neposredno ako usluge pruža na način da se za korisnika ugostiteljska ili turistička usluga rezervira i/ili prodaje na bilo koji način, ili mu se omogući rezerviranje i/ili kupovina (u osobnom kontaktu ili putem interneta).

Dakle, trgovačko društvo (pravna osoba) ili fizička osoba – obrt, ako želi poslovati kao internetska turistička agencija, treba ishoditi rješenje nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma, kojim se utvrđuje da ispunjava propisane uvjete za pružanje usluga turističke agencije, u skladu sa ZOPUT-o,. Prema tome, treba imati najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu. Voditelj poslovnice mora imati prijavljeno prebivalište u stambenom prostoru u kojemu će pružati usluge.

Postojećim propisima nisu propisani minimalni uvjeti glede uređenja i opremljenosti internetske agencije u poslovnom prostoru niti u stanu.

KOJE UVJETE MORA ISPUNJAVATI TURISTIČKA INTERNETSKA AGENCIJA U STAMBENOM PROSTORU

Uz zahtjev koji se podnosi za utvrđivanje uvjeta za pružanje usluga turističke agencije, treba priložiti:

 • presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i Obrtnicu
 • dokaz o pravu korištenja stambenim prostorom (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu, suglasnost vlasnika stana i sl.)
 • popis usluga koje će se pružati
 • dokaz o stambenoj namjeni građevine
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice
 • dokaz da voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište u stanu u kojem će pružati usluge
 • potvrdu da mu pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

KOJE UVJETE MORA ISPUNJAVATI INTERNETSKA TURISTIČKA AGENCIJA U POSLOVNOM PROSTORU

Uz zahtjev koji se podnosi za utvrđivanje uvjeta za pružanje usluga turističke agencije, treba priložiti:

 • presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sud- ski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i Obrtnicu
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu poslovnog pro- stora, i sl.) – dokaz o uporabljivosti građevine – objekta u kojem će se pružati usluge sukladno Zakonu o gradnji (Nar. nov., br. 153/13. i 20/17.)
 • dokaz o poslovnoj namjeni građevine
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zašti- tu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) u skladu s čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kul- turnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline
 • popis usluga koje će se pružati
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja po- slovnice
 • dokaz da mu pravomoćnom presudom ili rješe- njem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova vo- ditelja poslovnice – dok ta mjera traje.
 • atest električne instalacije za poslovni prostor

3. RJEŠENJE NADLEŽNOG UREDA Prema čl. 10. st. 1. ZOPUT-a, pravna ili fizička osoba smije pružati usluge u turizmu koje su utvrđene rješenjem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma, prema sjedištu, odnosno prema mjestu poslovnog prostora ili prostora stambene namjene turističke agencije (internetska agencija), kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona. Rješenje se mora ishoditi za svaki poslovni prostor ili prostor stambene namjene turističke agencije. U rješenju nadležnog ureda navodi se osim identifikacijskog koda i predmet pružanja usluga turističke agencije iz čl. 7. st. 1. ZOPUT-a, npr. – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje ugovora o izletu; organiziranje kongresa; posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet); posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga); posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva); organiziranje prihvata i transfera putnika; posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude; organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera); zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija; davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala; posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage; rezervacija; nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredaba, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.); posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekta. Navedene usluge, utvrđene rješenjem, turistička agencija može, a i ne mora pružati.

Odredbe Zakona o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 173/03., 67/08., 36/09., 130/11. i 30/14), primjenjuju se i na internetsku agenciju, a glede oblika i valjanosti ugovora u elektro ničkom obliku, elektroničkog potpisa itd. Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putem interneta (internetska agencija), može pružati usluge i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište. Internetska agencija može, osim voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu. Voditelj poslovnice mora položiti stručni ispit za voditelja poslovnice te ispunjavati i druge propisane uvjete za voditelja poslovnice. Voditelj poslovnice mora biti u radnom odnosu u turističkoj agenciji u punom radnom vremenu. Internet turistička agencija mora ishoditi rješenje nadležnog ureda državne uprave za poslove turizma prema sjedištu poslovnog prostora ili prostora stambene namjene turističke agencije.


Ukoliko trebate knjigovodstvene usluge, eKnjigovodstvo kao podrška poslovanju turističkih agencija omogućuje:

 • Unos podataka o turističkim destinacijama, regijama te hotelskoj i apartmanskoj ponudi
 • Unos i pregled zauzetosti kapaciteta
 • Unos i vođenje cjenika po kapacitetima i razdobljima (i u različitim valutama)
 • Uređivanje i uvid u LAST MINUTE ponude
 • Unos i vođenje evidencije rezervacija uz ispis ugovora i vouchera
 • Pregled rezervacija po terminima, smještaju, regijama i po statusu
 • Izdavanje ponuda, računa za predujam i računa direktno iz obračuna rezervacija
 • Unos primljenih uplata, generiranje blagajničkih dokumenta i naloga za plaćanje iz rezervacija
 • Povezivanje aranžmana s primljenim i izdanim računima te automatski izračun razlike u cijeni
 • Mogućnost prilagodbe načina ispisa rezervacija, ugovora i vouchera
 • Grafički pregled zauzetosti po smještaju za izabrano razdoblje
 • Podrška prodaje, kao organizator i kao subagent
 • Ispisi top liste prodaje po prodavačima i obračuna razlike u cijeni
 • Mogućnost upisa dodatnih podataka u šifrarnik za predstavljanje ponude na internetu (slike, opis,...) za izradu internet kataloga i internet prezentacija na temelju istih podataka, koji se vode u programu
 • Mogućnost postavljanja internet stranice i e-trgovine s online katalogom destinacija, prikazom cjenika, on-line rezervacijama, ...

Za detaljnije informacije potrebno je popuniti podatke na http://www.virtualni-ured.net/hr/racunovodstvo/cijena-knjigovodstvenih-usluga.html