Log in

Porezni tretman bicikala, motocikala, mopeda, četverocikala

Osobni automobili i dalje dominiraju kao prijevozno sredstvo koje poduzetnici najčešće koriste za prijevoz osoba. Međutim, u stvarnosti se često koriste i druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz kao što su motocikli, mopedi, četverocikli i slični. Iako je njihova svrha u osnovi ista kao i kod osobnih automobila - prijevoz osoba, porezni tretman ovih prijevoznih sredstava nije potpuno jednak kao kod osobnih automobila. Ovaj članak će istražiti računovodstveni i porezni položaj motocikala, mopeda i četverocikala.

1. Uvod

Već dugi niz godina, različita prijevozna sredstva nisu jednako oporezovana. Na primjer, osobni automobili se različito oporezuju od teretnih vozila, ali i od motocikala, mopeda i četverocikala. Za ispravno određivanje poreznog statusa motocikala, mopeda i četverocikala, prvo je potrebno utvrditi u koju kategoriju ova prijevozna sredstva spadaju.

2. Nabava motocikala, mopeda i četverocikala

Kada poduzetnici nabavljaju motocikle, mopede i četverocikle, ta prijevozna sredstva se evidentiraju u skladu s računskim planom za poduzetnike. Ovisno o vrsti i specifičnostima ovih vozila, ona se bilježe na odgovarajućim analitičkim računima.

Važno je napomenuti da se za nabavu dugotrajne materijalne imovine, kao što su motocikli, mopedi i četverocikli, troškovi uključujući kupovnu cijenu, uvozne pristojbe, nepovratni porezi nakon odbitka popusta i rabata, te svi troškovi povezani s dovođenjem vozila u radno stanje za namjeravanu upotrebu, uključuju u nabavnu vrijednost.

2.1. Pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave

Porezni obveznici imaju pravo na odbitak pretporeza, tj. na povrat PDV-a koji su platili pri nabavi dobara ili usluga za potrebe svojih oporezivih transakcija, razliku od osobnih automobila gdje postoji ograničenje od 50% prava na odbitak pretporeza.

Ovo ograničenje se ne primjenjuje na motocikle, mopede i četverocikle. Dakle, ako se ta prijevozna sredstva koriste za obavljanje oporezivih transakcija, porezni obveznik ima pravo na puni odbitak pretporeza za njihovu nabavu i pripadajuće troškove.

2.2. Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Porez na motorna vozila koji su namijenjena za korištenje na cestama u Republici Hrvatskoj regulira se Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila. Ovaj porez se plaća pri registraciji motornih vozila i temelji se na različitim parametrima, uključujući emisiju CO2, snagu motora i druge karakteristike vozila.

2.3. Nabava novih prijevoznih sredstava iz EU-a

Stjecanje novih prijevoznih sredstava iz EU-a podliježe oporezivanju PDV-om u Republici Hrvatskoj. Porezni obveznik je stjecatelj tih dobara i dužan je obračunati PDV po stopi koja važi u zemlji uvoza, a potom ga i iskazati u svojoj PDV prijavi.

3. Uporaba motocikala, mopeda i četverocikala

Upotreba motocikala, mopeda i četverocikala u poslovne svrhe može se razlikovati od uporabe osobnih automobila, posebno kada je riječ o poreznom tretmanu. Evo nekoliko ključnih aspekata:

3.1. Troškovi goriva i održavanja

Poduzetnici imaju pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na troškove goriva i održavanja motocikala, mopeda i četverocikala koji se koriste u poslovne svrhe. Ovaj odbitak se ostvaruje na isti način kao i za osobne automobile.

3.2. Troškovi amortizacije

Amortizacija je porezno priznati trošak koji se može koristiti za smanjenje porezne osnovice i, posljedično, za smanjenje porezne obveze. Troškovi amortizacije motocikala, mopeda i četverocikala obračunavaju se u skladu s poreznim propisima i priznaju kao rashodi poduzetnika.

3.3. Putni nalozi i evidencija o korištenju

Kako bi se dokazala poslovna svrha korištenja motocikala, mopeda i četverocikala, poduzetnici moraju voditi preciznu evidenciju o putovanjima. To uključuje vođenje putnih naloga, bilježenje svih relevantnih podataka o putovanju, uključujući svrhu putovanja, prijeđenu udaljenost i troškove goriva i održavanja.

3.4. Mogućnost ograničenja prava na odbitak pretporeza

Iako nema ograničenja prava na odbitak pretporeza pri nabavi motocikala, mopeda i četverocikala, postoji mogućnost da se to pravo ograniči ako se vozila koriste i za privatne svrhe. U takvim slučajevima, porezni obveznik mora odvojiti i priznati samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na poslovnu uporabu vozila.

4. Zaključak

Motocikli, mopedi i četverocikli predstavljaju alternativu osobnim automobilima za poslovne potrebe, s posebnim poreznim i računovodstvenim aspektima. Pravilno vođenje evidencije o nabavi i korištenju ovih prijevoznih sredstava ključno je kako bi se ispravno primijenile porezne olakšice i osigurala usklađenost s poreznim propisima. Poduzetnici trebaju konzultirati svoje knjigovodstvo kako bi se osiguralo da se svi aspekti nabave i korištenja ovih vozila tretiraju ispravno u skladu s važećim zakonodavstvom.

U tijeku 2018. godine, važili su propisi iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16.) koji su omogućavali odbitak pretporeza u iznosu od 50 % za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz (čl. 61. st. 2.). No, izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 106/18.) zamijenile su te odredbe novim pravilima koja više ne primjenjuju ograničenje na druga prijevozna sredstva za osobni prijevoz, već ga ograničavaju samo na osobne automobile.

Dakle, porezni tretman motocikala, mopeda i četverocikala nije izjednačen više s osobnim automobilima jer Zakon i Pravilnik o PDV-u ne stavljaju te kategorije prijevoznih sredstava na istu razinu. Kada se ova prijevozna sredstva koriste u svrhu oporezivih transakcija, porezni obveznik ima pravo na potpuni odbitak pretporeza za njihovu nabavu i najam, uključujući troškove nabave svih povezanih dobara i usluga.