Log in

Ugovor o darovanju i porezni položaj darovanja za zdravstvene potrebe

Poslodavci se često pitaju mogu li pokriti troškove dioptrijskih naočala, kontaktnih leća, operativnih zahvata i troškove liječenja svojih zaposlenika i drugih fizičkih osoba. Navedeno je dopušteno sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak u kontekstu neoporezivog darovanja za zdravstvene potrebe.

Pomagala za vid, kao što su dioptrijske naočale, kontaktne leće i slično, smatraju se ortopedskim pomagalima, a fizičke osobe imaju pravo na takva pomagala prema zdravstvenim propisima. Ako troškovi nisu pokriveni osiguranjem ili vlastitim sredstvima fizičke osobe, poslodavci ili obveznici poreza na dohodak mogu ih podmiriti pod određenim uvjetima za darovanje za zdravstvene potrebe.

Porezni položaj darovanja za zdravstvene potrebe s motrišta darovatelja:

Darovanja za zdravstvene potrebe se smatraju troškovima i ne povećavaju poreznu osnovicu za plaćanje poreza na dobitak pod određenim uvjetima. Darovanja se moraju obaviti na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava. Preporučuje se da se darovanje ugovori unaprijed radi osiguravanja vjerodostojne dokumentacije o darovanju.

Porezni položaj darovanja za zdravstvene potrebe s motrišta primatelja:

Primitci od darovanja pomagala za vid ne smatraju se dohotkom fizičkih osoba ako su ispunjeni određeni uvjeti: Zdravstvene potrebe nisu plaćene iz osnovnog, dopunskog, dodatnog ili privatnog zdravstvenog osiguranja niti na teret sredstava fizičke osobe. Novčana sredstva su isplaćena na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove u tuzemstvu ili inozemstvu za te svrhe. Davatelj i primatelj darovanja posjeduju vjerodostojne isprave o darovanju.

Dokumentacija:

Za porezno priznavanje troškova za zdravstvene potrebe, darovatelj je obvezan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju u skladu s općim poreznim propisima. To uključuje potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiroračun primatelja, račune za obavljene zdravstvene usluge, račune za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i slično.

Pri sastavljanju ugovora o darovanju za zdravstvene potrebe, važno je konzultirati se s pravnikom kako biste osigurali da ugovor ispunjava sve zakonske zahtjeve i propise koji se odnose na porezno priznavanje darovanja ili mišljenje može dati porezni savjetnik. Ovaj primjer služi samo kao smjernica i trebao bi se prilagoditi konkretnim okolnostima.


UGOVOR O DAROVANJU ZA ZDRAVSTVENE POTREBE

I. STRANE UGOVORA

Darovatelj: [Ime i prezime darovatelja] Adresa: [Adresa darovatelja] OIB: [OIB darovatelja]

Primatelj dara: [Ime i prezime primatelja dara] Adresa: [Adresa primatelja dara] OIB: [OIB primatelja dara]

II. PREDMET DAROVANJA

Predmet darovanja: Darovatelj se obvezuje darovati određeni iznos novčanih sredstava, ili drugih materijalnih dobara ili usluga, za zdravstvene potrebe primatelja dara.

III. UVJETI DAROVANJA

Darovatelj potvrđuje da su sredstva, dobra ili usluge darovana isključivo za zdravstvene potrebe primatelja dara, uključujući, ali ne ograničavajući se na operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova, ortopedska pomagala, troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.

Darovatelj potvrđuje da sredstva, dobra ili usluge nisu plaćena osnovnim, dopunskim, dodatnim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe primatelja dara.

Darovanje će se obaviti putem uplate na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove na temelju vjerodostojnih isprava.

IV. NAČIN DAROVANJA

Darovatelj će izvršiti darovanje na sljedeći način: [navesti detalje o načinu plaćanja, uključujući bankovne podatke primatelja dara ili zdravstvene ustanove].

V. VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Obe strane ugovora potvrđuju da će posjedovati i čuvati sve vjerodostojne isprave (potvrde o primitku dobara, račune za obavljene zdravstvene usluge, račune za nabavu lijekova i ortopedskih pomagala, račune za troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove i druge relevantne dokumente) kao dokaz o namjenskom korištenju darovanja.

VI. POREZNI ASPEKTI

Obje strane ugovora su upoznate s poreznim aspektima ovog darovanja i obvezuju se poštivati sve relevantne porezne propise. Darovatelj potvrđuje da razumije da se troškovi darovanja za zdravstvene potrebe mogu koristiti za smanjenje porezne osnovice poreza na dobitak ili poreza na dohodak, sukladno važećim zakonima i propisima.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj ugovor o darovanju za zdravstvene potrebe stupa na snagu odmah po potpisivanju i važit će sve dok su ispunjeni uvjeti navedeni u ovom ugovoru.

Svaka izmjena ili dopuna ovog ugovora bit će valjana samo ako je pismeno dogovorena i potpisana od strane obiju ugovornih strana.