Log in

Radna odjeća kao trošak na teret firme

U smislu Zakona o porezu na dobit, radna odjeća i obuća može biti porezno priznati trošak ukoliko nabavljena odjeća i obuća zaista služe u svrhu obavljanja određene djelatnosti te ukoliko postoji jasno specificirana isprava o njenoj nabavi (račun) na temelju koje se može pouzdano utvrditi trošak nabave.

Vijek uporabe radne odjeće uglavnom je kraći od jedne godine. U tom slučaju nabavljenu odjeću moguće je kod stavljanja u upotrebu jednokratno knjižiti kao trošak razdoblja.

Ukoliko se pak radna odjeća i obuća vode kao materijalna imovina Društva s vijekom uporabe dužim od 1 god., potrebno je o njoj voditi odgovarajuću evidenciju sa podacima o vrsti, količini, vrijednosti, datumu nabave te djelatnicima koji istu koriste. U praksi se evidencija radne odjeće i obuće uglavnom vrši putem reversa kojim djelatnik zadužuje odjeću i obuću te potvrđuje primitak iste.

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da posebna radna odjeća mora biti obilježena nazivom ili znakom poslodavca (logom) ili isplatitelja primitka odnosno plaće i kao takva je porezno priznati trošak. Navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak prema Mišljenu Porezne uprave od 04.02.2008., broj klase:410-01/07-01/1700 odnose se kako na radnike zaposlene kod poslodavaca pravnih osoba, tako i na radnike zaposlene kod poslodavaca fizičkih osoba koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. istoga Zakona i po toj su osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit.

Ovlaštena osoba poduzetnika stoga na račune za knjiženje radne odjeće treba upisati napomenu "Trošak radne odjeće" uz ime djelatnika kojem se ista daje, kao i potpisom odobriti/likvidirati isti račun, da bi se on kao takav mogao biti dostavljen u knjigovodstvo na knjiženje.

O tome ima li radna odjeća potrebna oblježja poslodavca, odnosno je li izdana na upotrebu i kojem radniku, ne donosi odluku knjigovodstvo koje najčešće nabavljena sredstva niti ne vidi, nego ovlaštena osoba poduzetnika.

Ukoliko račun sadrži sve potrebne podatke te je obilježen na ispravan način, sa knjigovodsvom ne biste trebali imati problema oko priznavanja troška radne odjeće.

U knjizi URA koju svaki mjesec trebate dobiti uz PDV obračun, vidjeti ćete je li račun knjižen i prijavljen u PDV. Ukoliko PDV obračun i pripadajuću knjigu URA ne dobijete svaki mjesec prije predaje od strane knjigovodstva na Poreznu upravu - možda je vrijeme da razmislite zadovoljava li vas takva komunikacija sa odabranim knjigovodstvenim servisom.


Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje.