Log in

Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust reguliran je odredbom čl. 87. Zakona o radu, koja propisuje da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.
Iz navedenog proizlazi da poslodavac može radniku, ali i ne mora, odobriti neplaćeni dopust, odnosno da  odobrenje  neplaćenog  dopusta  ovisi  isključivo  o volji poslodavca nakon što primi zahtjev radnika za odobrenjem neplaćenog dopusta s obzirom na to da poslodavac može odobriti neplaćeni dopust isključivo na zahtjev radnika.
Dakle,  neplaćeni  dopust  predstavlja  mogućnost oko koje se radnik i poslodavac moraju sporazumjeti, odnosno bez suglasnosti radnika i poslodavca nema neplaćenog  dopusta.
Drugim riječima, radnik za vrijeme neplaćenog dopusta:

  • ne ostvaruje pravo na plaću ili naknadu plaće niti
  • pravo iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja


S  obzirom  na  navedeno,  razvidno  je  da  poslodavac u skladu s odredbom čl. 87. st.2. ZR-a ima obvezu odjaviti  radnika  s  mirovinskog  i  zdravstvenog  osiguranja, odnosno staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž.
Ako  poslodavac  odobri  radniku  korištenje  pravom na neplaćeni dopust, ne dolazi do prestanka radnog  odnosa  kod  navedenog  poslodavca,  jer  je radnik i dalje u radnom odnosu odnosno ugovor o radu i dalje je na snazi.

No, kako odobravanjem neplaćenog dopusta radni odnos nije prestao, poslodavac nakon isteka toga dopusta ima obvezu radnika ponovno primiti na rad pod istim uvjetima te ga ponovno prijaviti na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Primjer odluke o odobrenju neplaćenog dopusta


Poslodavac  d.o.o., Adresa,  OIB: 12345678910, na temelju odredbe čl. 87. Zakona o radu, dana 14.03.2020. godine donosi


ODLUKU O ODOBRENJU NEPLAĆENOG DOPUSTA


Radniku  Peri Periću  odobrava  se  korištenje  neplaćenog  dopusta  u  razdoblju  od  15.03.2020. do 15.04.2020.
Za vrijeme neplaćenog dopusta miruju prava i obveze radnika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, odnosno, poslodavac će radnika odjaviti s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
Radnik ima obvezu povratka na posao 16.04.2020. godine.

U slučaju neopravdanog izostanka radnika s rada na navedeni datum, isti će se smatrati neopravdanim izostankom kojemu krajnja posljedica može biti otkaz ugovora o radu.

Poslodavac:


    ___________________________


M. P.

Radnik:

primio dana_______________________


 

Neplaćeni dopust uz plaćanje mirovinskog i zdravstvenog

Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 2/09-128/17) propisana je primjena najniže mjesečne osnovice, sukladno članku 200. stavku 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08-115/16), za obračun doprinosa za razdoblje osiguranja u slučajevima kada poslodavac radniku ne isplati plaću za vrijeme u kojem radnik koristi neplaćeni dopust, sukladno propisima o radu, a za to vrijeme radni odnos nije prekinut.

Sukladno navedenim propisima, poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, poslodavac može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice.