Log in

Neplaćeni dopust uz odjavu i bez odjave s HZMO i HZZO

Neplaćeni dopust uz odjavu radnika s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Neplaćeni godišnji, odnosno dopust reguliran je odredbom čl. 87. Zakona o radu, koja propisuje da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.
Iz navedenog proizlazi da poslodavac može radniku, ali i ne mora, odobriti neplaćeni dopust, odnosno da  odobrenje  neplaćenog  dopusta  ovisi  isključivo  o volji poslodavca nakon što primi zahtjev radnika za odobrenjem neplaćenog dopusta s obzirom na to da poslodavac može odobriti neplaćeni dopust isključivo na zahtjev radnika.
Dakle,  neplaćeni  dopust  predstavlja  mogućnost oko koje se radnik i poslodavac moraju sporazumjeti, odnosno bez suglasnosti radnika i poslodavca nema neplaćenog  dopusta.
Drugim riječima, radnik za vrijeme ove varijante neplaćenog dopusta:

- ne ostvaruje pravo na plaću ili naknadu plaće niti

- pravo iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

S  obzirom na navedeno, razvidno je da poslodavac u skladu s odredbom čl. 87. st.2. ZR-a ima obvezu odjaviti radnika s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, odnosno staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž.
Ako  poslodavac  odobri  radniku  korištenje  pravom na neplaćeni dopust, ne dolazi do prestanka radnog odnosa kod navedenog poslodavca, jer je ugovor o radu i dalje je na snazi.

Kako odobravanjem neplaćenog dopusta radni odnos nije prestao, poslodavac nakon isteka toga dopusta ima obvezu radnika ponovno primiti na rad pod istim uvjetima te ga ponovno prijaviti na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Primjer odluke o odobrenju neplaćenog dopusta:

Od strane Poslodavca d.o.o., Adresa,  OIB: 12345678910, na temelju odredbe čl. 87. Zakona o radu, dana 14.03.2020. godine donesena je ova


ODLUKA O ODOBRENJU NEPLAĆENOG DOPUSTA

  • Radniku Peri Periću odobrava se korištenje neplaćenog dopusta u razdoblju od _________.2020. do __________.2020.
  • Za vrijeme neplaćenog dopusta miruju prava i obveze radnika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, odnosno, poslodavac će radnika odjaviti s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
  • Radnik ima obvezu povratka na posao __________.2020. godine.

U slučaju neopravdanog izostanka radnika s rada na navedeni datum, isti će se smatrati neopravdanim izostankom kojemu krajnja posljedica može biti otkaz ugovora o radu.

Mjesto i datum _____________________

Poslodavac:
    ___________________________

M. P.

Radnik _______________________


 

Neplaćeni dopust uz plaćanje mirovinskog i zdravstvenog

Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 2/09-128/17) propisana je primjena najniže mjesečne osnovice, sukladno članku 200. stavku 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08-115/16), za obračun doprinosa za razdoblje osiguranja u slučajevima kada poslodavac radniku ne isplati plaću za vrijeme u kojem radnik koristi neplaćeni dopust, sukladno propisima o radu, a za to vrijeme radni odnos nije prekinut. Sukladno navedenim propisima, poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice.

Primjer odluke o odobrenju neplaćenog dopusta:

Od strane Poslodavca d.o.o., Adresa,  OIB: 12345678910, na temelju odredbe čl. 87. Zakona o radu, dana 14.03.2020. godine donesena je ova


ODLUKA O ODOBRENJU NEPLAĆENOG DOPUSTA

  • Radniku Peri Periću odobrava se korištenje neplaćenog dopusta u razdoblju od _________ 2020. do __________ 2020.
  • Poslodavac će za vrijeme neplaćenog dopusta radniku plaćati doprinose na minimalnu osnovicu za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.
  • Radnik ima obvezu povratka na posao _____________ 2020. godine.

U slučaju neopravdanog izostanka radnika s rada na navedeni datum, isti će se smatrati neopravdanim izostankom kojemu krajnja posljedica može biti otkaz ugovora o radu.

Mjesto i datum _____________________

Poslodavac:
    ___________________________

M. P.

Radnik _______________________

 

No, ovdje treba voditi računa i o tome da radnik koji za vrijeme neplaćenog dopusta ne prima plaću (iako Poslodavac plaća doprinose), za rješenje svojih egzistencijalnih potreba može potražiti drugi posao, a u praksi se događa da se bez raskida radnog odnosa i bez odjave sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kod prethodnog zaposli kod drugoga poslodavca, odnosno sklopi drugi ugovor o radu. Mirovinsko osiguranje u nekim ispostavama neće reagirati na prijavu radnika kod novog poslodavca, iako ne postoji raskid radnog odnosa niti odjava kod prethodnog poslodavca (dok s druge strane reagiraju na puno banalnije i nebitnije podatke poput datuma prethodne promjene statusa), što može biti prilično složena situacija. Uz to što raniji poslodavac cijelo vrijeme uplaćuje doprinose ne znajući za navedeno i predaje JOPPD, nakon saznanja poslodavca za situaciju i pokušaja odjave radnika, HZMO neće provesti odjavu ako ona nije na datum koji prethodi prijavi kod novoga poslodavca. Odnosno događa se da traže retrogradnu odjavu iako ne postoji otkaz radnika, niti raskid radnog odnosa. Što u slučaju retrogradne odjave s obračunima doprinosa, predanim JOPPD izvješćima na Poreznu i sl., službenici od strane HZMO ne zauzimaju stav, a koje su sve moguće komplikacije u takvim situacijama moguće je pretpostaviti, obzirom da su sva postupanja poslodavca u odnosu prema radnicima strogo regulirana Zakonom o radu, pa tako i nedopuštenost retrogradnih aktivnosti. Dodatno je problem što usklađivanje, odnosno  Rekapitulaciju podataka za postupak kontrole (tablica 01/11) HZMO može tražiti godinama unazad, kada je skoro nemoguće bilo što ispravljati, čak i ukoliko ste te sreće pa koristite godinama isti program za knjigovodstvene i kadrovske evidencije. Naša je preporuka da poslodavac kod takvog stajališta od strane HZMO arhivira njihov pisani zahtjev, te da se u svakom slučaju savjetujete sa pravnicima i stručnjacima za radno pravo ili svojim odvjetnikom. Knjigovodstva ne smiju ulaziti u domenu davanja pravnih savjeta niti se baviti nadripisarstvom, pa kada nastupate s takvim zahtjevom prema svom knjigovodstvu razmislite u kojoj poziciji se nalaze.


 

Postoje i neke druge opcije, o čemu se možete savjetovati sa svojim knjigovodstvom. Savjetovanje naših sadašnjih i budućih klijenata je u sklopu ugovorene usluge.