Log in

Kako smanjiti porez na dobit?

Porez na dobit firma plaća za svaku godinu po godišnjem obračunu, a u slučaju isplate vlasniku plaća se porez na dohodak i prirez kojeg je firma dužna ustegnuti od isplate dobiti vlasniku.

Porezni  obveznici  koji  su  u  poreznom  razdoblju  ostvarili  ukupni  prihod  do  3.000.000,00  kn primjenjuju stopu poreza na dobitak od 12 % dok oni čiji je ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn dobitak oporezuju po stopi od 18 %. Stopa poreza na dohodak od kapitala iznosi 12%, a na ovaj porez plaća se i prirez ovisno o prebivalištu primatelja.

Na primjeru firme koja ima do 3 mil. kn prihoda te porez na dobit plaća po stopi od 12%, a vlasnik je iz Zagreba:

  • oporeziva dobit iznosi 100.000 kuna
  • firma obračunava i plaća 12.000 kuna poreza na dobit
  • dobit vlasnika nakon poreza iznosi 88.000 kuna
  • od 88.000 kuna firma plaća 10.560 kuna poreza na dohodak i 1900 kuna prireza po stopi od 18%
  • vlasniku se na njegov račun isplaćuje neto iznos od 75.540 kune.

Ukupan trošak poreza i prireza u konkretnom slučaju iznosi 24,46% od dobiti koju je firma ostvarila prije poreza na dobit, što se mijenja ovisno o ukupnom prihodu te mjestu prebivališta vlasnika.


Sukladno  čl.  35.  st.  2.  Zakona,  prijava  poreza  na dobitak podnosi se Poreznoj upravi najkasnije četiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvrđuje porez  na  dobitak.  Prema  tome,  poduzetnici  kojima je  porezno  razdoblje  jednako  kalendarskoj  godini prijavu  poreza  na  dobitak  za 2019.  podnose  najkasnije do 30. travnja 2020. godine, i to nadležnoj ispostavi  Porezne  uprave  prema  svom  sjedištu  odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu kada je riječ o fizičkim osobama (obrtnicima) – obveznicima poreza na dobitak.

Prema  čl.  76.  Općeg  poreznog  zakona, porezni obveznik može izvršiti ispravak porezne prijave ako uoči da je ona koju je predao Poreznoj upravi netočna ili nepotpuna te zbog toga može doći do manje ili više plaćenog poreza. Ispravak se može obaviti najkasnije u roku od tri godine od isteka roka za podnošenje prijave. Međutim, ako se prije isteka navedenog roka pokrene postupak poreznog nadzora, porezni obveznik može ispraviti poreznu prijavu najkasnije do dostave obavijesti o početku poreznog nadzora.

Stoga, ukoliko sumnjate da Vaše poslovne knjige nisu vođene uredno - možete se obratiti putem rubrike Kontakt, te ćemo razmotriti mogućnost individualne analize.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE POREZNOJ UPRAVI do 30.04.2020.

1.  Prijavu   poreza   na   dobitak   za   2019.   godinu (Obrazac PD).
2.  Bilancu na Obrascu POD-BIL.
3.  Račun dobitka i gubitka na Obrascu POD-RDG – ako nisu dostavljeni u propisanim rokovima u FINA-u. Podsjećamo, prema čl. 46. st. 5. Pravilnika, Bilanca i RDG koje je poduzetnik dostavio u  propisanim  rokovima  FINA-i  radi  statističkih potreba  i  javne  objave,  smatraju  se  dostavljenima Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobitak.  Ali  Porezna  uprava  može  unatoč  tome zatražiti  od  poduzetnika  dostavljanje  Bilance  i RDG-a uz Obrazac PD.
4.  Pregled  podataka  za  plovila,  zrakoplove,  apartmane  i  kuće  za  odmor  ako  se  ovom  dugotrajnom materijalnom imovinom obavljala registrirana djelatnost iznajmljivanja u svrhu razonode, športa  ili  rekreacije.  Više  o  tome  uz  pojašnjenje red. br. 5. Obr. PD.
5.  Obračun  za  svote  korištenih  državnih  potpora, poreznih  olakšica,  oslobođenja  ili  poticaja  te propisane  obrasce  izvještaja  ovisno  o  pojedinoj vrsti potpore, poreznog oslobođenja ili olakšice.
Više o tome uz objašnjenje red. br. 34. i VII. Obr. PD.
6.  Porezni obveznici koji su koristili olakšice prema Zakonu  o  poticanju  ulaganja  prilažu  presliku potvrde o statusu korisnika potpore, te godišnje pisano  Izvješće  o  korištenju  poticajnih  mjera,  o izvršenju  investicijskog  projekta,  prihvatljivim troškovima  te  očuvanju  predmetne  investicije  i
otvorenih radnih mjesta.
7.  Izjavu  o  načinu  korištenja  više  plaćenog  poreza na dobitak ako je predujmovima plaćeno više poreza u odnosu na obračunanu poreznu obvezu u Obrascu PD. Više o tome uz red. br. 58. Obr. PD.
8.  Konačni  obračun  turističke  članarine  –  Obrazac TZ.
9.  Poduzetnici     koji     su     proveli     vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine obvezni su dostaviti posebnu evidenciju  o  svotama  amortizacije  i  vrijednosnog usklađenja od početka uporabe određene dugotrajne imovine. Više o tome uz red. br. 18. Obr. PD.
10.  U slučaju statusnih promjena (spajanja i pripajanja): bilancu, račun dobitka i gubitka s danom koji  prethodi  datumu  nastanka  statusne  promjene, Rješenje o upisu statusne promjene u trgovački registar te Ugovor o statusnoj promjeni.
11.  Fizičke osobe (obrtnici) koji su postali obveznici poreza na dobitak u 2019. dostavljaju početnu bilancu na dan 1. siječnja 2019.
12.  Poduzetnici koji obavljaju poduzetničku djelatnost u inozemstvu i u poreznoj prijavi (red. br. 54.  Obr.  PD)  iskazali  su  uračunavanje  poreza plaćenog u inozemstvu dostavljaju dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu i obračune koji su dostavljeni inozemnim poreznim vlastima. Više
o tome uz red. br. 54. Obr. PD.
13.  Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO).
14.  Fizičke osobe – obveznici poreza na dobitak koji obavljaju samostalnu djelatnost kao „drugu djelatnost“ dostavljaju Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2019. godinu (Obrazac PD-DOP)
15.  NOVO: Porezni obveznici koji su obveznici primjene  odredbi  iz  čl.  30.b,  30.c  Zakona,  dostavljaju Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (Obrazac PD-KID)
16.  NOVO:  Porezni  obveznici  koji  primjenjuju  čl. 30.a.  Zakona  i  iskazuju  prekoračene  troškove zaduživanja  dostavljaju  pisano  obrazloženje  o načinu  utvrđivanja  prekoračenih  troškova  zaduživanja u 2019. godini
17.  Poduzetnici koji su tijekom godine plaćali porez po odbitku dostavljaju Pregled plaćenog poreza po odbitku (prikazan je u nastavku)
18.  Osobe koje su obveznici poreza na dobitak samo za  dio  svoje  djelatnosti  (npr.  Udruge,  športska društva, turističke zajednice i sl.) obvezne su uz Obrazac PD dostaviti i bilancu i račun dobitka i gubitka.  VAŽNO:  Prema  čl.  46.,  st.  4.  Pravilnika, ako je riječ o obveznicima poreza na dobitak za cjelokupnu djelatnost, uz obrazac PD dostavljaju bilancu i RDG sastavljene u skladu sa Zakonom o  računovodstvu,  a  ako  su  obveznici  poreza  na dobitak  samo  za  dio  djelatnosti,  uz  obrazac  PD dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka kojeg sastavljaju prema posebnim propisima ako takva obveza postoji. Ovo se NE odnosi na one neprofitne organizacije koje porez na dobitak plaćaju u paušalnoj svoti – one podnose Obrazac PD-PO.
19.  Drugu dokumentaciju na zahtjev Porezne uprave – npr. Bruto-bilancu.

UMANJENJE POREZNE OSNOVICE

Slobodno se obratite putem rubrike Kontakt, te ćemo razmotriti mogućnost individualne analize.


 Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele uvid te pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje.