Log in

Obračun plaća - cijena obračuna plaće od 50 kn+pdv

Ukoliko tražite servis za obračun plaća i dohodaka, niže su navedene neke od usluga koje možemo pružiti u sklopu obračuna plaća. U slučaju da djelomično radite neki od niže navedenih poslova, te Vam je potrebna podrška u određenom dijelu, također se slobodno obratite. Odabir potrebnih usluga za obračun plaća ugovara se po potrebi.

USLUGE KOJE JE MOGUĆE ODABRATI U SKLOPU OBRAČUNA


 1. Obračun plaća
 2. Obračun naknada u slučaju kvota za osobe s invaliditetom
 3. Obračun troškova prijevoza
 4. Obračun bolovanja
 5. Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 6. Obračun plaće - HRVI
 7. Obračun mirovina i plaća radnika na potpomognutom području
 8. Obračun poduzetničke plaće
 9. Specifikacija
 10. Izrada i predaja JOPPD obrazaca na Poreznu
 11. Zbirna SEPA datoteka za isplatu svih plaća, poreza i doprinosa
 12. Zbirna dostava IP1 platnih lista ovlaštenoj osobi, te potpisni list
 13. Naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prekida radnog odnosa
 14. Obračun i isplate neoporezivih naknada (uskrsnice, regres, božićnice, 13. plaća itd.)
 15. Obračun terenskih dodataka
 16. Obustave po kreditima i ovrhama
 17. Izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 18. R1 potvrde o prosjeku plaće
 19. Dostava platnih lista na email adrese (ili poštom)
 20. Dostava platnih lista na stranom jeziku npr. za terenske radnike
 21. Obračun autorskih honorara, obračun naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa

 • Priprema temeljnice knjiženja plaće za knjigovodstvo korisnika, prema dogovorenom kontnom planu u XLS ili PDF formatu
 • Izrada blagajničkih isplatnica kod isplata u gotovini
 • Izrada nacrta Pravilnika o blagajničkom poslovanju
 • Matične knjige radnika/evidencija o radnicima

 • Popunjavanja ugovora o radu i raskida ugovora o radu
 • Prijave/odjave radnika elektronskim putem
 • Odluke o godišnjim odmorima
 • Evidencija godišnjih odmora i obračun iskorištenih/neiskorištenih dana

ŠTO JE POTREBNO VODITI

1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR
-    određivanje dužine godišnjeg odmora
-    godišnji odmor maloljetnika i invalida
-    određivanje dodatnih dana prema pravilniku i/ili KU
-    prošireni KU u gospodarstvu (ugostiteljstvo, graditeljstvo)
-    primjena KU u državnim i javnim službama
-    godišnji odmor zaposlenog umirovljenika
-    raspored korištenja godišnjih odmora
-    odluke o korištenju godišnjeg odmora
-    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
-    puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-    izračunavanje razmjernog dijela
-    promjena poslodavca i godišnji odmor
-    odlazak u mirovinu i godišnji odmor
-    rad na određeno i godišnji odmor
-    godišnji odmor pripravnika
-    godišnji odmor osobe na stručnom osposobljavanju

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE GODINE
-    korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora
-    prijenos zbog bolovanja; prijenos zbog roditeljskih prava
-    povoljnije pravo za određene radnike

3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA I GODIŠNJI ODMOR
-    dani tjednog odmora i godišnji odmor
-    blagdani i godišnji odmor
-    bolovanje i godišnji odmor
-    prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
-    plaćeni dopust  i godišnji odmor
-    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE I REGRES
-    godišnji odmor u evidencijama radnog vremena naknada plaće za godišnji odmor
-    određivanje visine; primjena najpovoljnijeg prava
-    pravo na regres i porezna obilježja
-    rad s nepunim radnim vremenom i regres
-    oporezivi i neoporezivi regres
-    regrese za prethodne godine
-    način isplate; radnici sa zaštićenim računima
-    regres za osobu na stručnom osposobljavanju

5.  NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
-    prestanak radnog odnosa i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
-    visina i porezna obilježja naknade
-    iskazivanje u obrascu JOPPD
-    naknada štete radniku kojemu nije omogućen godišnji odmor

 Cijena obračuna plaća kreće se od 50-100 kn+pdv po radniku, ovisno o ukupnom broju djelatnika za obračun.

Ukoliko imate internog knjigovođu, ali isti nema znanja iz svih navedenih područja, za informacije o mogućnostima eksternog obračuna plaća slobodno se obratite. Područje plaća i prava radnika jedno od zakonski strogo reguliranih, te je puno situacija u kojima se mogu prekršiti prava radnika.

Niže slijedi popis tema iz primjera jednog seminara:

 • Pravo radnika na plaću
  – izvori prava na plaću; posebni propisi; autonomni izvori prava
  – dodaci na plaću; obračun, kumuliranje dodataka
  – minimalna plaća i dodaci
  – plaće u djelatnostima na koje je proširen kolektivni ugovor
  – plaća radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
  – plaća zaposlenog korisnika mirovine
  – plaća zaposlenog člana uprave
  – evidencija radnog vremena i pravo na plaću
  – plaća radnika koji radi u preraspodjeli ili nejednakom rasporedu
  – pravo na plaću i druge primitke radnika upućenih u inozemstvo
  – isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći; obvezan sadržaj, način dostavljanja
  – isplata neto plaće; pravo radnika na izbor banke
  – ovrhe i ustege na plaći; zabrana prijeboja
  – zastara potraživanja za plaću i zaštita novčanih prava radnika
 • Obračun doprinosa i poreza na dohodak; JOPPD obrazac
  – obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće
  – oslobođenja po posebnim propisima; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD
  – korištenje olakšica – mjesečna plaća i ostali primici
  – oslobođenja doprinosa za sufinancirane neto plaće u posebnim okolnostima
  – osnovica za doprinose: za radnika, za izaslanog radnika, za člana uprave
  – godišnji obračun doprinosa za člana uprave
  – doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
  – osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana
  – korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine
  – korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
  – plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
  – korištenje poreznih olakšica za radnike mlađe od 30 godina
  – plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće
  – obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPP za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu
  – uvjeti za oslobođenje određenih doprinosa i poreza na dohodak u posebnim okolnostima
 • Naknada plaće koja tereti poslodavca
  – naknada plaće za godišnji odmor; što utječe na visinu
  – neiskorišteni godišnji odmor i pravo na naknadu
  – naknada plaće za blagdane
  – plaćeni dopust za osobne potrebe i za obrazovanje
 • Naknada plaće za bolovanje – na teret poslodavca i na teret HZZO-a
  – naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
  – naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
  – naknada plaće u slučaju kad u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće
  – uvjet prethodnog osiguranja
  – prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana
  – bolovanje zaposlenog umirovljenika
  – bolovanje radnika starijeg od 65 godina
  – ozljeda na radu, profesionalno oboljenje – prijava; rokovi; obračun naknade
  – isplata naknade u iznosu većem od svote koju refundira HZZO
  – naknada za bolovanje u obrascu JOPPD
  – ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade
  – rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore; novine od 1.4.2020.
  – naknada za rodiljni dopust – uvjeti, visina
  – naknada za roditeljski dopust – uvjeti, visina
  – naknada plaće za stanku za dojenje
 • Drugi dohodak
  – rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja
  – doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja
  – porezna obilježja drugog dohotka i utjecaj na godišnju poreznu obvezu
  – iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
  – autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
  – oporezivi primici sportaša
  – drugi dohodak članova uprave koji nisu zaposleni
  – troškovi službenog putovanja primatelja drugog dohotka
  – drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina
  – isplata drugog dohotka nerezidentnima
  – drugi dohodak i autorske naknade u ugovorim o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  – kada obrazac JOPPD, a kada obrazac INO-DOH
  – oslobođenje za određene doprinose i porez na dohodak u posebnim okolnostim
 • Neoporezivi primici: iznosi, uvjeti, ograničenja, način isplate i iskazivanje u obrascu JOPPD
  – izvori prava radnika na naknade troškova, nagrade, pomoći i otpremnine
  – pravo radnika zaposlenog s nepunim radnim vremenom
  – naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja, iznimke u posebnim okolnostima
  – naknada za prehranu: u novcu i na temelju vjerodostojnih isprava
  – naknada troškova stanovanja
  – izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja
  – troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
  – dnevnica za rad na terenu; u zemlji i u inozemstvu
  – koje naknade troškova se međusobno isključuju, a koje se mogu kumulirati
  – pomoći – vrste neoporezivih pomoći, vjerodostojne isprave
  – jubilarne i prigodne nagrade; darovi djeci
  – novčana nagrada za rezultate rada
  – naknada za plaćanje turističkih i ugostiteljskih usluga
  – naknada za skrb o djeci predškolske dobi
  – premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; sistematski pregledi
  – premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  – otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
  – koji su primici radnika ograničeni po radniku godišnje
  – kontrola godišnjih ograničenja i uvid u podatke porezne uprave
  – stipendije – iznosi, ograničenja
  – naknade učenicima na praksi i u dualnom obrazovanju
  – isplata više zaostalih stipendija u istom mjesecu
  – primici sportaša
  – neoporezivi primici u obrascu JOPPD; rokovi dostavljana