Log in

Servis za obračun plaća

Ukoliko tražite servis za obračun plaća, niže su navedene neke od usluga koje pružamo u sklopu usluge obračuna plaća. Ostale usluge u sklopu obračuna plaća, ugovaraju se po potrebi. Ili djelomično radite neki od niže navedenih poslova, te Vam je potrebna podrška u nekom dijelu, također se slobodno obratite.


 • Obračun plaća
 • Obustave po kreditima i ovrhama
 • Obračun i isplate neoporezivih naknada (uskrsnice, regres, božićnice, 13. plaća itd.)
 • Obračun naknada u slučaju kvota za osobe s invaliditetom
 • Obračun troškova prijevoza
 • Obračun bolovanja i izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • Obračun autorskih honorara, obračun naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa
 • Obračun naknada članovima nadzornih odbora
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Obračun plaće - HRVI
 • Obračun mirovina i plaća radnika na potpomognutom području I. skupina
 • Poduzetnička plaća
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme - uz isplatu minimalne plaće
 • Priprema godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohodcima
 • Obračun terenskih dodataka
 • Izrada blagajničkih dokumenata kod isplata u gotovini
 • Naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prekida radnog odnosa
 • Zbirna dostava IP1 platnih lista ovlaštenoj osobi, te potpisni list
 • Zbirna SEPA datoteka za isplatu svih plaća, poreza i doprinosa
 • Dostava platnih lista na email adrese (ili poštom)
 • Specifikacija
 • Izrada i predaja JOPPD obrazaca na Poreznu
 • R1 potvrde o prosjeku plaće
 • Obrazac Rekapitulacija podataka za postupak kontrole HZMO
 • Propisani godišnje IP obrasci i dostava radnicima
 • Dostava platnih lista na stranom jeziku za terenske radnike
 • Matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • Godišnje prijave poreza na dohodak

-    Priprema temeljnice za unos knjiženja plaće za knjigovodstvo korisnika, prema dogovorenom kontnom planu.


-    Popunjavanja ugovora o radu i raskida ugovora o radu
-    Prijave/odjave radnika elektronskim putem
-    Odluke o godišnjim odmorima
-    Evidencija godišnjih odmora i obračun iskorištenih/neiskorištenih dana


ŠTO JE POTREBNO VODITI

1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR
-    određivanje dužine godišnjeg odmora
-    godišnji odmor maloljetnika i invalida
-    određivanje dodatnih dana prema pravilniku i/ili KU
-    prošireni KU u gospodarstvu (ugostiteljstvo, graditeljstvo)
-    primjena KU u državnim i javnim službama
-    godišnji odmor zaposlenog umirovljenika
-    raspored korištenja godišnjih odmora
-    odluke o korištenju godišnjeg odmora
-    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
-    puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-    izračunavanje razmjernog dijela
-    promjena poslodavca i godišnji odmor
-    odlazak u mirovinu i godišnji odmor
-    rad na određeno i godišnji odmor
-    godišnji odmor pripravnika
-    godišnji odmor osobe na stručnom osposobljavanju

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE GODINE
-    korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora
-    prijenos zbog bolovanja; prijenos zbog roditeljskih prava
-    povoljnije pravo za određene radnike

3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA I GODIŠNJI ODMOR
-    dani tjednog odmora i godišnji odmor
-    blagdani i godišnji odmor
-    bolovanje i godišnji odmor
-    prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
-    plaćeni dopust  i godišnji odmor
-    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE I REGRES
-    godišnji odmor u evidencijama radnog vremena naknada plaće za godišnji odmor
-    određivanje visine; primjena najpovoljnijeg prava
-    pravo na regres i porezna obilježja
-    rad s nepunim radnim vremenom i regres
-    oporezivi i neoporezivi regres
-    regrese za prethodne godine
-    način isplate; radnici sa zaštićenim računima
-    regres za osobu na stručnom osposobljavanju

5.  NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
-    prestanak radnog odnosa i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
-    visina i porezna obilježja naknade
-    iskazivanje u obrascu JOPPD
-    naknada štete radniku kojemu nije omogućen godišnji odmor

 Cijena obračuna plaća se kreće od 50-100 kn+pdv po radniku, ovisno o ukupnom broju djelatnika za obračun.