Log in

Porezni tretman vozila korištenih u poslovne svrhe, odnosno privatne svrhe od 01.01.2018.

Poduzetnci koji imaju osobna vozila u dugotrajnoj imovini tvrtke, trebaju početkom svake poslovne godine donijeti odluke o načinu korištenja navedenih vozila.

U nastavku su detaljnije opisane mogućnosti knjiženja troškova korištenja službenih osobnih vozila, te način knjiženja troškova privatnih osobnih vozila i dokumentacije koju u pojedinom slučaju morate imati.
 

TRETMAN SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA

 1. 100% priznati troškovi (za obavljanje registrirane djelatnosti taxi i sl.)  
 2. 50 / 50 tretman (priznati pretporez PDV 50%)
 3. tretman s primitkom u naravi uz obračun plaće
 4. osobni automobili koji se koriste za specijalizirane djelatnosti
 5. korištenje privatnog automobila u službene svrhe
Tretman – 100% priznati troškovi (vozila za obavljanje registrirane djelatnosti autoškole, taxi i sl.)

Kada u društvu koristite osobna vozila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti, troškovi navedenih vozila 100% su priznati. Amortizacija osobnog automobila koji se koristi za obavljanje registrirane djelatnosti je 100% priznat rashod neovisno o nabavnoj vrijednosti.
Primjer osobnih vozila koja se koriste za registriranu djelatnost su taksi vozila, vozila koja koriste pogrebna poduzeća, vozila koja leasing društva daju u operativni leasing itd.
 

Tretman 50:50 za osobne automobile koji se koriste samo u poslovne svrhe

Tretman 50 / 50 primjenjuje se za osobne automobile koji se koriste samo u poslovne svrhe. Navedeno znači da se nakon završetka radnog vremena zaposlenika, osobni automobil parkira u poslovnim prostorijama društva gdje se čuva tijekom neradnih sati.

Obveznici PDV-a za ulazne račune s datumom isporuke poslije 01.01.2018. za osobni automobil ili primljenu uslugu vezanu uz korištenje osobnih automobila za osobni prijevoz koji se nalaze u njihovoj dugotrajnoj imovini, mogu sada po istima odbiti i 50% PDV-a kao pretporez.
Kod takvih računa, nepriznata svota PDV-a postaje dio ukupnog troška, odnosno 50% PDV-a se može koristiti kao pretporez, a drugih 50% se ne može, nego postaje dio ukupnog troška.

 • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 50% priznata. Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost vozila uključujući 50% pripadajućeg PDV-a. 50% PDV-a se priznaje kao pretporez
 • troškovi goriva i ulja, održavanja, popravaka i registracije su 50% priznati uključujući 50% pripadajućeg PDV-a. 50% PDV-a se priznaje kao pretporez
 • troškovi osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz su 100% priznati trošak uključujući pripadajući pretporez
 • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK

Kako bi tretman 50/50 bio porezno prihvatljiv, nužno je voditi Evidenciju prijeđenih kilometara koja nedvojbeno dokazuje da se kompletna kilometraža navedenog automobila odvija samo u poslovne svrhe.
 

Tretman 24/7 s primitkom u naravi ako zaposlenik (ili direktor) osobno vozilo društva koristi i u svoje slobodno vrijeme

Tretman s primitkom u naravi je nužan čim zaposlenik (ili direktor), osobno vozilo društva koristi i u svoje slobodno vrijeme. U tom slučaju donosi se Odluka o ustupanju vozila na korištenje imenovanom zaposleniku te obračunima plaće u naravi na način:

 • za vozila u vlasništvu društva (uključujući i financijski leasing), osnovica primitka u naravi obračunava se kao 1% nabavne vrijednosti uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u nabavnoj vrijednosti pa 1% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV).
 • ako se vodi Evidencija kilometara, osnovica primitka u naravi utvrđuje se kao kao suma broja kilometara koje zaposlenik napravi u privatne svrhe X 2,00 kn po napravljenom kilometru
 • za vozila nabavljena na operativni leasing, odnosno najam, osnovica primitka u naravi je 20% leasing rate uvećano za pripadajući PDV (napomena: ako nije odbijen pretporez, isti se već nalazi u ukupnom iznosu troška pa 20% nije potrebno uvećavati za pripadajući PDV);
 • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti do 400.000 HRK je 100% priznata;
 • amortizacija osobnih automobila nabavne vrijednosti preko 400.000 HRK je 100% nepriznata za onaj dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400.000 HRK
 • 50% PDV-a se može koristiti kao pretporez
Koju dokumentaciju trebate imati:

1.    Odluka o davanju na korištenje službenih osobnih vozila zaposlenicima ako se obračunava plaća u naravi
2.    Isplatne liste na kojima je vidljivo da li obračunavate plaću u naravi
3.    Evidenciju kilometara za službena vozila koja se koriste samo u poslovne svrhe
4.    Račune od goriva za privatna vozila radi pravdanja troškova putnih naloga i loko vožnje
5.    Evidenciju loko vožnje ako koristite privatno vozilo za loko vožnju
 

TRETMAN U SLUČAJU KORIŠTENJA PRIVATNOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

Za putovanja duža od 30 km u jednom smjeru popunjava se putni nalog. Uz putni nalog potrebno je imati dokaz da se je stvarno bilo na navedenom mjestu (računi za parkiranje, gorivo sa cilja puta, kavu itd...). Potrebno je popuniti i izvještaj o obavljenom putu.
Ukoliko na putu niste točili gorivo, uz putni nalog je potrebno priložiti račun za gorivo koje ste točili neposredno prije ili poslije puta.
Trošak putnog naloga u poslovne svrhe je 100% priznat.

Za putovanja do 30 km u jednom smjeru vodi se Evidencija loko vožnje. Uz evidenciju loko vožnje potrebno je priložiti i račune za gorivo točeno u tom razdoblju.
Početkom svakog mjeseca, Evidencije loko vožnje za prethodni mjesec dostavljene u Knjigu pošte se knjiže i predaje JOPPD obrazac na Poreznu isto kao i za putne naloge.
Trošak loko vožnje u poslovne svrhe je 100% priznat.


 Novije generacije poduzetnika ne zadovoljavaju se više knjigovodstvom kao servisom za propisano izvještavanje i oporezivanje, nego žele uvid u pravovremene i transparentne podatke na kojima mogu temeljiti poslovno planiranje i odlučivanje.