Log in

Izvještavanja o poslovnim transakcijama između povezanih osoba u završnim godišnjim financijskim izvještajima

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dobit, uvedena je obveza izvještavanja o poslovnim transakcijama između povezanih osoba u završnim godišnjim financijskim izvještajima.

Zakonom je, između ostalog, definirano da se povezanim osobama smatraju:
1. pravne osobe koje imaju međusobne vlasničke udjele
2. pravne osobe povezane preko fizičke osobe koja ima upravljačka prava u pravnim osobama
3. pravne osobe u kojima su fizičke osobe sa upravljačkim pravima u rodbinskim odnosima do 4 koljena (isto važi i za rodbinske odnose preko bračnih partnera)

Temeljem dobivenih podataka, u završnim izvještajima za 2016 godinu, posebno će se morati knjižiti i iskazivati iznosi i vrste poslovnih transakcija koje je tvrtka imala sa povezanim osobama (firmama), što je od ove godine još jedan dodatni posao i administrativni trošak.

Primjer Izjave:

IZJAVA O POVEZANIM OSOBAMA
Tvrtka
Adresa sjedišta
OIB
Ime i prezime vlasnika / osobe ovlaštene za zastupanje

U smislu odredbi Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na dobit, transakcije s povezanim osobama tijekom 2016. (zaokružiti):
a) Tvrtka nije imala

b) Tvrtka je imala

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA S PODNOSITELJEM IZJAVE
(tvrtka, adresa sjedišta i OIB povezanog poslovnog subjekta s podnositeljem zahtjeva)
R.b. 1.
R.b. 2.
R.b. 3.
R.b. 4.
...

Ovlaštena osoba tvrtke, Izjavu daje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, te snosi odgovornost za sve nepotpune i neistinite izjave.

ODGOVORNA OSOBA:
                                                                                                                                            
(pečat i potpis)     

                                                                                                                                

____________________________

Opći poreznim zakonom, definirano je tko se smatra povezanim osobama.

Povezane osobe

Članak 41.

(1) Povezane osobe, u smislu ovoga Zakona, su osobe kod kojih je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, kontrolu nad drugom ili drugima,

2. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa predstavljaju jedan rizik jer jedna od njih ima, izravno ili neizravno, značajan utjecaj na drugu ili druge,

3. dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole iz točke 1. ovoga stavka ili značajan utjecaj iz točke 2. ovoga stavka, ali koje predstavljaju jedan rizik za izvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa jer su međusobno povezane tako da postoji velika vjerojatnost da uslijed pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne osobe može doći do pogoršanja ili poboljšanja gospodarskog i financijskog stanja jedne ili više drugih osoba, jer se između njih provodi ili postoji mogućnost prijenosa gubitaka, dobiti ili sposobnosti za plaćanje.

(2) Smatra se da postoji odnos povezanih osoba iz ovoga članka i između poreznog dužnika i: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira da li je brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom, te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu.

(3) Ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba porezno će biti priznati samo onda ako bi i druge osobe koje nisu u takvom međusobnom odnosu pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose.