Log in

Računi za primljene predujmove

Firma – primatelj  predujma  koji  je  u  sustavu  PDV-a je obvezan na temelju čl. 78. st. 1., t. 4.Zakona o PDV-u za primljeni predujam izdati račun s elementima koje propisuje čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u i čl.9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (osim količine).
Ako nije moguće navesti „uobičajeni trgovački naziv robe“, tada se na računu navodi ukupna svota predujma s opisom vrste robe ili se primatelj predujma poziva na prethodno sklopljeni ugovor.

Svota  primljenog  predujma  predstavlja  bruto naknadu iz koje se preračunanom stopom izračunava svota PDV-a:

  • za stopu PDV-a od 25 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.25
  • za stopu PDV-a od 13 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.13
  • za stopu PDV-a od 5 % podjelite ukupan iznos primljenog predujma sa 1.05

Za primljeni predujam porezna obveza nastaje u trenutku primitka predujma. Za nastanak oporezivog događaja bitan trenutak naplate predujma, a ne trenutak isporuke robe (čl. 37., st.1. Pravilnika o PDV-u).
Navedeno se odnosi samo na predujmove primljene od rezidenata (tuzemnih kupaca).

Kod isporuke robe izdaje se račun u kojemu se fakturira ukupna vrijednost isporučene robe, pri čemu se na ovom računu navodi svota uplaćenog predujma i broj računa za predujam, osnovica za PDV po računu za predujam i svota PDV-a iz predujma, te se iskazuje razlika preostala za plaćanje.
Prema tome, ne izdaje se „storno računa za predujam“.

Ne treba izdati račun za predujam ako je izdan račun za obavljenu isporuku robe do roka za podnošenje prijave PDV-a za razdoblje oporezivanja u kojem je primio predujam.