Log in

Odluka o otpisu potraživanja iznad 5000 kn

U nastavku dajemo primjer odluke o otpisu potraživanja iznad 5000 kn po pojedinom dužniku obvezniku poreza na dobit.

ODLUKA o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom uređuje se otpis dospjelih potraživanja temeljem navedenih računa, a koja nisu naplaćena do ______________________ god.

Otpis potraživanja biti će knjižen na teret rashoda, obzirom da je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu
             

Obrazloženje odluke:

  • obavljene su / nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika (potraživanja su utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak ili su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili je postignuta nagodba s dužnikom, obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja), pri čemu je utvrđena konačna nemogućnost naplate iznosa potraživanja
  • porezni obveznik raspolaže / ne raspolaže dokazima da troškovi pokretanja postupaka iz stavka 3. članka 9. Zakona o porezu na dobit premašuju iznos potraživanja
  • dužnici jesu / dužnici nisu obrtnici obveznici poreza na dohodak, ili fizičke osobe/građani
  • dužnici jesu / dužnici nisu povezane osobe
  • potraživanje je evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod u periodu kada je nastalo

Temeljem navedenog, otpis će biti knjižen na porezno priznate / porezno nepriznate rashode (naznačiti).

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U ……………......................, .................................

Ovlaštena osoba (potpis i pečat):
 

  • Iznimno od stavka 2. članka 9. Zakona o porezu na dobit, porezno priznati rashod može biti i potraživanja iskazanih u prihodima od nepovezane osobe, ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka iz stavka 3. istog članka premašuju iznos potraživanja ili ako dokaže da je pažnjom dobrog gospodarstvenika pokrenuo određene radnje s ciljem naplate potraživanja pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa potraživanja.
  • Porezno priznatim rashodom otpisa potraživanja smatra se i otpis duga prema posebnom propisu o stečaju potrošača.
  • Ukoliko je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 3 godine i nije postupano pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, ovlaštena osoba tvrtke može donijeti Odluku o Otpisu potraživanja, ali na porezno nepriznate rashode.