Log in

Odluka o otpisu potraživanja prema fizičkim osobama - građanima

U nastavku dajemo primjer odluke o otpisu potraživanja prema dužnicima fizičkim osobama.

ODLUKA

o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima utvrđuje otpis dospjelih potraživanja na porezno priznate rashode, a koja nisu naplaćena do ____________________ god.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu
             

Zadovoljeni su sljedeći uvjeti:

  • od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 3 godine te je potraživanje zastarjelo (ili je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a manje od 3 godine)
  • potraživanje nije naplaćeno do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave;
  • potraživanje je bilo prethodno iskazano kao prihod;
  • zastarjela potraživanja do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se kao porezno priznati rashod ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200,00 kn.
  • zastarjela potraživanja iznad 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se kao porezno nepriznati rashod

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

U ........................................, dana .................................

Direktor:

..................................................

potpis i štambilj

 

 

Potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200 kn (npr. 2 računa po 100 kn mogu se otpisati, ali u slučaju 2 računa po 200 kn niti jedan se ne može otpisati kao porezno priznati rashod).
Otpis potraživanja iznad 200 kn od dužnika koji jesu fizičke osobe, nije porezno priznati rashod te za istu treba u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit uvećati poreznu osnovicu.

Ukoliko dužnik u pismenoj formi izjavi vjerovniku da je ispravio pretporez u svojim knjigama, odnosno da je uvećao obvezu prema državi za PDV iz neplaćenih faktura, vjerovnik samo u tom slučaju smije umanjiti svoju obvezu PDV-a po tim fakturama, u protivnom bez obzira na Odluku o otpisu navedeno nije moguće.