Log in

Odluka o otpisu potraživanja do 5000 kn

U nastavku dajemo primjer odluke o otpisu potraživanja do 5000 kn.

ODLUKA

o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom se sukladno važećim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja temeljem navedenih računa, a koja nisu naplaćena do ___________________ god.

Navedena potraživanja otpisuju se na teret porezno priznatih rashoda, obzirom da je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu
             
             
             

Zadovoljeni su sljedeći uvjeti:

  • potraživanja koja se otpisuju po računima ili drugoj ispravi koja ima značenje računa, u svakom pojedinom poreznom razdoblju pojedinačno ni ukupno ne prelaze 5000,00 kn po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit

  • od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 3 godine te je potraživanje zastarjelo (ili je proteklo više od 60 dana, a manje od 3 god.)
  • potraživanje je bilo prethodno iskazano kao prihod

  • dužnici nisu povezane osobe

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

U _________________, dana _____________________

Direktor:

potpis i štambilj

 

Napomena: U slučaju da se žele otpisati potraživanja koja po pojedinim računima ne prelaze 5.000 kn, ali u ukupnom iznosu svi zajedno prelaze 5.000 kn, mogu se otpisati postupno, odnosno svake godine računi do najviše 5.000 kn ukupno. U konačnici će tako otpisana potraživanja biti porezno priznati rashod, iako nisu utužena, te se porezna osnovica neće povećavati za otpis potraživanja iskazanog u svoti većoj od dopuštene.

Potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200 kn (npr. 2 računa po 100 kn mogu se otpisati, ali u slučaju 2 računa po 200 kn niti jedan se ne može otpisati).

Ukoliko dužnik u pismenoj formi izjavi vjerovniku da je ispravio pretporez u svojim knjigama, odnosno da je uvećao obvezu prema državi za PDV iz neplaćenih faktura, vjerovnik samo u tom slučaju smije umanjiti svoju obvezu PDV-a po tim fakturama, u protivnom bez obzira na Odluku o otpisu navedeno nije moguće.