Log in

Neoporezivi primici - stipendije, dnevnice, naknade, potpore, nagrade i otpremnine

Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina

 

Red. br. Naknade, potpore ili nagrade Neoporezivi iznosi (u kunama)
1. Otpremnina a odlazak u mirovinu 8.000
2. Potpora zbog invalidnosti radnika (godišnje) 2.500
3. Potpora za slučaj smrti radnika 7.500
4. Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji 3.000
5. Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje)

2.500

6. Troškovi prijevoza na službenom putu u visini stvarnih izdataka
7. Troškovi noćenja na službenom putu u visini stvarnih izdataka
8. Troškovi prijevoza na posao i s posla (mjesni i/ili međumjesni) u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza
9. Naknada za uporabu privatnog automobila u službene svrhe 2,00 kn/km
10. Dnevnice u zemlji za putovanje duže od 12 sati cijela svota, a za 8 - 12 sati 1/2 svote 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
11. Dnevnice u inozemstvu do propisanog iznosa za korisnike državnog proračuna
12. Terenski dodatak u zemlji (dnevno) 170 kn, za udaljenost najmanje 30 km
13. Terenski dodatak u inozemstvu (dnevno) 250 kn
14. Pomorski dodatak (dnevno) 250 kn
15. Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe (dnevno) 400 kn
16. Naknada za odvojeni život (mjesečno) do 1.600 kn
17. Jubilarne nagrade:
-  za 10 godina radnog staža
-  za 15 godina radnog staža
-  za 20 godina radnog staža
-  za 25 godina radnog staža
-  za 30 godina radnog staža
-  za 35 godina radnog staža
-  za 40 godina radnog staža

1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
18. Prigodna nagrada radniku - uskrsnice, regres, božićnice itd. (godišnje kumulativno) 2.500
19. Dar radniku u naravi (godišnje) 400
20. Dar djetetu do 15 godina starosti (godišnje) do 600 kn
21. Otpremnina zbog poslovnog i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu 6.400 kn za svaku navršenu godinu rada;
8.000 kn za invalide rada za svaku godinu rada
22. Potpora za novorođeno dijete zaposlenika do visine jedne proračunske jedinice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna HR
23. Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada (mjesečno) 1.600
24. Stipendije (učenicima srednje škole i redovnim studentima - mjesečno)

1.600
Učenik/student koji tijekom svakog mjeseca u godini ostvaruje stipendiju u iznosu do 900,00 kn (ukupno do 10.800,00 kn/god.), a ne ostvaruje druge primitke (oporezive ili neoporezive), smatra se uzdržavanim članom obitelji. Međutim, ako se učeniku ili studentu tijekom godine isplati stipendija u iznosu koji premašuje 10.800,00 kn/god., on se više ne smatra uzdržavanim članom obitelji.

25. Stipendija koja se dodjeljuje studentima za izvrsna postignuća 4.000
26. Športske stipendije (mjesečno) 1.600
27. Naknade športašima amaterima mjesečno 1.600
28. Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje) 50.000