Log in

Pozajmice direktoru ili vlasnicima tvrtke

U praksi se pojavljuje situacija da ovlaštene osobe tvrtke podižu novac s računa tvrtke, ili plaćaju karticom tvrtke, a navedeno ne pravdaju dostavom vjerodostojne dokumentacije/računa. U tom slučaju obvezni su s tvrtkom za takve transakcije sklopiti ugovor o pozajmici ili sredstva vratiti na račun tvrtke u najkraćem mogućem roku.

Za knjiženje je bitno da ugovor o kratkoročnoj pozajmici sadrži minimalno elemente:

  • o davatelju pozajmice (tvrtka)
  • primatelju pozajmice (vlasnik tvrtke, direktor ili druga fizička osoba)
  • iznos pozajmice u kunama
  • datum isplate pozajmice
  • kamatnu stopu, koja ne bi smjela biti niža od trenutno propisane
  • rok povrata koji može biti od 1-365 dana za kratkoročne pozajmice

Zakonom o trgovačkim društvima određeni su uvjeti pod kojima d.d. i d.o.o. mogu odobravati zajmove članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i članovima njihovih užih obitelji. Nadzorni odbor odnosno članovi društva („vlasnici druš­tva”) ne mogu odlučiti dati zajam ako bi ga trebalo dati iz imovine potreb­ne za to da bi se u društvu održala vrijednost temeljnog ka­pitala.

Pravna osoba koja odobri i isplati kredit članovima upra­ve, izvršnim direktorima, članovima nadzornog ili uprav­nog odbora, prokuristima i članovima njihovih užih obi­telji protivno navedenim odredbama ZTD-a, čini prekršaj iz odredbe čl. 630. st. 1. t. 34. ZTD-a, za koji joj može biti određena novčana kazna do 50.000,00 kuna. Odgovorna osoba u društvu prema odredbama ZTD-a, statuta ili druš­tvenog ugovora (član društva, član uprave, izvršni direktor, član nadzornog ili upravnog odbora ili likvidator), može biti kažnjena novčanom kaznom od 7.000,00 kuna.

Uz to se o pozajmicama vlasnicima ili direktorima izvještaja Porezna uprava putem PD IPO izvješća, a od kako je uvedena obveza izvještavanja o poslovnim događajima s povezanim osobama na tom izvještaju, vidljiva je intencija da se uđe u trag transakcijama i poslovnim događajima s povezanim osobama. U zadnje vrijeme nerijetko u medijima čitamo natpise o situacijama gdje u takvim situacijama nisu bile ispoštovane sve zakonske odredbe, što je bila osnova za sankcioniranje odgovornih osoba.

Stoga se o namjeri isplate zajmova direktoru ili vlasnicima svakako prethodno savjetujte s knjigovodstvom, a ne naknadno.