Log in

Osnovice za obračun doprinosa u 2020 god.

Pri isplati plaće na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 kn primjenjuje se stopa od 24%, a preko tog iznosa 36%.
Za isplate od 1. siječnja 2020. godine osnovni osobni odbitak iznosi 4.000,00 kn mjesečno.
Pri obračunu plaće za siječanj 2020. godine i dalje treba obratiti pozornost na donesenu Uredbu o visini minimalne plaće koja propisuje visinu minimalne plaće za 2020. godinu u bruto iznosu 4.062,51 kn.
Minimalna plaća je prema Zakonu o minimalnoj plaći najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.
Za radnike za koje je poslodavac do 1. siječnja 2019. godine ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu sukladno čl. 2., st. 4. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 39/13. i 130/17.) mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja umanjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. za 25 %.


Prema čl.14. Zakona o doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za zdravstveno osiguranje – koji se obračunava po stopi od 16.5%
2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – koji se obračunava po stopi od 10%
3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje koji se:

 • za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće uključujući i iznos prosječne plaće (dalje u tekstu: do iznosa prosječne neto plaće) - obračunava po stopi od 1%,
 • za osiguranika čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće - obračunava po stopi od 3% i
 •  za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda - obračunava po stopi od 5%.

4. posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti – koji se obračunava po stopi od 0,5%.

Iznimno, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od 7,5%.

Iznimno, za osiguranu osobu koja boravi u inozemstvu na službenom putu, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od 20%.

Iznimno, za osiguranike: učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja te djecu sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti obračunava se po stopi od 0,1%.


Prema čl.13. Zakona o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje – koji se:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava po stopi od 20%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava po stopi od 15%

2. posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima – koji se obračunava po stopi od 5%
3. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
  - kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,86%
  - kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 7,84%
  - kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 11,28%
  - kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 17,58%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
  -  kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 3,61%
  -  kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 5,83%
  -  kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 8,39%
  -  kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 13,07%.

Iznimno, za osiguranika po osnovi poljoprivrednik upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i za osiguranika po osnovi osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika doprinos za mirovinsko osiguranje:

 • za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
 • za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 5%.

Iznimno, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost doprinos za mirovinsko osiguranje:
1. za osobu koja je osiguranik samo mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava se po stopi od 10%
2. za osobu koja je osiguranik i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 7,5%.

Iznimno, za osiguranike: učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja te djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima obračunava se po stopi od 1%.


Prema članku 17. Zakona o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje vrste doprinosa i stope za obračun jesu:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje koji se obračunava po stopi od 5%,
2. dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, i to kada se svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa:
2.1. kao 14 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 1,25%
2.2. kao 15 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,01%
2.3. kao 16 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 2,89%
2.4. kao 18 mjeseci – koji se obračunava po stopi od 4,51%.

Iznimno, prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak i prema utvrđenoj godišnjoj osnovici osobi koja obavlja drugu djelatnost, doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje obračunava se po stopi od 2,5%.


Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.321,96 kuna.
Najviša mjesečna osnovica iznosi 52.452,00 kuna.
Najviša godišnja osnovica iznosi 629.424,00 kuna.

Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.682,30 kuna.
Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.818,76 kuna.


Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dohodak, osnovice i iznosi doprinosa za 2020. godinu su kako je prikazano niže u tablici:
- prva uplata do 15. veljače za siječanj 2020. godine!
 

R.br. Osnova Osnovica Mio I 15% MIO II 5% Zdr. 16,5% Ukupno Dospijeće
1. Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici) 5.682,30 852,35 284,12 937,58 2.074,05 do 15. u mjesecu za prethodni mjesec
2. Slobodno zanimanje i
sportaši i umjetnici
9.616,20 1.442,43 480,81 1.586,67 3.509,91
3. Poljoprivreda i šumarstvo 4.808,10 721,22 240,41 793,34 1.754,97

Za obrtnike, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i obveznici su poreza na dobit, osnovice i iznosi doprinosa za 2020. godinu za poduzetničku plaću su kako je prikazano niže u tablici:
- pva uplata pri isplati za obračun iz siječnja 2020., a ako se ne isplaćuje prva uplata je do 15. veljače za siječanj 2020. godine!

Osnova Osnovica Mio I
15%
MIO II
5%
Zdr.
16,5%
Ukupno Dospijeće
Obrt i medicinske sestre, zubotehničari, fizioterapeuti, filmski radnici, novinari
i predstavnici obiteljskog doma, ostale samostalne djelatnosti u RPO  te najmodavci u sustavu PDV-a (nisu umirovljenici),
slobodno zanimanje, sportaši, umjetnici te poljoprivreda i šumarstvo
9.616,20 1.442,43 480,81 1.586,67 3.509,91 pri isplati, a ako se ne isplaćuje
do 15. u mjesecu za prethodni mjesec

Iznosi osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem:

Osnova obveznog osiguranja Iznos mjesečno (kn) MIO I
15%
MIO II
5%
Zdr.
16,5%
Ukupno Dospijeće
Djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku 3.496,80 524,52 174,84 576,97 1.276,33 do 15.dana u mjesecu
za prethodni mjesec
Djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku 3.496,80 524,52 174,84 576,97 1.276,33
Športaš koji porez na dohodak plaća po odbitku 8.742,00 1.311,30 437,10 1.442,43 3.190,83
Umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku 8.742,00 1.311,30 437,10 1.442,43 3.190,83
Novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku 5.682,30 852,35 284,12 937,58 2.074,05
Član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i izvršni upravitelj zadruge 8.742,00 1.311,30 437,10 1.442,43 3.190,83
Svećenik i drugi članovi vjerske zajednice 3.321,96 498,29 166,10 548,12 1.212,51
Zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije 8.742,00 1.311,30 437,10 1.442,43 3.190,83
Zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu 8.742,00 1.311,30 437,10 1.442,43 3.190,83


Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi:
1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna
2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna
3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna
4. 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna ili
5. 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Ostvaren godišnji prihod Godišnja porezna osnovica Obvezni doprinosi Ukupno godišnje
MO I 7,5% MO II 2,5% Zdr 7,5%
Do 85.000,00 12.750,00 956,25 318,75 956,25 2.231,25
85.000 do 115.000 17.250,00 1.293,75 431,25 1.293,75 3.018,75
115.000 do 149.500 22.425,00 1.681,88 560,63 1.681,88 3.924,38
149.500 do 230.000 34.500,00 2.587,50 862,50 2.587,50 6.037,50
230.000 do 300.000 45.000,00 3.375,00 1.125,00 3.375,00 7.875,00

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi iznosi 116,56 kuna. Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2020. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 93,25 kuna. Na ovaj iznos plaće odnosno iz iznosa plaće, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Mjesečna osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznosi 8.742,00 kuna.

Izabrane više mjesečne osnovice (čl. 203., st. 2. Zakona) mogu biti:
1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 8.742,00 kuna ili
2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 17.484,00 kuna ili
3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 26.226,00 kuna ili
4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 34.968,00 kuna ili
5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 43.710,00 kuna ili
6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 52.452,00 kuna.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti iznosi 68.187,60 kuna.
Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit iznosi 68.187,60 kuna.
Najviša godišnja osnovica za obveznika koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici iznosi 68.187,60 kuna.