Log in

Amortizacija imovine, amortizacijske stope i rashodovanje

Godišnje amortizacijske stope za pojedine skupine dugotrajne imovine prema amortizacijskom vijeku za svrhe oporezivanja

R. br. Skupina dugotrajne imovine Amortizacijski vijek trajanja
 Godišnja amortizacija u %
 Dvostruka god. amortizacija u %
 

Nematerijalna imovina

- patenti, licencije, koncesije, izdaci za ravzoj, zaštitni znak, know-how i ostala slična prava

- najam kao pravo dugoročnog  korištenja

4 25% 50%
  Računalni programi 2 50% 100%
  Računala
- Računalna oprema i programi
- Mobilni telefoni
- Oprema za računalne mreže
2 50% 100%
 

Materijalna imovina - nekretnine

– poslovne zgrade, uredi i lokali
– tvorničke zgrade, radionice i hale
– zgrade trgovina, hotela, motela, restorana i ugostiteljskih objekata
– skladišta, silosi, nadstrešnice, garaže, staklenici, sušionice, hladnjače
– montažne zgrade, barake, mostovi i slične drvene konstrukcije
– ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi, brane
– putovi, mostovi, parkirališta, staze, rampe, nadvožnjaci te druge betonske ili metalne konstrukcije
– cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi
– športski objekti, žičare, športski tereni, montažne športske dvorane
– objekti poljoprivrede
– ostali nespomenuti građevinski objekti

20 5% 10%
 

Postrojenja
– tehnička postrojenja, uređaji, pogonski motori, platforme i sl.
– strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu
– energetska postrojenja
– rashladna postrojenja
– pokretna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, pokretne trake i sl.)
– mlinska i separatorska postrojenja
– postrojenja za pakiranje, ambalažu i sl.
– brodska postrojenja
– ostala postrojenja


Oprema
– oprema trgovine (blagajne, rashladne vitrine i sl.)
– oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci i sl.)
– oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i sl.)
– oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, skele, oplate, dizalice, valjci i sl.)
– oprema grijanja/hlađenja
– oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite
– ostala oprema
– uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, televizori i sl.)


Alati, inventar i transportna imovina
– teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače
– priključna transportna sredstva
– teretna dostavna i kombi vozila
– auto miješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl.
– autobusi
– zrakoplovi
– inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)
– ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar
– pogonski i skladišni inventar
– alati, mjerni i kontrolni instrumenti
– audio i video aparati, kamere, dronovi za snimanje, parkirne rampe i sl.
– reklame, stupovi i sl.
– inventar ustanova


Poljoprivredna oprema i mehanizacija
– traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.
– radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.)
– oprema za mljekarstvo, ribarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, stočarstvo, pčelarstvo, povrtlarstvo i sl.

4 25% 50%
  Osobni automobili 5 20% 40%
 

Ostala nespomenuta dugotrajna imovina

- brodovi do 1000 BRT, jahte, jedrilice, ribarski čamci i sl. plovila)

10 10% 20%
 
  Brodovi veći od 1000 BRT 20 5% 10%
  Biološka imovina - osnovno stado 5 20% 40%
  Biološka imovina - višegodišnji nasadi 10 10% 20%
 

Ulaganja u nekretnine - vrednovanje po modelu troška nabave

- građevine u najmovima - poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće i sl.

20 5% 10%

 

Amortizacija dugotrajne imovine

Godišnje stope amortizacije utvrđuju se prema amortizacijskom vijeku za pojedine skupine dugotrajne imovine, a to su stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od zakonom utvrđenog iznosa od 3.500,00 kuna i kojima je vijek trajanja duži od godine dana.
U  tablici su navedene tzv. redovite i podvostručene stope amortizacije koje su također porezno  priznate. 

To znači da se stvari i prava s nabavnom vrijednošću iznad 3.500,00 kuna knjiže u Popis dugotrajne imovine (obrazac DI), a stvari i prava do 3.500,00 kuna knjiže se izravno u izdatke odnosno troškove.

Amortizaciji ne podliježe zemljište, šuma i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnička djela.

Kod obračuna amortizacije primjenjuju se godišnje stope propisane člankom 12. Zakona o porezu na dobit (NN 174/04), koje se mogu podvostručiti. Porezno  je  priznat  i  trošak  amortizacije  u  slučaju  da  porezni  obveznik  obračunava amortizaciju  u  svoti  nižoj  od  porezno  dopustive,  na primjer  ako  za  zgradu  obračunava  amortizaciju  po stopi od 4 % godišnje.

Trošak otpisa priznaje se kao porezni rashod od prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. Za prodanu, darovanu i na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu imovinu priznaje se do kraja mjeseca u kojem je bila u upotrebi.

Trošak amortizacije dugotrajne imovine priznaje se kao porezno priznati trošak od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je imovina bila u uporabi.
Prema Zakonu o porezu na dobit, dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja dulji od godinu dana. Prema računovodstvenim standardima vrijednost dugotrajne imovine nije bitna, već je bitan samo korisni vijek trajanja.
Odnosno, ako je trošak nabave pojedine imovine manji od 3.500,00 kuna, a vijek trajanja dulji od godinu dana i zadovoljavaju se ostali zahtjevi za priznavanjem, takva se imovina evidentira u knjigama kao dugotrajna imovina. Međutim, u praksi se imovina čiji je trošak nabave manji od 3.500,00 kuna, a vijek trajanja dulji od godine dana često evidentira kao kratkotrajna imovina odnosno sitan inventar. S druge pak strane, ako je trošak nabave pojedine imovine veći od 3.500,00 kn, a korisni vijek trajanja kraći od godinu dana, takva se imovina ne može u poslovnim knjigama evidentirati kao dugotrajna imovina već se evidentira kao kratkotrajna. Razlog je tomu vijek trajanja koji je kraći od godinu dana, pri čemu svota troška nabave nije bitna.Obračun amortizacije temelji se na zahtjevima standarda, računovodstvenim politikama odnosno računovodstvenim procjenama, a ne na poreznim propisima.
Za prodanu, darovanu i na drugi način otuđenu ili uništenu dugotrajnu imovinu trošak amortizacije priznaje se kao porezno priznati trošak do kraja mjeseca u kojem je imovina bila u uporabi. Promjenu računovodstvenih procjena (korisnog vijeka trajanja, tj. stopa amortizacije) potrebno je objaviti u bilješkama uz financijska izvješća. Dugotrajna imovina koja je u potpunosti amortizirana mora se voditi i dalje u evidenciji sve dok se ne proda ili na neki drugi način ne otuđi. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom, u smislu Zakona, smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja dulji od godinu dana. 

Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do nabavne vrijednosti od 400.000,00 kuna po jednom sredstvu. Iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo služi isključivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza. Dugotrajna imovina i nakon što je u cijelosti otpisana ostaje u popisu dugotrajne imovine do trenutka prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja.


Primjer odluke o početku uporabe dugotrajne materijalne imovine:
 
TVRTKA d.o.o.
10 000 Varaždin
OIB: 12345678901
 
ODLUKA o početku uporabe dugotrajne materijalne imovine i primjeni amortizacijske stope
 
Povjerenstvo za procjene, popis imovine i tehnički nadzor utvrdilo je 31.05.2020. da su radovi na poslovnom prostoru na lokaciji Ulica 01, Varaždin, u potpunosti dovršeni te da su ispunjeni svi uvjeti za korištenjem navedenog prostora u poslovne svrhe. Stavljanje u uporabu obavljeno je 01.06.2020. godine.

Trgovačko društvo procijenilo je vijek trajanja poslovnog prostora kao dugotrajne materijalne imovine na 20 godina, te se ovom Odlukom određuje primjena amortizacijske stope od 5%.

Dostaviti:
- Računovodstvo
- Arhiva trvrtke
31.05.2020.
 
___________
Direktor


 

Stopa amortizacije odnosno procijenjeni korisni vijek trajanja može se promijeniti, te slijedom toga i stopa. U slučaju da se korisni vijek trajanja promijenio, društvo donosi odluku o promjeni računovodstvenih procjena. Primjer odluke je u nastavku.

TVRTKA d.o.o.
10 000 Varaždin
OIB: 12345678901
 

ODLUKA o promjeni procjene vijeka uporabe dugotrajne materijalne imovine
 

Uprava društva donosi odluku o promjeni procjene vijeka uporabe dugotrajne materijalne imovine kako slijedi:

  • Na temelju t. 6.49. HSFI-ja 6 trgovačko društvo preispitalo je vijek  uporabe  dugotrajne  materijalne  imovine _________________ te je utvrdilo da je vijek uporabe kraći. Vijek trajanja za _______________________ je ______ god. umjesto dosadašnjih ______ god.. 
  • Donosi  se  odluka  o  povećanju  stopa  amortizacije za skupinu opreme s ____ % na _____ % godišnje, što je u skladu i sa porezno priznatim amortizacijskim stopama.
  • Promjenu računovodstvene procjene trgovačko društvo će objaviti u u bilješkama uz financijska izvješća.
 
Dostaviti:
- Računovodstvo
- Arhiva trvrtke

01.01.2020.

___________
Direktor

 
TVRTKA d.o.o.
10 000 Varaždin
OIB: 12345678901
30.01.2018.
Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine i sitnog inventara
 
DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA
 
Temeljem prijedloga Povjerenstva za popis i rashodovanje dugotrajne imovine, Uprava društva XY d.o.o. donosi 01.01.2020. ovu Odluku o rashodovanju sljedeće materijalne imovine:
 
Pisač inv. broj.
Trošak nabave | Akumulirana amortizacija | Knjigovodstvena vrijednost
Računalo inv. broj.
Trošak nabave | Akumulirana amortizacija | Knjigovodstvena vrijednost
 
 
SITNI INVENTAR
 
Na temelju prijedloga povjerenstva za popis i rashodovanje imovine, uprava trgovačkog društva Tvrtka d.o.o. donijela je 31.12.2020. ovu ODLUKU o rashodovanju sitnog inventara.

Mobitel inv. broj.
Nabavna vrijednost | Ispravak vrijednosti | Knjigovodstvena vrijednost
DVD uređaj inv. broj.
Nabavna vrijednost | Ispravak vrijednosti | Knjigovodstvena vrijednost
 
Obrazloženje:
Uređaji su neispravni, pa se isključuju iz uporabe i bit će odvezeni na otpad trgovačkom društvu XY d.o.o. koje obavlja djelatnost zbrinjavanja elektroničke opreme. O tome će Društvo pribaviti odgovarajuću potvrdu.

U slučaju da ovlašteni sakupljač elektroničkog otpada ne preuzme računalo na zbrinjavanje, biti će pribavljena suglasnost Porezne uprave kako bi se isknjiženje te imovine moglo porezno priznati.
Dokument kojim se pravda Odluka o isknjižavanju rashodovane imovine je Potvrda o primljenom otpadu od strane ovlaštenog sakupljača otpada, ili suglasnost Porezne uprave (tvrtka u tom slučaju u  skladu  s  odredbom  čl.  11.  st.  4.  Pravilnika  o  porezu  na  dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. – 29/12.), upućuje  Poziv za prisustvo pri uništenju dugotrajne materijalne imovine Ministarstvu finacija, Poreznoj upravi, da uputi nadležnog  djelatnika kako bi utvrdio neuporabljivost materijalne imovine za koju je donesena Odluka o rashodovanju.
Osim toga imovina za rashodovanje može biti prodana u kojem slučaju se izdaje izlazni račun, ili darovana neprofitnoj organizaciji (vrtići, udruge ili sl.), u kojem slučaju je obvezno pribaviti potvrdu organizacije kojoj je izvršena donacija.

Dostaviti:
- Računovodstvo
- Arhiva trvrtke
31.12.2020.

_______________
direktor

OBRTNICI

 
DUGOTRAJNA
MATERIJALNA IMOVINA
– Potrošiva imovina –
(građevinski objekti,
oprema...)
- ako je u popisu DI
- ako je predana u uporabu temeljem Odluke
- ne mora biti plaćena
PODLIJEŽE AMORTIZACIJI
     
DUGOTRAJNA
NEMATERIJALNA IMOVINA
– Istrošiva imovina –
(licencije, software i druga prava)
- ako je u popisu DI
- ako je plaćena
PODLIJEŽE AMORTIZACIJI
     
NEPOTROŠIVA dugotrajna
materijalna IMOVINA
Zemljišta, šume i dr. slična obnovljiva prirodna bogatstva
Spomenici kulture
Umjetnička djela
- vodi se u popisu DI NE PODLIJEŽE AMORTIZACIJI
DUGOTRAJNA
FINANCIJSKA IMOVINA
(dionice, udjeli)
- vodi se u popisu DI NE PODLIJEŽE AMORTIZACIJI
   


Prema mišljenju Ministarstva financija (MF Kl.: 410-01/06-01/589; Ur. br.: 513-07-21-01/06-2 od 14. lipnja 2006.) ... obveznik poreza na dohodak, ovisno o svojoj poslovnoj politici, može odlučiti da u pojedinom poreznom razdoblju u popisu dugotrajne imovine i u knjizi primitaka i izdataka koje vodi, ne iskaže izdatke otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine koja služi za obavljanje djelatnosti i upisana je u taj popis.