Log in

Kako provjeriti je li firma u sustavu obveznika pdv-a?

Na sljedećem linku na stranicama Porezne uprave možete provjeriti je li firma u sustavu PDV-a ili nije. Međutim, ne možete provjeriti radi li se o R1 ili R2 poreznom obvezniku, nego ta oznaka treba biti navedena na primljenom računu.

Prilikom primitka računa za nabavu robe ili usluga, porezni obveznik, primatelj računa obavezan je provjeriti sadrži li račun sve zakonom propisane elemente. Pravila u vezi s mogućnosti priznavanja pretporeza navedena su u Zakonu o porezu na dodanu vrijenost i Pravilnika o PDV-u.

Temeljem Zakona i Pravilnika o PDV-u, osnovna pravila u vezi s mogućnostima priznavanja pretporeza su:

 1. da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadržavaju sve podatke propisane čl. 15., st. 3. Zakona, uz oznaku R-1, odnosno R-2,
 2. da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost,
 3. da za primljene isporuke prema čl. 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,
 4. da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe,
 5. da je račun R-2 plaćen (od dobavljača „dohodaša”),
 6. da je primljeno dobro − izvršena usluga i da je primljen račun (pretporez se priznaje tek u onom obračunskom razdoblju kada su ispunjena oba uvjeta),
 7. da je PDV pri uvozu dobara plaćen prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga,
 8. da je PDV plaćen na usluge koje poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu obavi domaćem poduzetniku do posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se sastavlja izvještaj PDV.

Osim toga, treba voditi računa, prema čl. 20., st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u primljenim računima, a što ih koristi za svoje isporuke dobara i obavljenih usluga:

 1. oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (čl.11. i 11.a Zakona)
 2. u inozemstvu, koje bi bile oslobođene poreza da su
 3. bez naknade, koje bi bile oslobođene poreza.