Log in

Tko nije obveznik fiskalizacije?

 

Članak 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima:

1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,

2. naplata cestarine,

3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima,

4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima,

5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,

6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,

7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,

8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,

9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,

10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te

11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Pojašnjenja vezana uz čl. 5 zakona, preuzeta sa: www.porezna-uprava.hr

S obzirom na nejasnoće koje su se pojavile vezano uz čl. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, dajemo slijedeća objašnjenja uz svako od navedenih izuzeća, na koje se ne primjenjuje fiskalizacija u cijelosti, dakle niti prilagodba sadržaja računa, načina numeriranja broja računa, obveza sastavljanja internog akta o poslovnicama i isticanja upozoravajuće naljepnice, kao ni obveza izdavanja računa putem prilagođenih naplatnih uređaja s jedinstvenim identifikatorom računa.
U svrhu boljeg razumijevanja navedenih izuzeća naglašavamo da su predmetna izuzeća funkcijska, a ne institucijska, te se odnose isključivo na određenu funkciju ili djelatnost i nipošto se ne odnose na sve ostale možebitne funkcije obveznika fiskalizacije.
U članku 5. Zakona navedeno je da se iznimno obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete u sljedećim djelatnostima:
1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu – ovo izuzeće odnosi se na djelatnost prodaje karata ili žetona u putničkom prometu bez obzira da li se događa u prijevoznom sredstvu ili uredima/šalterima na stanicama prijevoznika. Ukoliko se na istom račun zaračunava uz prodaju karte i prodaja nekog drugog dobra ili pružanje druge usluge, tada račun podliježe fiskalizaciji ili se evidentiranje mora razdvojiti na izuzetu djelatnost i one koje to nisu. Npr. na računu su iskazane: prodaja karte i usluga izdavanja iste na kolodvoru – prvi dio ne podliježe fiskalizaciji, drugi da, što znači da ili će se cijeli račun fiskalizirati ili će se izdati dva odvojena računa. Izuzeće se odnosi na sve vrste karata ili žetona u putničkom prometu uključujući i prodaju mjesečnih, godišnji ili učeničkih karata.
2. naplata cestarine – ovo izuzeće odnosi se isključivo na naplatu cestarine, odnosno usluge korištenja cesta na mjestima koja su za to predviđena, uključujući i prodaju mjesečnih i drugih vrsta naplate cestarina, primjerice ENC.
3. punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima – isključivo navedeno.
4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima – ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača. Ovo izuzeće odnosi se dakle na one proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.
5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu – ovo izuzeće odnosi se na prodaju proizvoda ili usluga u poštanskom prometu, putem pošte ili drugih dionika registriranih za usluge dostave – kurirske tvrtke. Ukoliko se vrši dostava proizvoda neke tvrtke putem pošte ili kurirske tvrtke koja u ime i na račun te tvrtke vrši naplatu, tada govorimo o prodaji u poštanskom prometu i takav promet ne podliježe obvezi fiskalizacije. Ukoliko ista tvrtka vrši naplatu prije same dostave proizvoda, takav promet podliježe obvezi fiskalizacije.
6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama- isključivo navedeno.
7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata – ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju putem prodajnih automata. Ovi automati prepoznatljivi su po tome što zaprimaju i
vraćaju novac, odnosno samposlužni su i zamjenjuju rad djelatnika. Navedeni automati zamjenjuju jednu vrstu usluge, te ih treba razlikovati od samposlužnih blagajni koje uključuju više funkcija. Primjerice, to su automati za naplatu parkiranja, automati za prodaju kave, čaja i ostalih napitaka, automati za prodaju snack proizvoda, ali ne i samposlužne blagajne koje se nalaze primjerice u trgovačkim centrima. Primjerice, ne smatra se prodajom putem automata (znači podliježe fiskalizaciji) ako se naplata parkiranja izvršava na način da se prilikom ulaska u parking zonu/prostor/garažu preuzme potvrda o trenutku ulaska, a prilikom izlaska se kod blagajnika izdaje račun i naplaćuje stvarno vrijeme parkiranja temeljem potvrde o trenutku ulaska.
8.pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja – odnosi se isključivo na propisane bankovne usluge i usluge osiguranja. Međutim, ukoliko banka obavlja i neke druge djelatnosti, te djelatnosti podliježu obvezi fiskalizacije, npr. ako neka banka obavlja primjerice mjenjačku djelatnost, za tu djelatnost banka je obveznik fiskalizacije.
9. vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata – isključivo navedeno.
10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba te – ovo izuzeće odnosi se na sve promete koji se evidentiraju putem mjernih instrumenata, što ne podrazumijeva samo uređaje, već to mogu biti i različite odluke države ili županija, gradova i slično, kojima se uvodi obveza naplate koja obuhvaća sve stanovnike tog područja. Budući da je izuzeće funkcijsko ono ne podrazumijeva i ostale funkcije koje neki obveznik može obavljati. Tako je primjerice, komunalno društvo izuzeto od obveze fiskalizacije za odvoz smeća, opskrbu vodom, održavanje grobnih mjesta, kao i za sve ostale usluge koje su mjerljive. Međutim, za sve ostale usluge koje navedeno komunalno društvo može pružati po pojedinačnom zahtjevu, podliježe obvezi fiskalizacije, kao npr. usluga pražnjenja septičke jame, usluga odvoza glomaznog otpada i drugo. Dakle, ovo izuzeće ne odnosi se na promete koji ili nisu po općem aktu utvrđeni ili nisu mjerljivi preko mjernih instrumenata.
11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept)- isključivo navedeno.