Log in

Odluka o vrijednosnom usklađenju potraživanja od kupaca

Odluke za zastarjela i nenaplativa potraživanja obvezna je donijeti ovlaštena osoba, odnosno direktor, ovisno o tome koji plan ima s teško naplativim potraživanjima. Prethodno je potrebno sve sporne stavke prvo uskladiti s partnerima, a nakon toga donijeti odluke za sporna i nenaplativa potraživanja koja se ne bi smjela prikazivati u bilanci kao imovina, jer se to smatra nerealnim prikazivanjem stanja za završne izvještaje. Zakonom je propisano da godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika - što sa prikazom zastarjelih i nenaplativih potraživanja u bilanci nije moguće. Iako su knjiženja sa strane knjigovodstva korektna, u slučaju kada je naplata potraživanja neuredna i neusklađena ili Uprava nije donijela odluke, fer i istinit prikaz imovine u bilanci rukovodstvo firme će teško postići. Ovisno je li za naplatu potraživanja zadužena komercijala ili knjigovodstvo, potraživanja po ročnosti svakako bi trebalo pratiti i predočiti na zahtjev nadležnih, a (pre)često se događa da, iako se potraživanja po ročnosti prate - uprave i direktori mikro firmi nikada ne zatraži izlist tih stanja, nadajući se kako će financijske odluke donositi knjigovodstvo ili da će isto ulaziti u domenu menadžerskog računovodstva i financija. Obzirom na navedeno, upitno je koliko završni izvještaji takvih poduzetnika mogu prikazivati fer i istinito stanje.

U nastavku dajemo primjer odluke, a ako trebate detaljniju financijsku analizu prije donošenja odluke, slobodno se obratite.


ODLUKA o vrijednosnom usklađenju potraživanja od kupaca

U skladu s odredbama čl. 9. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 32/20.), a na temelju podataka iz analitičkog knjigovodstva kupaca, direktor društva donosi odluku o vrijednosnom usklađenju potraživanja od kupaca. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca provodi se u svrhu fer izvještavanja prema zahtjevima HSFI-ja 1–Financijski izvještaji (t. 1.4.), a na temelju objektivne procjene smanjenja vrijednosti tih potraživanja nakon isteka njihova roka dospijeća i radnji koje su poduzete u svrhu njihove naplate.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Iznos Utuženo Ovršni postupak Stečajna masa Nagodba
                 

Obrazloženje odluke:

 • od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja (31. prosinca) proteklo je više  od  60  dana,  a  ona  nisu  naplaćena  do  15.  dana prije dana podnošenja porezne prijave
 • obavljene su / nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, pažnjom dobroga gospodarstvenika (potraživanja su utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak ili su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili je postignuta nagodba s dužnikom, obveznikom poreza na dobit koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja), pri čemu je utvrđena konačna nemogućnost naplate iznosa potraživanja
 • porezni obveznik raspolaže / ne raspolaže dokazima da troškovi pokretanja postupaka iz stavka 3. članka 9. Zakona o porezu na dobit premašuju iznos potraživanja
 • potraživanje je evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod u periodu kada je nastalo
 • dužnici jesu / nisu obrtnici obveznici poreza na dohodak, ili fizičke osobe/građani
 • dužnici jesu / nisu povezane osobe

Temeljem navedenog, vrijednosno usklađenje će biti knjiženo na privremeno porezno priznati rashod na dan 31.12. tekuće godine do isteka 3. godine od dospijeća. Nakon toga biti će donesena Odluka o daljnjem postupanju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i provodi je Voditelj računovodstva i financija.

 

U ……………......................, .................................

Ovlaštena osoba (potpis i pečat):

 

 


 • Svote vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca koje su u prethodnim poreznim razdobljima bile iskazane kao porezno priznati rashod, ostaju na toj poziciji ako je do trenutka nastupa zastare prava na naplatu od 3 god. postupano pažnjom dobroga gospodarstvenika, odnosno ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, te se istekom treće godine potraživanje i vrijednosno usklađenje isknjižavaju, dok porezno priznati rashod ostaje.
 • Smatra se da su obavljene  radnje pažnjom dobroga gospodarstvenika:
  - ako su  potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak
  - ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom, koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže ili mirenja (čl. 9. st. 3. Zakona).
 • Ukoliko je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 3 godine i nije postupano pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, ovlaštena osoba tvrtke donosi Odluku da se za svotu vrijednosnog usklađenja potraživanja (koje je u prethodnom poreznom razdoblju bilo knjiženo kao porezno priznati trošak) u godini kada je nastupila zastara poveća osnovica poreza na dobit na red. br. 20. Obrasca PD.
 • Iznimno, ako se radi o svoti potraživanjima do 5.000,00 kn, moguće je provesti porezno priznati otpis potraživanja prema čl. 9. st. 4. Zakona, bez obzira na koji je način s potraživanjem postupano.
 • Ministarstvo  financija, Porezna uprava, navodi (KLASA: 410-01/18-01/312; URBROJ: 513-07-21-01/18-1 od 23. travnja 2018.) kako rok za podnošenje tužbe nije propisan, što znači da se priznaje tužba podnesena do dana podnošenja porezne prijave, odnosno do roka zastare ako je taj rok prije dana podnošenja porezne prijave.

Vezano za vrednovanje i analize potraživanja, moguća su različita postupanja ovisno o:

 • vrsti potraživanja
  • potraživanja po osnovi isporuke dobara i usluga
  • zajmovi i krediti
  • ostala potraživanja
 • početno i naknadno mjerenje potraživanja
  • priznavanje potraživanja
  • ispravci vrijednosti potraživanja
  • otpisi potraživanja
  • porezni tretman ispravaka vrijednosti potraživanja i otpisa potraživanja
 • posebni postupci s potraživanjima
  • potraživanja prema dužnicima:
   • u stečaju
   • u predstečajnom postupku
   • u likvidaciji
   • brisanima iz sudskog registra
   • fizičkim osobama
 • usklađivanje potraživanja
  • naknadno utvrđena potraživanja i postupci u računovodstvu
  • redoslijed zatvaranja potraživanja

Poreznu upravu izvještava se o nenaplaćenim potraživanjima na obrascu OPZ – STAT.