Log in

Odluka o otpisu potraživanja za obveznike poreza na dohodak

Od 1. siječnja 2020. godine ujednačeno je vrijednosno usklađenje potraživanja ili otpis za obveznike poreza na dohodak i obveznike poreza na dobit. U nastavku dajemo primjer odluke o otpisu potraživanja.

ODLUKA

o otpisu potraživanja

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima utvrđuje otpis dospjelih potraživanja, a koja nisu naplaćena do ____________________ god.

Br.računa Dospijeće Kupac OIB Za uplatu Već plaćeno Ostaje za uplatu
             

Zadovoljeni su sljedeći uvjeti:

  • od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo je više od 3 godine te je potraživanje zastarjelo (ili je od dana dospijeća do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a manje od 3 godine)
  • potraživanje nije naplaćeno do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave;
  • potraživanje je bilo prethodno iskazano kao prihod;
  • dužnik nije povezana osoba

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

U ........................................, dana ............................. 2020 god.

Direktor:

..................................................

potpis i štambilj

 

 

Potraživanja od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, otpisuju se kao porezno prizati rashod ako ukupno utvrđeno potraživanje po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi iznos od 200 kn (npr. 2 računa po 100 kn mogu se otpisati, ali u slučaju 2 računa po 200 kn niti jedan se ne može otpisati).

Kod prijave poreza na dobitak za razdoblja od 01.01.2020. na dalje moguće je otpisati zastarjela potraživanja do 5.000,00 kn po pojedinom kupcu – nepovezanoj osobi neovisno o tome javlja li se u ulozi kupca trgovačko društvo, obrtnik, zaklada, neprofitna organizacija, korisnik državnog proračuna itd.

Ukoliko dužnik u pismenoj formi izjavi vjerovniku da je ispravio pretporez u svojim knjigama, odnosno da je uvećao obvezu prema državi za PDV iz neplaćenih faktura - vjerovnik samo u tom slučaju smije umanjiti svoju obvezu PDV-a po tim fakturama, u protivnom bez obzira na Odluku o otpisu storniranje PDV-a nije moguće.


Nema zakonske obveze za provođenje vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca za obveznike poreza na dohodak.

Vrijednosno usklađenje - otpis potraživanja od 1. siječnja 2020. godine:
Sukladno čl. 11., st. 8. Zakona o porezu na dohodak, ako se porezni obveznik zbog osobnih razloga odrekne tražbine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tražbine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tražbine utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tražbine.
Prema čl. 11., st. 9. Zakona o porezu na dohodak, primitak se ne utvrđuje po osnovi tražbina od nepovezane osobe koje su se pokazale nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima. Dalje, članak 11., st. 10. Zakona o porezu na dohodak propisuje da se primitak ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina koje su potvrđene u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.

Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina od nepovezane osobe, sukladno čl. 11., st. 11. Zakona o porezu na dohodak:

  • ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka (tražbine koje su utužene ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljene u stečajnom postupku nad dužnikom ili drugom postupku u skladu s posebnim propisima) premašuju iznos tražbine, ili
  • ako dokaže da je pokrenuo određene radnje radi naplate tražbine pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa tražbine
  • Primicima se ne smatraju otpisi tražbina od nepovezanih osoba, prema čl. 11., st. 12. Zakona o porezu na dohodak, koje su zastarjele i koje u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti.
  • Primicima se ne smatraju otpisi tražbina do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, ako ukupno utvrđena tražbina po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.

Ako se porezni obveznik odrekne tražbine za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), sukladno čl. 11., st. 13. Zakona o porezu na dohodak, smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je porezni obveznik donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak.
Sukladno čl. 11., st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak članak 11., stavak 12. Zakona primjenjuje se na sva zastarjela potraživanja i u slučaju kada pojedinačno zastarjelo potraživanje (pojedini račun ili druga isprava koja ima značenje računa) ne glasi na iznos veći od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku. Ako su potraživanja zastarjela na temelju više računa koji glase na iznos manji od 5.000,00 kuna po pojedinom dužniku, porezno se priznaje otpis ukupno najviše do 5.000,00 kuna.


Do 1. siječnja 2020. godine:
Ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne tražbine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tražbine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se prema čl. 11., st. 8. Zakona o porezu na dohodak iznos tražbine utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tražbine. Po osnovi tražbina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima ne utvrđuje se primitak.


Od 1. siječnja 2019. godine primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih potraživanja koja su potvrđena u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.

Od 21. srpnja 2018. godine na snazi je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama kojim je određeno da se otpisi dospjelog duga u skladu s ovim Zakonom provode neovisno o odredbama propisa o oporezivanju dobiti i dohotka koji uređuju porezno priznate otpise.
Prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama do 10.000,00 kn je neoporeziv otpis dospjelog duga i troška kao i pripadajuće dospjele kamate iskazane u prihodima odnosno tražbinama za vjerovnika iz čl. 6. ovoga Zakona, a koji u skladu s čl. 8. odnosno čl. 10. ovoga Zakona izvrši otpis dospjelog duga i troška, tj.:

  • obvezniku poreza na dobit, smatra se porezno priznatim rashodom,
  • obvezniku poreza na dohodak koji obavlja registriranu djelatnost, ne uključuje se u oporezive primitke.

Otpis izvršen prema odluci vjerovnika sukladno odredbama Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama dužniku iz članka 5. ovoga Zakona ne smatra se oporezivim primitkom.

Izvršeni otpisi dospjelog duga u skladu s Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama smatraju se otpustom duga u smislu općeg propisa koji regulira obvezne odnose, neovisno o tome je li za isti otpis pribavljena dužnikova suglasnost.

U smislu ovoga Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga (glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi) i koja se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona još uvijek provodi.
Registriranom djelatnošću, u smislu ovoga Zakona, smatra se:
1. djelatnost obrta upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu,
2. djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima,
3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja,
4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i/ili,
5. ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti ili poreza na dobit.