Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 982
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku: /home/euredbi/public_html/virtualni_ured/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/
Log in

Isplata predujma dobiti - 2016 god.

Obračun u slučaju kada je ostvarena dobit na kraju godine veća od isplaćenog predujma dobiti

Društvo s ograničenom odgovornošću u srpnju 2016. godine isplaćuje članu društva predujam dobiti za 2016. godinu. Privremenim računomo dobiti i gubitka je utvrđena dobit prije oporezivanja od 100.000,00 kn. Njegovo prebivalište je u gradu s propisanom stopom prireza 10%. Trgovačko društvo je dužno prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Obračun se obavlja ovako:

OPIS SVOTA (u kunama)
Dobit 100.000,00
Porez na dobit 20% 20.000,00
Primitak od kapitala = Dohodak 80.000,00
Porez na dohodak po stopi od 12% 9.600,00
Prirez porezu na dohodak (porez na dohodak x 10%) 960,00
Ukupno porez i prirez 10.560,00
Isplaćeno članu društva (primitak - porez i prirez) 69.440,00

Trgovačko društvo ima obvezu:
• prilikom isplate primitka uplatiti na propisani račun predujam poreza na dohodak i prirez u iznosu od 10.560,00 kn
• na dan isplate primitka, a najkasnije slijedeći dan, nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu JOPPD dostaviti izvješće isplaćenim primicima, obračunanom i plaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak
• voditi evidenciju o obračunanim predujmovima poreza na dobit i prirezu porezu na dobit po svakoj fizičkoj osobi koja je član društva
• na kraju godine, a i u slučaju prestanka djelatnosti, članu društva izdati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po izvorima dohotka, svoti dohotka, nadnevku uplate poreza na dohodak, svoti obustavljenog i uplaćenog poreza na dohodak, te svoti neto isplate.

Društvo mora pri isplatiti dobiti postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri. Da bi moglo isplatiti predujam dobiti, mora sastaviti privremeni račun dobiti i gubitka, te ukoliko on pokazuje pozitivan rezultat (dobit) d.o.o. može isplatiti predujam dobiti do iznosa iskazanog u privremenom računu dobiti i gubitka.
Ukoliko za trgovačko društvo knjigovodstvo vodi vanjski knjigovodstveni servis, isti će pripremiti privremeni račun dobiti i gubitka te predati propisana izvješća i obrasce pod pretpostavkom da je trgovačko društvo prethodno dostavilo odgovarajuću Odluku uprave o isplati predujma dobiti u svoje knjigovodstvo.

Trgovačko društvo je u računu dobiti i gubitka što je podnesen Poreznoj upravi uz prijavu poreza na dobit za 2015. godinu iskazalo dobit od 823.377,00 kn, tako da se iz ostvarene dobiti može pokriti isplaćeni predujam.

Obračun u slučaju kada je ostvarena dobit na kraju godine manja od isplaćenog predujma dobiti ili je društvo poslovalo s gubitkom

Društvo s ograničenom odgovornošću u lipnju 2015. godine isplaćuje članu društva predujam dobiti od 100.000,00 kn. Njegovo prebivalište je u gradu s propisanom stopom prireza 10%. Trgovačko dru{tvo je dužno prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. Obračun se obavlja ovako:

OPIS SVOTA (u kunama)
Primitak od kapitala = Dohodak 100.000,00
Porez na dohodak po stopi od 12% 12.000,00
Prirez porezu na dohodak (porez na dohodak x 10%) 1.200,00
Ukupno porez i prirez 13.200,00
Isplaćeno članu društva (primitak - porez i prirez) 86.800,00

Trgovačko društvo ima obvezu:
• prilikom isplate primitka na propisani račun uplatiti predujam poreza na dohodak i prirez u iznosu od 13.200,00 kn,
• voditi evidenciju o obračunanim predujmovima poreza na dobit i prirezu porezu na dobit po svakoj fizičkoj osobi koja je član društva,
• na dan isplate primitka, a najkasnije sljedeći dan, nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu JOPPD dostaviti izvješće o isplaćenim primicima, obračunanom i plaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak,
• na kraju godine, a i u slučaju prestanka djelatnosti, vlasniku udjela u društvu izdati potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po izvorima dohotka, svoti dohotka, nadnevku uplate poreza na dohodak, svoti obustavljenog i uplaćenog poreza na dohodak, te svoti neto isplate.

Trgovačko društvo je u računu dobiti i gubitka za 2015. godinu iskazalo gubitak od 235.907,00 kn, tako da se ne može pokriti isplaćeni predujam. Društvo je dužno obračunati i uplatiti razliku između poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i plaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi udjela u dobiti, i to najkasnije do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu. Obračun bruto primitka i poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja obavlja se ovako:

Bruto primitak = Ukupna svota isplaćenog predujma / 0,6 - (0,4 x stopa prireza)
                       = 86.800,00 / 0,6 - (0,4 x 10%)
                       = 86.800,00 / 0,56
                       = 155.000,00

OPIS SVOTA (u kunama)
Bruto primitak = Dohodak po osnovi izuzimanja 155.000,00
Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja po stopi od 40% 62.000,00
Prirez porezu na dohodak (porez na dohodak x 10%) 6.200,00
Ukupno porez i prirez 68.200,00

Razlika između poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i plaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi udjela u dobiti je 55.000,00 kn (68.200,00 - 13.200,00 kn). Trgovačko društvo najkasnije do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit ima sljedeće porezne obveze:
• obračunati i uplatiti razliku između poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i plaćenog predujma poreza na dohodak po osnovi udjela u dobiti (55.000,00 kn)
• nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu podnijeti ispravak obrasca JOPPD
• poreznom obvezniku vlasniku udjela u društvu dostaviti ispravak potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po izvorima dohotka, svoti dohotka, nadnevku uplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, svoti obustavljenog i uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te svoti neto isplate za 2015. godinu.

NAPOMENA: Na isti način se postupa ako je isplaćeni predujam dividende ili udjela u dobiti veći od ostvarene dobiti, s time da se za izračunavanje bruto primitka koristi ova formula:

Bruto primitak = Razlika između isplaćenog predujma i ostvarene dobiti / 0,6 - (0,4 x stopa prireza)

Ukoliko za trgovačko društvo knjigovodstvo vodi vanjski knjigovodstveni servis, isti će pripremiti i predati propisana izvješća i obrasce pod pretpostavkom da je trgovačko društvo prethodno dostavilo odgovarajuću Odluku uprave o isplati predujma dobiti u svoje knjigovodstvo.

Tko su obveznici poreza na dohodak od kapitala?

Obveznici poreza na dohodak od kapitala prikazani su u ovoj tablici:

Oblik dohotka od kapitala Obveznik poreza na dohodak od kapitala
Dohodak od kamata Fizička osoba stjecatelj primitka (kamata)
Dohodak od dividendi Fizička osoba dioničar i član trgovačkog društva stjecatelj primitka
Dohodak od udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

- Stjecatelj primitka fizička osoba član trgovačkog društva
- Stjecatelj primitka fizička osoba kojoj se samo

Dohodak po osnovi dodjele vlastitih dionica Stjecatelj primitka fizička osoba član uprave kojemu su dodijeljenje vlastite dionice
Dohodak po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica Stjecatelj primitka fizička osoba član uprave korisnik prava opcijske kupnje vlastitih dionica
Dohodak po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti)

- Stjecatelj primitka fizička osoba član trgovačkog društva ili dioničar ili s njima povezana osoba kad uzimaju imovinu društva i koriste usluge društva za osobne potrebe na teret dobiti društva
- Stjecatelj primitka fizička osoba koja obavlja obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnog zanimanja ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a ta se djelatnost oporezuje porezom na dobit, kad izuzima imovinu i koristi usluge za osobne potrebe na teret dobiti

Dohodak od izuzimanja po osnovi isplate predujma dividende ili udjela u dobiti ako istekom godine ostvarena dobit nije dostatna za pokriće isplaćenog predujma

- Stjecatelj primitka fizička osoba dioničar
- Stjecatelj primitka fizička osoba član trgovačkog društva
- Stjecatelj primitka fizička osoba kojoj se samstalna djeatnost oporezuju porezom na dobit, a koja si isplaćuje predujam dobiti

Dohodak od kapitala po osnovi primitaka od kapitalnih dobitaka koji su ostvareni otuđenjem financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda koji su stečeni od 1. siječnja 2016. godine Fizička osoba stjecatelj primitka
Dohodak od kapitala po osnovi otuđenja udjela u kapitalu Fizička osoba stjecatelj primitka
Dohodak od kapitala po osnovi otuđenja financijske imovine koja je stečena darovanjem, a otuđena je unutar 3 godine od dana nabave od strane darovatelja Fizička osoba otuđitelj financijske imovine

Što je dohodak od kapitala?
To su sljedeći primici što ih fizičke osobe ostvare tijekom godine:

  1. primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu
  2. primici od udjela u dobiti članova uprava trgovačkih društava ostvareni dodjelom vlastitih dionica ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica,
  3. primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja od strane dioničara i članova trgovačkih društava za njihove privatne po trebe (skrivene isplate dobiti),
  4. primici od izuzimanja imovine i korištenje usluga na teret dobiti tekućeg razdob lja od strane fizičkih osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost, djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a te se djelatnosti oporezuju porezom na dobit,
  5. primici od kamata,
  6. kapitalni dobici što su ostvareni otuđenjem financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda koji su stečeni od 1.1.2016. godine.

Koje se poreze obračunava i plaća iz primitaka od kapitala?

  • Porez na dohodak od kapitala,
  • Prirez porezu na dohodak, ako je propisan gradskom ili općinskom odlukom na čijem području obveznik poreza na dohodak ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

Smatraju li se dohotkom od kapitala i novčane nagrade koje se isplaćuju članovima uprave i radnicima društva na teret dobiti društva?

Isplate u novcu na teret dobiti trgovačkog društva kao nagrada članovima uprave koji nemaju udjela u kapitalu tog društva su primici po osnovi drugog dohotka, a takve isplate radnicima koji nemaju udjela u kapitalu društva smatraju se primitkom od nesamostalnog rada, to jest plaćom.

Više na: Oporezivanje dohotka od kapitala