Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 982
  • JFile: :read: Nije moguće otvoriti datoteku: /home/euredbi/public_html/virtualni_ured/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/
Log in

Otpis obveza i primjer odluke

Računovodstveno postupanje sa zastarjelim obvezama i primjer odluke

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015, dalje: ZOR) svaki poduzetnik je dužan najmanje jednom i to na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. Jednaku obvezu popisa propisuje i Opći porezni zakon.

Sukladno toč. 13.33. i 13.34. HSFI-a 13 – Obveze, obvezu je potrebno prestati priznavati:

1. kada je vjerojatno da zbog podmirenja sadašnje obveze neće doći do odljeva resursa iz poduzetnika i kada iznos kojim će se ona podmiriti nije moguće pouzdano izmjeriti;

2. kada je obveza podmirena;

3. kada je obveza istekla ili

4. ako se vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio.

Otpisa obveze može biti:

  • u slučaju otpusta duga

U slučaju otpusta duga, u skladu sa čl. 203 ZOO-a, obveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njeno ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi. Dakle, između dužnika i vjerovnika sklapa se Sporazum o otpustu duga, što znači da se mogu otpisati i obveze koje nisu u zastari.

  • ako je ispunjenje obveze onemogućeno zbog toga što je vjerovnik brisan iz sudskog registra

U slučaju da je vjerovnik brisan iz sudskog registra (npr. zbog stečajnog postupka, likvidacije), a tražbina nije prije brisanja prenesena na novog vjerovnika, radi računovodstvenog evidentiranja otpisa obveze potrebno je donijeti Odluku o otpisu obveze.

  • ako je nastupila zastara kada se radi Odluka o otpisu obveze

 

Primjer: Odluka o otpisu zastarjele obveze prema dobavljaču može izgledati ovako:


Na temelju provedenog popisa (inventure) obveza, sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015) i čl. 66. st. 13. Općeg poreznog zakona (NN 115/16), Uprava trgovačkog društva „Društvo“ d.o.o. (Zagreb, Nova ulica bb, OIB 12345678901) donesena je 31.12.2017. ova


ODLUKA O OTPISU OBVEZA

1. Popisom obveza utvrđena je zastarjela obveza prema dobavljaču „Društvo“ d.o.o. po računu br. 123 u svoti od 50.000,00 kn od 01.03.2014.
2. Ovom Odlukom utvrđuje se otpis zastarjele obveze prema dobavljaču „Dobavljač“ d.o.o.
3. Za utvrđeni otpis obveze u računovodstvenim evidencijama biti će evidentiran prihod s naslova otpisa obveza prema ... (dobavljač, kreditor i sl.) što predstavlja prihod koji ulazi u osnovicu oporezivu porezom na dobitak, a otpis nepodmirene zastarjele obveze ne utječe na porez na dodanu vrijednost koji je priznat kao pretporez pri nabavi dobara, odnosno usluga.
4. Ovoj Odluci priložene su inventurne liste i pregled utvrđenih zastarjelih obveza
5. Zastara nije prekinuta nekom od radnji od strane ovlaštene osobe za zastupanje (ako je saldo, tzv. IOS potvrdila, odnosno potpisala osoba koja nije ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, zastara nije prekinuta).

Predsjednik inventurne komisije                                                                              Direktor

 

 


  •  Prihod s osnove otpisa obveza je oporezivi prihod i uključen je u poreznu osnovicu
  • Otpis obveza nema utjecaj na PDV, tj. nije potrebno izvršiti ispravak pretporeza ranije priznatog u poslovnim knjigama dužnika, a niti vjerovnik ne može izvršiti ispravak obveze za PDV, osim ako od dužnika dobije pisanu potvrdu da je izvršio ispravak pretporeza u svojim poslovnim knjigama.