Log in

Otpis obveza i primjer odluke

Računovodstveno postupanje sa zastarjelim obvezama i primjer odluke

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015, dalje: ZOR) svaki poduzetnik je dužan najmanje jednom i to na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje. Jednaku obvezu popisa propisuje i Opći porezni zakon.

Primjer: Odluka o otpisu zastarjele obveze prema dobavljaču može izgledati ovako:
Na temelju provedenog popisa (inventure) obveza, sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015) i čl. 66. st. 13. Općeg poreznog zakona (NN 115/16), Uprava trgovačkog društva „Društvo“ d.o.o. (Zagreb, Nova ulica bb, OIB 12345678901) donijela je 31.12.2017. ovu

ODLUKU O OTPISU OBVEZA

1. Popisom obveza utvrđena je zastarjela obveza prema dobavljaču „Društvo“ d.o.o. po računu br. 123 u svoti od 50.000,00 kn od 01.03.2014.
2. Ovom Odlukom utvrđuje se otpis zastarjele obveze prema dobavljaču „Dobavljač“ d.o.o.
3. Za utvrđeni otpis obveze u računovodstvenim evidencijama biti će evidentiran prihod s naslova otpisa obveza prema ... (dobavljač, kreditor i sl.) što predstavlja prihod koji ulazi u osnovicu oporezivu porezom na dobitak, a otpis nepodmirene zastarjele obveze ne utječe na porez na dodanu vrijednost koji je priznat kao pretporez pri nabavi dobara, odnosno usluga.
4. Ovoj Odluci priložene su inventurne liste i pregled utvrđenih zastarjelih obveza
5. Zastara nije prekinuta nekom od radnji od strane ovlaštene osobe za zastupanje (ako je saldo, tzv. IOS potvrdila, odnosno potpisala osoba koja nije ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, zastara nije prekinuta).

Predsjednik inventurne komisije                                                                              Predsjednik Uprave