Log in

JOPPD - rokovi predaje i kazne za prekršitelje

Zakonom o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (Nar. nov., br.  157/13) propisane su prekršajne odredbe prema kojima će Ministarstvo financija, Porezna uprava kazniti:

  • obveznika podnošenja podataka - pravnu osobu za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od  5.000,00 do 50.000,00 kn ako ne dostavi podatke iz članka 5. ovoga Zakona na Obrascu JOPPD u rokovima podnošenja koji su propisani posebnim propisom,
  • obveznika podnošenja podataka - fizičku osobu za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kn ako ne dostavi podatke iz članka 5. ovoga Zakona na Obrascu JOPPD u rokovima podnošenja koji su propisani posebnim propisom,
  • odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kn.

Porezna uprava je objavila Obavijest podnositeljima obrasca JOPPD, da će protiv obveznika podnošenja koji opetovano krše zakonske odredbe vezane uz pravovremenost izvješćivanja odnosno pravovremenost ispravaka pogrešaka (restriktivnih i upozoravajućih) provesti zakonom propisane mjere.

Rokovi podnošenja Obrasca JOPPD propisani su čl. 76. Pravilnika o porezu na dohodak na slijedeći način:

  • na dan isplate primitka ili na dan nastanka obveze obračuna i uplate doprinosa,
  • za dohodak iz inozemstva u roku 8 dana od dana naplate primitka,
  • do posljednjeg dana u mjesecu za dohodak u naravi, mirovine koje isplaćuje HZMO, za sezonski rad sukladno posebnom propisu,
  • do 15. tog u mjesecu za neoporezive primitke isplaćene u prethodnom mjesecu,
  • do kraja veljače za prethodnu kalendarsku godinu isplatitelji primitaka od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine.

Putem obavijesti  KLASA: 410-01/14-01/692, URBROJ: 513-07-21-01/14-1, Porezna uprava je izvijestila podnositelje JOPPD-a o nužnosti ispravaka upozoravajućih poruka koje se javljaju kod zaprimanja Obrasca JOPPD, a kako slijedi:

  • ako Obrazac JOPPD nije zadovoljio restriktivne kontrole isti se odbija te je podnositelj dužan u roku od 24 sata od trenutka kada je putem sustava ePorezna kao i putem elektroničke pošte koju je naveo na A strani Obrasca JOPPD obaviješten da je podnijeti Obrazac pogrešan dostaviti novi ispravan Obrazac;
  • ako je podnositelj zaprimio upozoravajuće greške, dužan je bez odgode izvršiti usklađenje podataka u svojim evidencijama te je dužan, u roku od 24 sata od trenutka zaprimanja obavijesti od strane Porezne uprave, izvršiti ispravak obračuna i Obrasca JOPPD (uplatiti možebitnu razliku poreza i prireza), i/ili uskladiti evidencije s nadležnom Poreznom upravom odnosno Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje.