Log in

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Vlada RH je na 189. sjednici uputila u Sabor PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA .

Novim izmjenama i dopunama Zakona predlaže se da svi porezni obveznici obračuna PDV-a koji u prethodnoj godini nisu imali isporuke dobara i usluga veće od 3.000.000 kuna mogu na vlastiti zahtjev prijeći na obračun PDV-a prema naplaćenim računima.

Zahtjev za promjenu načina oporezivanja treba predati do 20. siječnja u nadležnu poreznu upravu. Kada porezni obveznik zatraži promjenu načina oporezivanja na obračun prema naplaćenim računima u takvoj vrsti obračuna mora ostati najmanje 3 godine.

Vlada je također predložila i da je porezni obveznik, primatelj dobara ili usluge odgovoran za plaćanje PDV-a u slučaju kada račun nije izdan (a trebao je biti) ili ako na računi nije ispravno iskazan PDV.

U Zakonu o PDV-u se predlaže i da je osoba primatelj dobara ili usluge odgovorna za plaćanje PDV po primljenom računu u slučaju kada isporučitelju nije platilia najmanje iznos PDV-a sa računa u zakonu propisanim rokovima.

U prijedlogu zakona je predviđeno i ukidanje obveze predaje konačnog obračuna PDV-a. Svi ispravci obračuna PDV-a za tekuću godinu trebaju biti predani u prijavi PDV-a za posljednje obračunsko razdoblje u tekućoj godini.

 

Prenosimo u cjelosti neke od predloženih izmjena zakona:

7. Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 
Članak 125.i
 
(1)   Porezni   obveznik   sa   sjedištem,   stalnom   poslovnom   jedinicom,   prebivalištem   ili
uobičajenim  boravištem  u  tuzemstvu  čija  vrijednost  isporuka  dobara  i  usluga  u  prethodnoj
kalendarskoj  godini  nije  bila  veća  od  3.000.000,00  kuna  bez  PDV-a,  može  obračunavati  i
plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
 
(2) Vrijednost isporuka iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na vrijednost isporuka iz članka
90. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona. 
 
(3)  Iznimno  od  članka  30.  ovoga  Zakona,  poreznom  obvezniku  koji  primjenjuje  postupak
oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka
plaćanja. 
 
(4)  Iznimno  od  članka  57.  ovoga  Zakona,  porezni  obveznik  koji  primjenjuje  postupak
oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada
je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. 
 
(5) Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u
računu mora navesti „obračun prema naplaćenim naknadama.
 
Članak 125.j
 
Obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje
se na:
 
a) isporuke dobara unutar Europske unije, 
b) stjecanje dobara unutar Europske unije, 
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona, 
d) usluge iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona,
e)  isporuke  za  koje  je  primatelj  obvezan  platiti  PDV  prema  članku  75.  stavku  1.  točki  7.  i
članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. ovoga Zakona,
f)  isporuke  u  okviru  posebnog  postupka  oporezivanja  za  telekomunikacijske  usluge,  usluge
radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni
obveznici.
 
Članak 125.k
 
(1) Porezni obveznik iz članka 125.i stavka 1. ovoga Zakona koji želi primjenjivati postupak
oporezivanja  prema  naplaćenim  naknadama  mora  najkasnije  do  kraja  tekuće  kalendarske
godine  podnijeti  pisanu  izjavu  nadležnoj  ispostavi  Porezne  uprave  o  početku  primjene
postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. 
 
(2) Porezni obveznik koji dostavi izjavu o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćenim
naknadama iz stavka 1. ovoga članka može primjenjivati taj postupak od 1. siječnja sljedeće
kalendarske  godine i time se obvezuje na primjenu toga postupka na rok od 3  godine.  Ako
porezni obveznik, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini
nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, u roku iz stavka 1. ovoga članka ne obavijesti
nadležnu  ispostavu  Porezne  uprave  o  promjeni  načina  obračuna  PDV-a,  smatrat  će  se  da  i
dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
 
(3)  Porezni  obveznik  koji  primjenjuje  postupak oporezivanja  prema  naplaćenim  naknadama
mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a. 
 
(4) Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u
izjavi iz stavka 1. ovoga članka nisu bili točni može poreznom obvezniku zabraniti primjenu
postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje, pri čemu žalba
ne odgađa izvršenje rješenja. 
 
(5)   Porezni   obveznik   koji   je   primjenjivao   postupak   oporezivanja   prema   naplaćenim
naknadama u prijavi PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obračun PDV-a
prema  obavljenim  isporukama  mora  iskazati  sve  obavljene,  a  nenaplaćene  isporuke  prije
promjene  načina  obračuna  PDV-a  kao  naplaćene  te  ima  pravo  odbiti  PDV  sadržan  u
primljenim isporukama koje nije platio do promjene načina obračuna PDV-a. 
 
(6) Porezni obveznik iz stavka 5. ovoga članka mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave kao
prilog  uz  prijavu  PDV-a  za  prvo  razdoblje  oporezivanja  nakon  prelaska  na  obračun  PDV-a
prema  obavljenim  isporukama  dostaviti  popis  svih  izdanih,  a  nenaplaćenih  računa  i  svih
primljenih, a neplaćenih računa do promjene načina obračuna PDV-a. 
 
(7)  Ministar  financija  propisuje  detaljne  odredbe  za  primjenu  postupka  oporezivanja  prema
naplaćenim naknadama.“.(1)   Porezni   obveznici   sa   sjedištem,   stalnom   poslovnom   jedinicom,   prebivalištem   ili
uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini
nije  bila  veća  od  3.000.000,00  kuna  bez  PDV-a,  koji  žele  početi  primjenjivati  postupak
oporezivanja  prema  naplaćenim  naknadama  od  1.  siječnja  2015.  godine,  moraju  o  tome
najkasnije  do  20.  siječnja  2015.  godine  dostaviti  pisanu  izjavu  nadležnoj  ispostavi  Porezne
uprave. 
 
(2)  Porezni  obveznici  koji  su  do  31.  prosinca  2014.  godine  obračunavali  PDV  prema
naplaćenim naknadama mogu do 20. siječnja 2015. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj
ispostavi  Porezne  uprave  da  od  1.  siječnja  2015.  godine  žele  obračunavati  PDV  prema
obavljenim isporukama.
 
(3)  Ako  porezni  obveznici  iz  stavaka  1.  i  2.  ovoga  članka  do  20.  siječnja  2015.  godine  ne
dostave pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a,
smatrat  će  se  da  od  1.  siječnja  2015.  godine  primjenjuju  postupak  obračuna  PDV-a  koji  su
primjenjivali i u 2014. godini. 

Uz članak 35.
 
Predlaže  se  da  porezni  obveznik  kojemu  je  obavljena  isporuka  dobara  ili  usluga  u
tuzemstvu  odgovara  kao  jamac  platac  za  plaćanje  PDV-a,  ako  iz  objektivnih  okolnosti
proizlazi  da  je  znao  ili  morao  znati  da  s  takvom  transakcijom  sudjeluje  u  prijevarnim
aktivnostima kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a. 
Također predlaže se da će Porezna uprava, ako sumnja da su isporuke dobara i usluga
dio  transakcija  čija  je  namjera  izbjegavanje  plaćanja  PDV-a,  poreznog  obveznika  koji
sudjeluje  u  takvim  transakcijama  obavijestiti  o  tim  okolnostima  i  njegovoj  odgovornosti  za
plaćanje PDV-a. Porezna uprava smatrat će da je porezni obveznik od dana primitka navedene
obavijesti znao ili morao znati da s takvim transakcijama sudjeluje u prijevarnim aktivnostima
kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a. 
Nadalje  predlaže  se  da  porezni  obveznik  kojemu  je  obavljena  isporuka  dobara  ili
usluga  u  tuzemstvu  odgovara  za  plaćanje  PDV-a  ako  račun  ili  druga  isprava  kojom  se
zaračunavaju  isporučena  dobra  ili  obavljene  usluge  nije  izdan  ili  je  u  njemu  netočno
obračunan PDV.
Predlažu se i odredbe o odgovornosti poreznog obveznika u slučaju neplaćanja računa
te  će  se  na  taj  način  zaštititi  porezni  obveznici  koji  im  obavljaju  isporuke.  Naime,  porezni
obveznik  primatelj  isporuke  bit  će  odgovoran  za  plaćanje  PDV-a  koji  mu  je  zaračunao
dobavljač  u  slučaju  ako  mu  nije  platio  najmanje  iznos  PDV-a  obračunanog  u  računu  u
ugovorenom roku ili u roku propisanom posebnim propisom od dana izdavanja računa.

 

Cijeli tekst prijedloga zakona možete skinuti na nižoj poveznici.