Log in

Aktivna vremenska razgraničenja i primjer Odluke

Aktivna vremenska razgraničenja uključuju:

  • unaprijed plaćene troškove i
  • nedospjelu naplatu prihoda

Navedena se razgraničenja iskazuju u okviru skupine računa 19 – Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda, uobičajeno na datum bilanciranja, obzirom da se evidentiraju kao trošak ili potraživanje na osnovi nastanka prihoda onih obračunskih razdoblja na koja se odnosi.

UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

Troškovi koji su plaćeni unaprijed za korištenje usluga i proizvoda a odnose se na buduće obračunsko razdoblje u kojem će se takve usluge ili proizvodi koristiti. Pri nabavi proizvoda ili usluga oni se početno knjiže po trošku nabave, kao unaprijed plaćeni troškovi, a na kraju godine sučeljavaju se s povezanim prihodima. Ukoliko postoji nesučeljeni dio troška, on ostaje kao stavka imovine u bilanci, kako bi prihodi i troškovi bili ravnomjerno raspoređeni i sučeljeni. Primjeri takvih troškova unaprijed plaćena najamnina i sl. Evidentiranje troškova na ona obračunska razdoblja na koja se prema načelu nastanka poslovnog događaja stvarno i odnose (neovisno o priljevu i odljevu novca) u skladu je s t. 22. Okvira MRS-a i t. 1.3.2. Okvira HSFI-ja. U usporedbi s predujmovima koji se plaćaju za neisporučenu uslugu ili robu, a unaprijed plaćeni troškovi nastaju na osnovi računa za isporučenu uslugu ili robu, ali se ti troškovi odnose ne neuprihodovanu isporuku koja će tek slijediti.

OBRAČUNANI PRIHODI NEDOSPJELI NA NAPLATU

Prema zahtjevima HSFI-ja 15 – Prihodi i MRS-a 18 – Prihodi pri oblikovanju prihoda na osnovi pružanja usluga, ako se transakcija i poslovni događaji mogu pouzdano izmjeriti, prihod se priznaje prema stupnju dovršenosti transakcije i događaja do datuma bilance. Ako ne postoji mogućnost pouzdane procjene, prihod se priznaje samo u visini priznatih rashoda koji su nadoknadivi. Dakle, prihode za isporuke treba priznati u razdoblju u kojem su obavljene, prema stupnju dovršenosti transakcije, a problem nastaje ako djelomična i započetka isporuka nije fakturirana. Nedospjela naplata prihoda priznaje se u slučaju kada se odnosi na prihode u tekućem razdoblju za koje nisu ispunjeni uvjeti priznavanja kao potraživanja, jer npr. nije izdan račun (HSFI-ja 14).

 Prvi primjer

ODLUKA O PRIZNAVANJU PRIHODA

Isporuka usluge (npr. dijagnostike kvara i popravka) započela je u 12/2022, a završit će u 01/2023. Ugovorom je utvrđeno da će se konačni iznos izvršene usluge utvrditi nakon nabave dijelova za zamjenu, dok je usluga dijagnostike kvara obavljena kod prvog pregleda kvara. U navedenom slučaju ukupni iznos usluge i zamjenskih dijelova ne može se pouzdano procijeniti, odnosno izmjeriti dok ne stignu zamjenski dijelovi, te se prihod priznaje u visini troškova nastalih do datuma izrade financijskih izvještaja u svoti od 15.000,00 kn+PDV. Po računu koji će biti izdan u 2023. god. biti će knjižen ostatak prihoda, a razlika prihoda priznata u 2022. biti će zatvorena s prethodno priznatim vremenskim razgraničenjem.

Drugi primjer

ODLUKA O PRIZNAVANJU PRIHODA

U 01/2023 izdan je račun br. 01/001/2023 za uslugu izvedenih radova i zamjenskih dijelova u ukupnom iznosu od 10.000,00€+PDV za isporuku koja je trajala od 01.12.2022. do 31.01.2023. Iako je programski prihod razgraničen kao pro-rata temporis (razmjerno), procjenom Uprave se prihod priznaje u visini priznatih rashoda u 2022. god., odnosno dio računa u protuvrijednosti 7.500,00 € preračunato po tečaju 7,5345 u HRK koji se odnosi na nastale troškove i uslugu isporučenu u 2022. god. priznaje se u prihode u 2022. godini.