Log in
Valdez

Valdez

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Vaučeri za obrazovanje - Digitalna poslovna analiza

Cilj poslovne analize je upravljanje financijskim poslovanjem, s posebnim naglaskom na metode u analizi financijskih izvještaja, a u novije vrijeme s naglaskom na digitalne metode poslovne analize. Svrha je interpretacije pokazatelja i ocjene poslovanja i financijskog stanja pojedine tvrtke. Rukovodeće osoblje, a posebice mikro i male tvrtke često od financija i računovodstva ne dobiju dovoljno relavantnih podataka, a i kada imaju pristup navedenih podacima ne koriste ih u svrhu pripreme i analize prije donošenja poslovnih odluka. Stoga utjecaj  poslovnih odluka koje su donesene bez uvida u relevantne pokazatelje može imati dalekosežne posljedice na cjelokupno poslovanje poduzeća.

Poslovne analiza temelji se na financijskog analizi te postupcima i metodama analize, pokazateljima kriterija uspješnog poslovanja, stabilnog poslovanja, procjeni razika i vjerojatnosti bankrota uz korištenje odgovarajućih alata poslovne analize.

Osnovne elemente poslovne analize trebao bi znati svaki budući poduzetnik, kako bi mogao uspješno upravljati tvrtke uz minimiziranje rizika te osiguranje prosperiteta i sigurnosti kako za zaposlenike tako i poslovne partnere. Dobar poslovni software omogućiti će uvid u pokazatelje za digitalnu poslovnu analizu, a takve pokazatelje potrebno je znati interpretirati.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će kroz mjeru vaučera za obrazovanje, dio navedenih sredstava usmjeriti i na obrazovanje u digitalnoj poslovnoj analizi, što svakako treba pozdraviti.

Poslovni subjekti koji su zainteresirani proširiti uvid u elemente poslovne analize svoje tvrtke, mogu nam se obratiti putem rubrike Kontakt. Edukacija i program su sufinancirani, te za poduzenika besplatni.

Napominjemo da prema odredbama čl. 19. st. 11. novog Zakona o računovodstvu, članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za godišnje financijske izvještaje. Prema odredbama čl. 19. st. 12. novog Zakona o računovodstvu, godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.

Dakle, ako ste se nadali da ste sklapajem ugovora sa knjigovodstvenim servisom skinuli sa sebe odgovornost za financijske izvještaje svoje tvrtke, predlažemo da razmotrite gore navedene zakonske odredbe.

  • Objavljeno u Poslovna podrška

Osnivanje tvrtke i zapošljavanje državljana Ukrajine - Establishment of a company and employment of citizens of Ukraine

Hrvatska Vlada je donijela odluku o uvođenju posebne zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine kojom je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine u Hrvatskoj bez radnih izdavanja radnih dozvola.
Time je omogućeno zapošljavanje državljana Ukrajine odmah bez posebnih uvjeta za izdavanje radnih dozvola koji važe za državljanih ostalih država izvan EU.
Obzirom da su uvjeti prema kojim strani državljani mogu osnovati tvrtku u Hrvatskoj isti kao i uvjeti za Hrvatske državljane, omogućeno je veoma brzo preseljenje cjelokupnog poslovanja Ukrajinskih tvrtku u Hrvatsku za sve one tvrtke koje nisu vezane uz Ukrajinu, a posebice IT tvrtki.
Procedura osnivanja tvrtke traje 5-7 radnih dana, te tvrtka već nakon toga može zapošljavati djelatnike iz Ukrajine.

Minimalni temeljni kapital za d.o.o. iznosi 20.000kn (cca 2.670EUR), a troškovi osnivanja d.o.o.-a iznose ca 3.500kn (500EUR).
Troškovi osnivanja j.d.o.o.-a (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću) su cca 850kn (cca 113EUR), a minimalni temeljni kapital iznosi 10kn (cca 1,4EUR).

Porez na dobit u Hrvatskoj, za tvrtke koje imaju bruto prihod do 7.500.000 (cca 1mil. EUR),  je 10%, dok je se za one sa većim prihodom 18%.
U Hrvatskoj je opća stopa PDV-a 25%, postoje i iznimke za koje se PDV obračuna po stopama od 5% i 13%.
Prilikom obraćuna plaće za djelatnike obračunavaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje od ukupno 20% (5%+15%) i doprinos za zdravstveno osiguranje od 16,5%.
Porez na dohodak na isplatu plaća se obračunava po stopama od 20% za oporezive primitke do ukupno 30.000kn ( cca 3.985EUR) mjesečno, a za oprezive primitke iznad tog iznosa se plaća porez na dohodak po stopi od 30%.
Prije obračuna poreza na dohodak primjenjuju se priznati osobni odbitci te odbitci za uzdržavane članove.
Uz oporezive isplate djelatnicima, postoji i niz neoporezivih isplata djelatnicima. 

Republika Hrvatska će od 01.01.2023 godine ući u Euro zonu te će službena valuta plaćanja postati EUR što će dodatno olakšati i pojednostaviti poslovanje u Hrvatskoj.
Također je u planu i ulazak Hrvatske u Schengensku zonu tijekom 2022 godine.Za više informacija moguće je poslati upit putem kontakt obrasca.


The Croatian Government has issued a decision on the introduction of special protection for displaced persons from Ukraine, which enables the employment of Ukrainian citizens in Croatia without the issuance of work permits.
This enables the employment of citizens of Ukraine immediately without special conditions for issuing work permits that apply to citizens of other countries outside the EU. Given that the conditions under which foreign nationals can establish a company in Croatia are the same as the conditions for Croatian citizens, it is possible to quickly move the entire business of Ukrainian companies to Croatia for all non-Ukrainian companies, especially IT companies. The procedure of establishing a company takes 5-7 working days, and the company can already employ employees from Ukraine.

Minimum share capital for d.o.o. is 20,000 kn (approx. 2,670 EUR), and the costs of establishing a d.o.o. amount to about 3,500 kn (500 EUR).
The costs of establishing a j.d.o.o. (simple limited liability company) are approximately HRK 850 (approximately EUR 113), and the minimum share capital is HRK 10 (approximately EUR 1.4).
Profit tax in Croatia, for companies with a gross income of up to 7,500,000 (approx. EUR 1 million), is 10%, while for those with higher income it is 18%.
In Croatia, the general VAT rate is 25%, and there are exceptions for which VAT is calculated at rates of 5% and 13%.
When calculating salaries for employees, pension insurance contributions of a total of 20% (5% + 15%) and health insurance contributions of 16.5% are calculated.
Income tax on the payment of salaries is calculated at rates of 20% for taxable receipts up to a total of 30,000 kn (approx. 3,985 EUR) per month, and for prudent receipts above that amount income tax is paid at a rate of 30%.
Recognized personal deductions and deductions for dependent members are applied before the calculation of income tax.
In addition to taxable payments to employees, there are a number of non-taxable payments to employees.

The Republic of Croatia will enter the Eurozone on 1 January 2023, and the official currency of payment will be the EUR, which will further facilitate and simplify doing business in Croatia.
Croatia's entry into the Schengen zone in 2022 is also planned.

For more information it is possible to send an inquiry via the contact form.
  • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Stručna praksa za studente i učenike

U skladu s internim pravilima o stručnoj praksi visokih škola i sveučilišta, studenti nekih studija trebaju u sklopu svojih studentskih aktivnosti obaviti i stručnu praksu.

U pravilu student koji želi obavljati stručnu praksu u određenoj djelatnosti, sam pronalazi tvrtku koja prihvaća studente na stručnu praksu. No, neka sveučilišta sa svoje strane iniciraju i sklapaju ugovore s poslodavcima, čime omogućavaju svojim studentima obavljanje prekse kod ugovornih poslodavaca.
Nakon ugovaranje uvjeta i mogućnosti obavljanja stručne prakse u odabranoj firmi, visokoškolska ustanova upućuju studenta na stručnu praksu u poslovni subjekt koji prihvaća studente na praksu.


Tom prilikom dovoljna je uputnica za stručnu praksu, koja može izgledati slično nižem primjeru.

 

EKONOMSKI FAKULTET
OIB:
Adresa

U P U T N I C A

za stručnu praksu

Studentica: _____________________________________

Molimo Vas da imenovanu studenticu Ekonomskog fakulteta, primite na stručnu praksu u Vašem trgovačkom društvu.

Studentica je obvezna obaviti stručnu praksu u trajanju od 120 radnih sati u skladu s “Pravilnikom o stručnoj praksi”.

Student/ica je obvezna obavljati stručnu praksu za vrijeme radnog vremena, pridržavajući se svih pravila i propisa koja vrijede za Vaše djelatnike. Ako student/ica na stručnoj praksi ne poštuje pravila ponašanja, molimo Vas da nas o tome izvijestite, a student/icu udaljite i uskratite joj ovjeru stručne prakse.

Nakon uspješno obavljenih obveze za vrijeme trajanja stručne prakse, ovlaštena osoba tvrtke potpisom i pečatom ovjerava “Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi”.

U _____________ dana ____________________

Voditelj/ica stručne prakse:

 

 

Navedena Uputnica je ujedno dokaz da se radi o studentu koji se trenutačno nalazi kod poslodavca, a ne o radniku bez ugovora o radu, koji nije prijavljen u radni odnos kod poslodavca.

Za vrijeme obavljanje stručne prakse studenata, nije propisana obveza isplate naknade / nagrade, te o tome odluku donosi poslovni subjekt koji studentima omogućuje praksu i osigurava ostale uvjete.

 

Vezano za isplatu nagrade učeniku strukovne škole, poslodavac je jednako kao i za učenika prema Ugovorima o naukovanju obvezan redovito isplaćivati ugovorenu nagradu (u prvoj godini 10 ٪, u drugoj 20 ٪, u ostalim godinama 25 ٪ prosječne neto-plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske).


Obzirom na navedeno, i poslodavci koji primaju studente na praksu, mogu izvršiti obračun naknade, te odrediti cijenu prosječnog sata ovisno o fondu sati tog mjeseca kod poslodavca. S obzirom na to da se u praski poslodavci najčešće koriste izračunom prema uputi Komore, u nastavku je dana tablica s izračunom dnevne naknade za rad učenika objavljene u Uputi za isplatu minimalnih nagrada učenicima.

Opis    Naknada za puni fond sati mjeseca Naknada po danu za prosječan “mjesečni fond” od 173,33 sata
Prvi razred 10 % 676,30 kn 3,90 kn
Drugi razred 20 % 1.352,60 kn 7,80 kn
Treći i viši razredi 25 % 1.690,75 kn 9,76 kn

Prema čl. 9. st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja mogu se neoporezivo isplatiti učenicima koji pohađaju srednju školu u okviru koje je potrebno obaviti i praktični rad.

U slučaju da poslovni subjekt koji prima studente na praksu, odluči studentu isplatiti nagrada za vrijeme stručne prakse, takva nagrada smatra se oporezivim primitkom studenta te podliježe plaćanju poreza na dohodak prema pravilima oporezivanja drugog dohotka, prema stopi od 20 ٪ + prirez ako postoji. Doprinose za obvezna osiguranja nije potrebno obračunavati.

Opis  Iznos u kn
Bruto drugi dohodak 1.800,00
Porez (20 %) 360,00
Prirez 10 % 36,00
Neto isplata studentu 1.404,00

 

 

Podaci o tvrtki/ustanovi:

Naziv:                              _______________________________________________________

Sjedište:                          _______________________________________________________

Adresa:                           _______________________________________________________

Nadležna osoba:     _______________________________________________________

( Ime i prezime, funkcija )

Tel./fax:                                      _______________________________________________________

 

P O T V R D A

o obavljenoj stručnoj praksi

 

kojom se potvrđuje da je studentica/student: _________________________________________________________________

( Ime i prezime, OIB)

obavio/obavila stručnu praksu u vremenu od _______________ do _______________

u ukupnom trajanju od 120 sati

Tijekom stručne prakse studentica/student radila/radio je na sljedećim poslovima (navesti organizacijsku jedinicu-jedinice i poslove)

Mjesto i datum: ________________________________

Nadležna osoba: _______________________________

 

 


 

PRIJAVE ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE NA KNJIGOVODSTVENIM I KADROVSKIM POSLOVIMAPrijave za obavljanje prakse moguće je predati putam nižeg obrasca.

 

 

Diplomanti s naboljim rezultatima i dnevnikom stručne prakse, imaju mogućnost kod nas nastaviti uvođenje u posao kroz mjeru plaćenog osposobljavanja na radnom mjestu, a više od 50% nakon toga nastavlja kod nas i radni odnos.

  • Objavljeno u Posao

Voditelj automatizacije poslovnih procesa

Posao obuhvaća poslove iz domene automatizacije poslovnih procesa i obrade podataka, implementacije novih rješenja te podrške ostatku tima.
Za navedeni posao pozvani su specijalisti sa znanjem iz područja programiranja. Preferirano Flutter, JavaScript. Domensko znanje iz područja financija i računovodstva nije neopohodno, ali je poželjno poznavanje osnova. Stručna sprema nije bitna.

Prijave se zaprimaju putem nižeg upitnika. Da biste mogli popunjavati Google obrasce, morate biti prijavljeni u Google account (Gmail i sl.).

 

  • Objavljeno u Posao
Pretplati se na ovaj RSS feed