Log in
Valdez

Valdez

Donacije i darovanja

Porezno priznatim troškom darovanja smatraju se darovanja u Hrvatskoj, koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

U naravi ili novcu do 2 % prihoda ostvarenog prethodne
godine
Iznad 2 % prihoda ostvarenog prethodne godine
Darovanja za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene,
humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama
i drugim osobama koje obavljaju navedene djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Darovanja za rješavanje zdravstvene potrebe fizičkih osoba
(operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala)
rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim
zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe pod uvjetom da je plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Darovanja poreznih obveznika proizvođača i trgovaca hrane koji,
u cilju sprječavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša,
daruju hranu osobama navedenim u čl. 7. st. 7. Zakona, za socijalne,
humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim
nepogodama i prirodnim katastrofama, pod uvjetom da su ta darovanja
izvršena u skladu s Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrana i uz posebne evidencije kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje hrane izvršeno za navedene svrhe.
Darovanja dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.
       
       

 

Porezno nepriznati trošak predstavljaju darovi (donacije)  
 • dani u inozemstvo
 • dani  drugim  pravnim  i  fizičkim  osobama  koje obavljaju    gospodarsku    djelatnost    s    ciljem ostvarivanja dobitka / dohotka
 • iznad 2 % od prihoda prethodne godine, osim ako  su  dane prema  odlukama  nadležnih  ministarstava o provedbi financiranja
  posebnih programa i akcija
 • dani u prvoj godini poslovanja – nema prihoda prethodne godine
 
Potrebno je priložiti  
 • odluku o darovanju (donaciji) na kojoj je potrebno naznačiti naziv udruge, svotu i namjenu darovanja.
 
 • izvadak s transakcijskog računa
 
 • ovjerena pisana potvrda o  obavljenoj  primopredaji  koja  sadržava  podatke  o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta
 

 

Naziv: FIRMA d.o.o.
Adresa: Ulica bb, Zagreb
OIB:12345678925
 
 
 
ODLUKA O DAROVANJU


Ovom se odlukom daruje DVD iz ________________ ulica _______________________ u
svoti od __1.000,00__ kn (slovima: _____tisuću_____ kuna).


Darovanje služi u svrhu nabave opreme za potrebe DVD-a
Darovana svota će biti uplaćena na žiro-račun daroprimatelja u roku od 2 dana od donošenja ove Odluke.


U Zagrebu_31.12.2020.

Direktor društva:

 

 • O postupanju sa PDV-om kod darovanja i donacija potrebno je informirati se kod svog knjigovodstvenog servisa, jer je tretman različit ovisno o tome radi li se o darovanju robe, usluga ili u novcu.

Registracija firme u Hrvatskoj - Online sustav START

02.12.2019. godine je pušten u radu sustav START koji omogućava online registraciju tvrtke/firme ili obrta online.

Jedan od preduvjeta za korištenje sustava je posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti – FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju ili Elektronička osobna iskaznica (eOI) za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika te elektronički potpis za potrebe, što znači da strani državljani i dalje za registraciju tvrtke moraju ići javnom bilježniku.

Putem sustava Start moguć je i:

 • upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja,
 • predaja zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u odabranoj banci,
 • registraciju u sustav HZMO-a.

Iako je novi sustav START napredak u jednostavnosti registracije firme, ipak nije omogućio online registraciju tvrtke za strane državaljane. Obzirom da sama registracija tvrtke kod javnog bilježnika nije bila zahtjevna i nije oduzimala previše vremena, složenost popunjavanja online zahtjeva za registraciju tvrtke, potrebne komplicirane instalacije certifikata te nesigurnost potencijalnih korisnika vjerojatno će i dalje biti uzrok da građani firme registriraju kod javnog bilježnika.

Sjedište tvrtke

Prema Zakonu o trgovačkim društvima prilikom registracije firme dužni ste prijaviti adresu poslovanja. Adresa poslovanja može biti definirana i ugovorom o najmu.

U našoj usluzu "Virtualni ured" dajemo adresu za registraciju firme u objektu sa vlastitim parkiralištem, a uz navedenu uslugu ugovaraju se i usluge online knjigovodstva, te po potrebi tajničke usluge, kao i kadrovske (regrutiranje radnika, radne dozvole, A1 potvrde i sl.). Uz sve navedeno dajemo i online program za izdavanje dokumenata te pregled poslovanja, uz postavke frontenda na slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku, te prikazom poslovanja i izvještaja u EUR. Naše poslovnice pokrivaju područje od Varaždina do Splita, te intenzivno surađujemo sa poduzetnicima graničnih područja. Osnovni paketi usluga kreću se već od 100 € na dalje.

Stranim državljanima možemo ponuditi pomoć kod otvaranja i sljedeće usluge:

 1. Provjera naziva tvrtke koju želite otvoriti (možete i samostalno putem www.sudreg.pravosudje.hr)
 2. Odabir djelatnosti sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1870.html
 3. Priprema i najava kod javnog bilježnika
 4. Rješavanje sjedišta tvrtke i poslovne adrese
 5. Odabir banke i otvaranje poslovnog računa
 6. Ishodovanje PDV broja, PDV-ID broja i EOR-i broja za tvrtku
 7. Online knjigovodstvo uz online program na hrvatskom, slovenskom, engleskom ili njemačkom jeziku (izdavanje računa na više jezika, 24/7 stanje bilance, te poslovne izvještaji za management u tabličnom i grafičkom obliku, uz prikaz prihoda/rashoda, plaćenih/neplaćenih računa, troškova po vrsti i udjelu itd.)
 8. Tajničke usluge
 9. Kadrovske usluge (natječaji i regrutiranje radnika, A1 potvrde, radne dozvole, prijave/odjave itd.)

Naziv tvrtke

Sustav START omogućava provjeru i rezervaciju imena tvrtke.

Pri odabiru imena tvrtke obratite pažnju na navedeno https://gov.hr/moja-uprava/poslovanje/pokretanje-poslovanja/izbor-imena-drustva/1668
"Tvrtka" je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

Djelatnosti tvrtke

Sustav START nudi mogući izbor djelantosti kojima će se tvrtka baviti.

20.04.2019. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, koji donose sljedeće novine:

 •  omogućeno je osnivanje d.o.o i j.d.o.o. u potpunosti na daljinu (on-line, „na daljinu“) bez sudjelovanja punomoćnika i/ili javnih bilježnika
 •  snižava se iznos temeljnog kapitala koji je potrebno uplatiti prije osnivanja d.o.o. na 5.000,00 kn, za ostatak se mora predati zadužnica te uplatiti u roku od 1 godine
 •  umjesto dosadašnja tri člana j.d.o.o. će moći osnovati najviše 5 članova
 •  napušta se obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru – čime se omogućuje jeftinija i brža „do-registracija“ djelatnosti kojima se društvo bavi
 •  ukida se obveza deponiranja potpisa
 •  uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom (javni bilježnici, odvjetnici, Hrvatska gospodarska komora).

 

Za sva pitanja i informacije stojimo na raspolaganju putem rubrike Kontakt

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Cijene knjigovodstvenih usluga i poslovne podrške

Cijena knjiženja

UslugaKoličinaCijena
Obrada i knjiženje ulaznih računa kom 5,00
Obrada i knjiženje izlaznih računa kom 5,00
Knjiženje do 10 bankovnih izvoda kom 0,00
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00
Knjiženje blagajničkih dokumenata kom 5,00
Knjiženje putnih naloga i loko vožnje kom 10,00

Cijena vođenja imovine

UslugaKoličinaCijena
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 5,00
Evidentiranje sitnog inventara kom 5,00
Izvješće s popisom imovine kom 50,00
Obračun amortizacije kom 100,00

Izlazni računi

UslugaKoličinaCijena
Izrada predloška izlaznog računa kom 100,00
Izrada izlaznog računa kom 00,00
 

Obračun plaća i dohodaka

UslugaKoličinaCijena
Obračun dohotka i JOPPD kom 70,00
Ispis plaće i kovertiranje kom 10,00
     
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 50,00
 

Financijska izvješća

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravu kom 100,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINU kom 00,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU kom 00,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobit kom 00,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 00,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 00,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 00,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

Ostala izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) 1 h 150,00
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) 1 h 150,00
Izvješće o dugovanjima kom 00,00
Izvješće o potraživanjima kom 00,00
Bilanca kom 00,00
Račun dobiti i gubitka kom 00,00
Izvješće o novčanom toku 1 h 150,00
Izvješće o stanju imovine kom 00,00
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P) 1 h 150,00
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze 1 h 150,00
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstveno kom 00,00
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev 1 h 150,00

Poslovna podrška, porezi, administracija i tajničke usluge

UslugaKoličinaCijena
Porezi i računovodstveno savjetovanje 1 h 150,00
Analiza 1 h 150,00
Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge mjesec 500,00
Obračun kamata kom 30,00
Ispis dokumenta po stranici kom 00,00

Cijene knjigovodstvenih usluga kreću se od 300,00 kn+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije.

Na cijene se dodaje PDV od 25%.

Novi neoporezivi primici radnika od 01.09.2019. - Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 80/19.).

Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

 • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do  2.500,00 kn godišnje
 • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka
 • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem 
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje 
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
Pretplati se na ovaj RSS feed