Log in
Valdez

Valdez

Cijene knjigovodstvenih usluga i poslovne podrške

Cijena knjiženja

UslugaKoličinaCijena
Obrada i knjiženje ulaznih računa kom 5,00
Obrada i knjiženje izlaznih računa kom 5,00
Knjiženje do 10 bankovnih izvoda kom 0,00
Ostala knjiženja putem temeljnice po stavci 2,00
Knjiženje blagajničkih dokumenata kom 5,00
Knjiženje putnih naloga i loko vožnje kom 10,00

Cijena vođenja imovine

UslugaKoličinaCijena
Evidentiranje osnovnih sredstava kom 5,00
Evidentiranje sitnog inventara kom 5,00
Izvješće s popisom imovine kom 50,00
Obračun amortizacije kom 100,00

Izlazni računi

UslugaKoličinaCijena
Izrada predloška izlaznog računa kom 100,00
Izrada izlaznog računa kom 00,00
 

Obračun plaća i dohodaka

UslugaKoličinaCijena
Obračun dohotka i JOPPD kom 70,00
Ispis plaće i kovertiranje kom 10,00
     
Godišnje izvj. o isplati plaća (IP) kom 50,00
 

Financijska izvješća

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni/tromjesečni obračun PDV-a za Poreznu Upravu kom 100,00
Godišnje financijsko izvješće za statistiku za FINU kom 00,00
Godišnje financijsko izvješće za javnu objavu za FINU kom 00,00
Godišnje izvješće o poorezu na dobit kom 00,00
Godišnji obračun spomeničke rente za Poreznu Upravu kom 00,00
Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici (TZ) kom 00,00
Godišnji obračun općekorisne funkcije šuma kom 00,00

*uključuje Bilancu,Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluku o prihvaćanju financijskok izvješća i Odluku o raspodjeli dobitka

Ostala izvješća na zahtjev

UslugaKoličinaCijena
Mjesečni statistički izvještaj (RAD-1, TRG-1) 1 h 150,00
Godišnji statistički izvještaj (RAD-1, TRG-2) 1 h 150,00
Izvješće o dugovanjima kom 00,00
Izvješće o potraživanjima kom 00,00
Bilanca kom 00,00
Račun dobiti i gubitka kom 00,00
Izvješće o novčanom toku 1 h 150,00
Izvješće o stanju imovine kom 00,00
Godišnji izvj. o investicijama u dugotr. Imovinu (INV-P) 1 h 150,00
Izvješće o obračunanom posebnom porezu na luksuze 1 h 150,00
e punomoć za Poreznu, FINU, Mirovinsko, Zdravstveno kom 00,00
Ostale usluge i izvještaji na zahtjev 1 h 150,00

Poslovna podrška, porezi, administracija i tajničke usluge

UslugaKoličinaCijena
Porezi i računovodstveno savjetovanje 1 h 150,00
Analiza 1 h 150,00
Poslovna podrška, administracija i tajničke usluge mjesec 500,00
Obračun kamata kom 30,00
Ispis dokumenta po stranici kom 00,00

Cijene knjigovodstvenih usluga kreću se od 300,00 kn+pdv, ovisno o količini i vrsti dokumentacije.

Na cijene se dodaje PDV od 25%.

Novi neoporezivi primici radnika od 01.09.2019. - Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 80/19.).

Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

 • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do  2.500,00 kn godišnje
 • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka
 • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem 
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje 
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem

Upis u registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.
Registar se uspostavlja na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.
Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.
Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat
ili
2. u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanima Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna. Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna.


Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija (link)
- upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti: o pisanim putem na adresu elektroničke pošte info [DOT] uzspn [AT] mfin [DOT] hr ili na broj telefona 01/6345451.
- korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: www.fina.hr
- upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti: o pisanim putem na adresu elektroničke pošte info [AT] fina [DOT] hr ili na broj telefona 0800 0080.


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
KLASA: 470-00/15-001/1
URBROJ: 513-12-2/027-19-226
Zagreb, 28. svibnja 2019.
"Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika - objava na mrežnim stranicama informacija o obvezama koje proizlaze iz Pravilnika, traži se"

Iskorištenost kvote za zapošljavanje stranaca u 2019. - Radne dozvole u Hrvatskoj

Vlada RH je dodatno povećala kvote za zapošljavanje radnika iz trećih država u ugostiteljstvu i graditeljstvu.

Donosimo stanje iskorištenosti kvota radnih dozvola, te stanje preostalih slobodnih radnih dozvola za uvoz radnika.

Za sve detaljnije informacije o trenutačnoj praksi odobravanja radnih dozvola, poslodavci nam se slobodno mogu obratiti putem rubrike Kontakt.

ISKORIŠTENOST KVOTE ZA 2019. na dan 25.10.2019
Podatak preuzet sa web stranice: mup.gov.hr


Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo objavljena je u Narodnim novinama br. 74/19., i stupila je na snagu 3. kolovoza 2019. godine.

 • Povećava se godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo za 1.000 dozvola i u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo za 500 dozvola.

Povećanje je izvršeno u odnosu na utvrđenu godišnju kvotu dozvola u djelatnosti Graditeljstvo od 18.800 dozvola za novo zapošljavanje stranaca te u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo od 10.911 dozvola za novo zapošljavanje stranaca i 7.200 dozvola za sezonski rad.

 • Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Graditeljstvo iznosi ukupno 19.800 dozvola za novo zapošljavanje.
 • Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo iznosi ukupno 11.091 dozvola za novo zapošljavanje i 7.520 dozvola za sezonski rad.

Pregled povećanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti graditeljstvo te djelatnosti turizam i ugostiteljstvo

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Graditeljstvo

Tesar

100

Zidar

120

Armirač

100

Betonirac

100

Elektroinstalater

20

Elektromonter

20

Krovopokrivač

100

Soboslikar/ličilac

30

Keramičar

10

Vodoinstalater

10

Fasader

10

Izolater

50

Klesar

10

Podopolagač

20

Pomoćni građevinski radnik

100

Građevinski radnik

100

Monter

100

Ukupno:

1.000

Turizam i
ugostiteljstvo

Turistički animator

10

Kuhar internacionalne kuhinje

20

Kuhar

50

Konobar

50

Pekar

30

Slastičar

20

Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu

320

Ukupno:

500

 • Objavljeno u eURED

Radne dozvole za strance / strane državljane u Hrvatskoj za 2019.

Stranac može u RH svoju djelatnost obavljati isključivo ako osnuje trgovačko društvo, odnosno firmu u Hrvatskoj ili inozemnu podružnicu stranog društva. Registracija tvrtke u Hrvatskoj traje do 7 dana, ukoliko je sve prethodno dobro orgranizirano - Obrazac za upite.

Državljani države članice europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovi njihovih obitelji izjednačeni su u pravima s državljanima RH u okviru odredaba Ugovora o funkcioniranju EU7 te mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez radne dozvole. Državljani zemalja koje nisu članice EU, u Hrvatskoj mogu raditi ukoliko pribave radnu dozvolu.


OSNIVANJU I REGISTRACIJA FIRME U HRVATSKOJ

Strani državljan iz područja izvan EU, koji namjerava boraviti u RH u svrhu obavljanja radnji za osnivanje društva i sl., nema obvezu podnošenja Zahtjeva za odobrenjem privremenog boravka, jer nema potrebe boraviti u RH dulje od 90 dana, te za osobe u svojstvu vlasnika firme nije potrebna radna dozvola. Član uprave, direktor, može biti u radnom odnosu s društvom, a i ne mora, s tim da član uprave nema obvezu biti zaposlen u trgovačkom društvu da bi obavljao funkciju člana uprave, jer je članstvo u upravi uređeno ZTD-om i neovisno je od radnog odnosa koji je uređen odredbama Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Dakle, stranac koji je osnovao društvo u RH ima izbor hoće li se zaposliti u svom trgovačkom društvu ili ne; ako stranac odluči zaposliti se, tada su ZS-om propisani način uređenja boravka i rada te uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima. Radom se ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva, te stranci i državljani europskog gospodarskog prostora koji osnuju društvo u RH, a koji se ne namjeravaju zaposliti u svom društvu, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad ni zahtjeva za izdavanjem potvrde o prijavi rada za obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju društva.

Stoga se u nastavku navode obveze koje ima stranac, ukoliko odluči zaposliti se u svom društvu.

Dozvola za boravak i rad vlasnika tvrtki - izvan godišnje kvote za strane državljane

Stranac koji odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti isključivo na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote koja se može izdati strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 % ako:

 • je u osnivanje društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna
 • je zaposlio najmanje 3 hrvatska državljanina
 • njegova bruto-plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku,
 • trgovačko društvo ne posluje s gubitkom
 • je podmirio porezne obveze i doprinose u Re- publici Hrvatskoj
 • je priložio ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgova- rajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • je priložio dokaz o društvu, podružnici, predstavništvu, obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca (koje sadržava podatke o stručnom znanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu stranca te zbog kojih razloga se radno mjesto ne može popuniti s hrvatskog tržišta radne snage)
 • te ispunjava uvjete za privremeni boravak

Potvrda o prijavi rada za strane državljane u svojstvu ključne osobe trgovačkog društva

Stranci koji namjeravaju raditi u svojstvu ključnog osoblja u društvima do 90 dana u kalendarskoj godini, nemaju obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote, nego prema odredbi čl. 82. st. 1. t. 1. ZS-a mogu raditi na temelju potvrde o prijavi rada. Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca može raditi na cijelom području RH. Stranac ili društvo imaju obvezu prije početka rada pribaviti u policiji potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova ili sjedištu poslodavca. Policija ima obvezu dostaviti potvrdu o prijavi rada strancu, društvu i područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge stranca ili mjestu u kojemu će se obavljati ugovoreni rad.

Radne dozvole za zapošljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice EU, a koji se zapošljavaju u RH

Za 2019. godini ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 65.100 – kako zaposliti radnike strane državljane/strance u hrvatskoj firmi i iskoristiti kvote, te koliko postupak traje - Obrazac za Upite.

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

ODLUKU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 15.000 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Repub­lici Hrvatskoj iznosi 41.810 dozvola, i to kako slijedi:

1. GRADITELJSTVO 17.800 dozvola
2. BRODOGRADNJA 1.410 dozvola
3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 10.611 dozvola
4. KULTURA 25 dozvola
5. PROMET 2.314 dozvola
6. ZDRAVSTVO 120 dozvola
7. SOCIJALNA SKRB 460 dozvola
8. PREHRAMBENA INDUSTRIJA 1.200 dozvola
9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 700 dozvola
10. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 1.990 dozvola
11. METALNA INDUSTRIJA 2.200 dozvola
12. INFORMATIKA 180 dozvola
13. EKONOMIJA I TRGOVINA 2.200 dozvola
14. POŠTANSKE USLUGE 600 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 6.540 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 5.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.

V.

U okviru premještaja unutar društva utvrđuje se godišnja kvota dozvola za osobe premještene unutar društva koja iznosi 250 dozvola.

VI.

U okviru provedbe strateških investicijskih projekata utvrđuje se godišnja kvota dozvola za provedbu strateških investicijskih projekata koja iznosi 1.500 dozvola.

VII.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/444

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2019. GODINU

DJELATNOST NAZIV ZANIMANJA Ukupno
Graditeljstvo Tesar 2.900
Zidar 2.900
Armirač 1.200
Betonirac 700
Rukovatelj građevinskim strojevima 400
Elektroinstalater 500
Elektromonter 250
Krovopokrivač 400
Soboslikar/ličilac 500
Keramičar 600
Zavarivač 700
Vodoinstalater 300
Fasader 700
Geobušač 50
Izolater 400
Vozač 200
Asfalter 100
Mehaničar 50
Stolar 300
Klesar 50
Podopolagač 50
Pomoćni građevinski radnik 1.300
Građevinski radnik 1.250
Monter 2.000
Ukupno: 17.800
Brodogradnja Brodomonter 300
Ravnač 20
Elektro zavarivač 200
Zavarivač 150
Bravar 60
Brodocjevar 200
Brodoskelar 50
AKZ radnik/Bojadiser 150
Brusač i čistač kovina 150
Brodostolar 20
Brodomehaničar 20
Brodoelektričar 40
Vezač tereta 50
Ukupno: 1.410
Turizam i
ugostiteljstvo
Turistički animator 150
Maser posebnih vrsti masaža 150
Kuhar internacionalne kuhinje 300
Kuhar 1.000
Turistički zastupnik 50
Instruktor ronjenja 20
Pomoćni radnik u turizmu 7.000
Konobar 1.400
Recepcioner 100
Pekar 200
Slastičar 100
Spasilac 100
Vozač turističkog vlakića 10
Yoga terapeut 1
Liječnik tradicionalne kineske medicine 10
Brijač 10
Spa terapeut 10
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu 5.000
Ukupno: 15.611
Kultura Baletni umjetnik 10
Orkestralni umjetnik 10
Operni pjevač 5
Ukupno: 25
Promet Vozač teretnog vozila 1.700
Vozač autobusa 300
Vozač motornog vozila 200
Radnik za popravak i održavanje vozila 64
Mehaničar zrakoplova 35
Kabinsko osoblje 15
Ukupno: 2.314
Zdravstvo Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom 15
Doktor medicine na specijalističkom usavršavanju 20
Doktor medicine 20
Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom 5
Medicinska sestra/tehničar 50
Dentalni asistent 5
Magistar farmacije 5
Ukupno: 120
Socijalna skrb Psiholog 5
Logoped 10
Medicinska sestra/tehničar 150
Njegovateljica 100
Fizioterapeut 10
Radni terapeut 10
Socijalni radnik 10
Kuhar 60
Pomoćni kuhar 55
Čistačica 50
Ukupno: 460
Prehrambena industrija Pekar 500
Djelatnik na preradi ribe 250
Djelatnik u preradi voća i povrća 50
Mesar 200
Slastičar 150
Komercijalist – specijalist za sashimi tržište 5
Vozač dostavnog vozila 20
Serviser strojeva 10
Mlinar 15
Ukupno: 1.200
Prerađivačka industrija Šivač 200
Kožar 20
Krojač 20
Stolar 170
Pletač aluminijskog ratan namještaja 10
Tapetar 20
Puhač stakla 10
CNC operater 50
Radnik u proizvodnji 200
Ukupno: 700
Poljoprivreda i šumarstvo Pomoćni stočar i pastir 150
Rukovatelj mehanizacije 100
Šumski radnik 50
Sjekač 90
Radnik na ribarskim plovilima 540
Radnik na orezivanju voćaka i vinove loze 50
Samaraš 20
Poljoprivredni radnik 340
Pastir 10
Radnik u akvakulturi 100
Veterinar 10
Tehničar u poljoprivredi 30
Pomoćni radnik (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo) 500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Berač plodova 1.500
Sezonski rad do 6 mjeseci – Cjepljar voćaka i vinove loze 40
Ukupno: 3.530
Metalna industrija Zavarivač/Elektrozavarivač 600
Bravar/Strojobravar 600
Glodač 30
Tokar 50
Cjevar 90
Lakirer 90
CNC operater 100
Metalurški radnik 100
Mehaničar 50
Monter 110
Instalater 200
Tehničar u metalnoj industriji 50
Rukovatelj u metalnoj industriji 100
Brusač/čistač kovina 30
Ukupno: 2.200
Informatika Softverski inženjer 60
Sistemski inženjer 20
Poslovni analitičar 20
Inženjer elektrotehnike 10
Inženjer strojarstva 15
Produkt dizajner 20
Dizajner računalnih igara 10
Administrator baza podataka 5
Projektant informatičkih sustava 20
Ukupno: 180
Ekonomija i trgovina Prodavač/trgovac 1.700
Mesar 100
Vozač 200
Skladištar 190
Cvjećar 10
Ukupno: 2.200
Poštanske usluge Poštar 300
Vozač 200
Šalterski radnik/ prodavač 100
Ukupno: 600
Premještanje osoba unutar društva Rukovoditelj 100
Stručnjak 100
Pripravnik 50
Ukupno: 250
Strateški investicijski projekti Sukladno strateškim investicijskim projektima 1.500
SVEUKUPNO 50.100

•    Zapošljavanje stranaca i dozvola za boravak i rad u RH
o    Pretpostavke za izdavanje dozvole za boravak i rad
o    Uvjeti za dobivanje dozvole za boravak i rad stranaca
o    Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca
o    Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
o    Odredbe koje su značajne za poslodavca ako zapošljavaju strane stručnjake ili strane radnike deficitarnih zanimanja
o    Potvrda o prijavi rada za rad stranca
o    Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad

Za pojašnjenje navedenih informacija stojima na raspolaganju putem rubrike Kontakt.

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke

Servis za obračun plaća

Ukoliko tražite servis za obračun plaća, niže su navedene neke od usluga koje pružamo u sklopu usluge obračuna plaća. Ostale usluge u sklopu obračuna plaća, ugovaraju se po potrebi. Ili djelomično radite neki od niže navedenih poslova, te Vam je potrebna podrška u nekom dijelu, također se slobodno obratite.


 • Obračun plaća
 • Obustave po kreditima i ovrhama
 • Obračun i isplate neoporezivih naknada (uskrsnice, regres, božićnice, 13. plaća itd.)
 • Obračun naknada u slučaju kvota za osobe s invaliditetom
 • Obračun troškova prijevoza
 • Obračun bolovanja i izrada zahtjeva za povrat isplaćenih plaća za vrijeme bolovanja
 • Obračun autorskih honorara, obračun naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa
 • Obračun naknada članovima nadzornih odbora
 • Obračun plaće za rad na pola radnog vremena
 • Obračun plaće - HRVI
 • Obračun mirovina i plaća radnika na potpomognutom području I. skupina
 • Poduzetnička plaća
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme
 • Obračun davanja članova trgovačkog društva osiguranih na puno radno vrijeme - uz isplatu minimalne plaće
 • Priprema godišnjih izvješća o isplati plaće (IP obrazac za djelatnike) i potvrda o isplaćenim drugim dohodcima
 • Obračun terenskih dodataka
 • Izrada blagajničkih dokumenata kod isplata u gotovini
 • Naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prekida radnog odnosa
 • Zbirna dostava IP1 platnih lista ovlaštenoj osobi, te potpisni list
 • Zbirna SEPA datoteka za isplatu svih plaća, poreza i doprinosa
 • Dostava platnih lista na email adrese (ili poštom)
 • Specifikacija
 • Izrada i predaja JOPPD obrazaca na Poreznu
 • R1 potvrde o prosjeku plaće
 • Obrazac Rekapitulacija podataka za postupak kontrole HZMO
 • Propisani godišnje IP obrasci i dostava radnicima
 • Dostava platnih lista na stranom jeziku za terenske radnike
 • Matične knjige radnika/evidencija o radnicima
 • Godišnje prijave poreza na dohodak

-    Priprema temeljnice za unos knjiženja plaće za knjigovodstvo korisnika, prema dogovorenom kontnom planu.


-    Popunjavanja ugovora o radu i raskida ugovora o radu
-    Prijave/odjave radnika elektronskim putem
-    Odluke o godišnjim odmorima
-    Evidencija godišnjih odmora i obračun iskorištenih/neiskorištenih dana


ŠTO JE POTREBNO VODITI

1.  PRAVO RADNIKA NA GODIŠNJI ODMOR
-    određivanje dužine godišnjeg odmora
-    godišnji odmor maloljetnika i invalida
-    određivanje dodatnih dana prema pravilniku i/ili KU
-    prošireni KU u gospodarstvu (ugostiteljstvo, graditeljstvo)
-    primjena KU u državnim i javnim službama
-    godišnji odmor zaposlenog umirovljenika
-    raspored korištenja godišnjih odmora
-    odluke o korištenju godišnjeg odmora
-    korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
-    puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
-    izračunavanje razmjernog dijela
-    promjena poslodavca i godišnji odmor
-    odlazak u mirovinu i godišnji odmor
-    rad na određeno i godišnji odmor
-    godišnji odmor pripravnika
-    godišnji odmor osobe na stručnom osposobljavanju

2.  PRIJENOS GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE GODINE
-    korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora
-    prijenos zbog bolovanja; prijenos zbog roditeljskih prava
-    povoljnije pravo za određene radnike

3.  OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA I GODIŠNJI ODMOR
-    dani tjednog odmora i godišnji odmor
-    blagdani i godišnji odmor
-    bolovanje i godišnji odmor
-    prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja
-    plaćeni dopust  i godišnji odmor
-    otkazni rok i godišnji odmor

4.  NAKNADA PLAĆE I REGRES
-    godišnji odmor u evidencijama radnog vremena naknada plaće za godišnji odmor
-    određivanje visine; primjena najpovoljnijeg prava
-    pravo na regres i porezna obilježja
-    rad s nepunim radnim vremenom i regres
-    oporezivi i neoporezivi regres
-    regrese za prethodne godine
-    način isplate; radnici sa zaštićenim računima
-    regres za osobu na stručnom osposobljavanju

5.  NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR
-    prestanak radnog odnosa i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
-    visina i porezna obilježja naknade
-    iskazivanje u obrascu JOPPD
-    naknada štete radniku kojemu nije omogućen godišnji odmor

 Cijena obračuna plaća se kreće od 50-100 kn+pdv po radniku, ovisno o ukupnom broju djelatnika za obračun.

Kontroling u računovodstvu & savjetovanje

Ako već i sami uviđate da Vam knjigovodstveni podaci nisu dovoljni, pogotovo ako ih od svojeg knjigovodstva dobijete tek na kraju godine, potrebno je uvesti kontroling.

Knjigovodstveni servisi često se susreću sa situacijama kada menadžeri uz uslugu knjigovodstva traže i ekspertizu na području kontolinga.

No, tradicionalno je računovodstvo uglavnom bilo orjentirano eksternom izvještavanju, a interni izvještaji su se stavljali u drugi plan - što zbog rokova, nerazumijevanja uprave u čitanju takvih izvještaja i oslanjanju na "intuiciju" itd.. Danas nam tehnologije omogućuje prikaz takvih izvještaja čak i u grafičkim formatima, razumljivima svima.

Kontroling i stručnjaci koji su pripremali takve izvještaje, često su radili sa priručnim alatima i iz kojih su izvlačili potrebne analize, a razumljiviji prikaz dobivenih podataka stavljan je ponekad u drugi plan. Dobar dio podataka sada je moguće prikazati i slikovno, te na taj način olakšati razumijevanje svima koji bi trebali razumjeti upravljačko računovodstvo.

Uz kontroling se mogu izdvojili prihodi i troškovi po projektima, klijentima, poslovnim jedinicama, zaposlenima i sl.. I da, obzirom da se prihodi i troškovi mogu voditi po projektima - moguće je dobiti račun dobiti i gubitka po projektima.

Kako se smatra da oko 40% poslovnih informacija potječe iz računovodstva, dok ostalih 60% potječe iz izvora poput marketinga, nabave, prodaje, proizvodnje itd. ili izvan poduzeća od konkurencije, dobavljača, kupaca i sl., jasno je kako je računovodstvo jedan od glavnih izvora i saveznika uprave, pa i u kontrolingu.

Logično je da je za takvo razvrstavanje dokumentacije i knjiženje potrebno znatno više vremena, pa kontroling uz računovodstvo košta nešto više od tradicionalnog knjiigovodstva. No, to je rang cijena gdje si čak i najmanje firme mogu priuštiti nužne izvještaje temeljem kojih kompetentnije mogu vladati poslovanjem, i na vrijeme projicirati smijer u kojem se tvrtka kreće.

Danas se puno piše i naglasak stavlja kod menadžerski vještina na motiviranje, upravljanje ljudima, komuniciranje, timski rad i sl. Na fakultetima su smijerovi marketinga redovito puno prije popunjeni, od smijerova vezanih uz finacije. No, iako su to važne vještine i u današnje vrijeme u prvom planu, svaki ozbiljan menadžer zna da nikako nisu dovoljne.

Direktorima tvrtki često se čini da knjigovođe znaju i vide - informacije koje ne žele dijeliti, dok ih nitko ne traži. Da, posao knjigovođe je prikupljanje i bilježenje podataka vremenskim slijedom te povjerljivost, a nikako kontroling koji je spona između računovodstva i upravljanja.

Ako menadžment i uviđa da treba iz podataka dobiti informacije koje može dati samo kontroling manager, te ga odluči angažirati, često se susreće sa problemom gdje pronaći stručnjaka toga profila. Financijski stručnjaci zaista jesu po svojem profilu najbliži poslovima kontrolinga, ali samo neki od njih, jer za taj posao je potrebno imati znatno više vještina i pronicljivosti od naučenih računovodstvenih poslova. Financije i računovodstvo samo su jedan od segmenata kojeg kontroler mora jako dobro poznavati.

Osim računovodstva, trebao bi znati:

 • organizacijski postaviti kontroling
 • postaviti troškovno i upravljačko računovodstvo
 • procijeniti ciljeve u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti
 • detektirati kritične točke u komunikaciju koje na učinkovitost utječu negativno
 • detaktirati mjesta gdje može doći do lažiranja u financijskim izvješćima
 • analizirati upravljanje novčanim tokovima
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga nabave i zaliha
 • analizirati financijski aspekt kontrolinga kupaca, prodaje i marketinga
 • analizirati financijski aspekt ljudskih potencijala
 • analizirati i procijeniti kritične točke u odnosu na moguće buduće događaje
 • unaprijediti poslovne procese s ciljem smanjenja troškova i kvalitetnijeg iskorištenja kapaciteta

Ukoliko smatrate da trebate navedene usluge, uputno je obratiti se stručnjacima iz područja kontrolinga.

Radne dozvole za državljane trećih zemalja izvan EU

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije propisano.

Dozvola za boravak i rad, odnosno radna dozvola je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. 

Radne dozvole izdaju se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Odluku o godišnjoj kvoti dozvola donosi Vlada Republike Hrvatske te se objavljuje u 'Narodnim novinama'. 

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja koji je odobren temeljem ugovora o gostovanju. 

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9ana temelju godišnje kvote  stranac je dužan priložiti:
 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • presliku važeće putne isprave
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući ugovor
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca
 • dokaz o adresi na kojoj se odobrava privremeni boravak (ugovor o najmu adrese za prijavu)

Tvrtkama-partnerima pružamo pomoć prilikom rješavanja radnih dozvola za državljane trećih zemalja te osiguravamo najam adrese za prijavu privremenog boravka stranaca-njihovih zaposlenika koja je nužna za dobivanje radne dozvole.

 

 
 
 • Objavljeno u eURED

e-Knjigovodstvo od Varaždina do Splita i Dubrovnika - nove poslovnice i do 30% niže cijene!

Kao pionir i vodeći servis u području e-Knjigovodstva tj. online knjigovodstva još od 2012., za naše klijente otvorena nova poslovnica našeg knjigovodstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji - knjigovodstveni servis Split.

Obzirom da je od 01.07. krenula proširena primjena elektroničkih računa za javne i sektorske naručitelje u skladu s novom zakonskom regulativom, navedeno neizravno utječe na sve poslovne subjekte, te će tvrtke koje će koristiti prilagođena programska rješenja jednostavnije primjenjivati nove trendove, a potaknuto EU smijernicama da e-račun u konačnici postane glavni oblik razmjene računa. Mi već godinama radimo na navedeni način, te smo prošli kroz sve faze u otklanjanju poteškoća u primjeni.

Online knjigovodstvo omogućuje korisnicima dnevnu ažurnost uz uštede na strani korisnika i do 50%. Prednosti online knjigovodstva su osim toga:

 • knjigovodstvene usluge kao da imate interno knjigovodstvo, a cijene na razini outsource knjigovodstva već od 350 kn+pdv za mikro firme
 • podaci i izvještaji raspoloživi kao da imate interno knjigovodstvo, te uvid 0-24
 • na raspolaganju aplikacija za izradu i slanje ponuda, te PDF i elektroničkih XML računa, bez potrebe za drugim programima za isto
 • mogućnost vođenja robnog knjigovodstva
 • evidencije rada
 • obračuni naknada i dohodaka
 • bilješke i obavijesti o potrebnim korekcijama dokumentacije
 • projekcije poslovnog rezultata u bilo kojem dijelu godine
 • prihodi/rashodi i troškovi po vrstama i udjelu
 • ažurna stanja i izvještaji
 • plaćeni/neplaćeni računi na dnevnoj razini
 • usporedbe poslovanja prethodne i tekuće godine
 • fakturirano i od toga naplaćeno
 • filter poslanih računa/neposlanih računa, plaćenih/neplaćenih
 • ponavljajuće i masovno faktuiranje
 • dokumentacija se može dostavljati na email, ili je moguće preuzimanje od strane knjigovodstvenog servisa
 • svi izvještaji predaju se također elektronskim putem putem ePorezna/eFina sustava, uz prethodnu dostavu ovlaštenoj osobi firme na uvid u PDF formatu
 • informiranje o propisima i izmjenama na email te telefonski za sva pojašnjenja
 • mogućnost uvođenja u rad internog knjigovođe unutar tvrtke uz nadzor i kontrolu stručne osobe sa strane knjigovodstvenog servisa

Osim eKnjigovodstva provodimo i integracije knjigovodstvenog sustava sa drugim IT sustavima, npr. web trgovinama.

Tehnologije koristimo u svim raspoloživim i dostupnim segmentima, čime se naši korisnici rasterećuju administracije i do 50%. Statistički procijenjenih 34% vremena koje sada trošite na administraciju (što je više od trećine radnog angažmana) - može se prepoloviti, a posebnu organizaciju rada koja to omogućuje uspješno primjenjujemo već više od 8 godina, te smo dostupni smo na području cijele RH sa otocima te inozemstvu. Nije potrebno posebno naglašavati koje su uštede na godišnjoj razini, i zašto se oni koji su jednom isprobali Online knjigovodstvo - više nikada ne vraćaju na klasično. e-Knjigovodstvo kod nas doslovno znači da max. primjenu tehnologije i maksimalnu točnost, i to nije samo reklama da bi iza toga izvještaje radili poluručno i polutočno, niti morate zvati po nekoliko puta i čekati da bi ih dobili.

Zapošljavamo djelatnike ekonomske, pravne i informatičke struke, koji timskim radom mogu doprinijeti kvalitetnoj usluzi i podršci za krajnje korisnike. Djelatnicima je omogućen rad na više pozicija i poslova, ovisno o interesima i kompetencijama, a za složenije situacije rukovodstvo tvrtke uvijek je na dispoziciji kako korisnicima, tako i djelatnicima.

Ako mislite da je to prenapredna tehnologija za obične korisnike možemo Vas odmah razuvjeriti - u portfoliu imamo od servisa za čišćenje do sudskih vještaka za reviziju i računovodstvo :)

Za nove tvrtke mogućavamo cijene knjigovodstvenih usluga niže i do 50%.

Upit za izračun cijene knjigovodstva možete poslati putem upita za izračun cijene knjigovodstvenih usluga.
 
 

Edukacija iz knjigovodstva online

Često si poduzetnici početnici postavljaju pitanje ne bi li mogli knjigovodstvo, odnosno poslovne knjige ili barem dio voditi samostalno, pogotovo oni koji imaju određena predznanja iz toga dijela (ekonomisti, administatori, osobe koje su bile u doticaju s bankarstvom i sl.).

Da, to je moguće, ali je radi držanja u korak sa konstantnim izmjenama propisa i zakona, te sustava ePorezne i eFine, kao i potrebe za učestalim (svakodnevnim) nadogradnjama znanja, teško za očekivati da ćete to moći raditi od prvog trenutka i u cijelosti samostalno bez podrške od strane stručne osobe.

Edukacija uz online knjigovodstvo u pravom smislu (što nije sinonim za razmjenu dokumenata preko Google diska), omogućava da radite onaj dio knjigovodstvenih poslova, za koji se smatrate kompetentnima, što kontrolira stručna osoba, te dovršava i radi onaj dio koji Vi niste u mogućnosti. Ukoliko imate vlastitu tvrtku, te želite naučiti samostalno raditi određene knjigovodstvene poslove, sada možete imati oslonac u knjigovodstvenom servisu koji će Vam pružati podršku. Odnosno, uz knjigovodstvo dobijete i individualizirani besplatni online tečaj knjigovodstva, koji je temeljen na kontinuiranoj edukaciji prilađenoj upravo Vama. Inače je uobičajeno da se online tečajevi knjigovodstva temelje u velikoj mjeri na unaprijed pripremljenim webinarima, jer je individualni pristup sa radom na konkretnim primjerima realne tvrtke i pitanjima/odgovorima daleko zahtjevniji i sličniji individualnim instrukcijama, a samim time i neusporedivo vredniji. No, u tom slučaju iz faze u fazu možete prelaziti po svojoj procjeni, a ne tempom webinara koji ne mogu pratiti ritam baš svakog pojedinog polaznika, pa se na kraju kompromisno svedu na snimke webinara, no koje možete gledati kada želite.

Česta varijanta je i da stručne osobe sa strane knjigovodstvenog servisa nastave raditi završne račune, PDV obračune i druge izvještaje s kojima se ne snalazite.

Portali za zapošljavanje puni su oglasa za poslove poput "glavni knjigovođa", "samostalni knjigovođa", "voditelj financija" itd., a iako su plaće glavnih knjigovođa i voditelja često veće i od plaća pravnika u državnim službama - to je i dalje deficitarno zanimanje. Zar mislite da bi to bilo tako da uz tečaj od par mjeseci, bez konkretnog rada na stvarnoj dokumentaciji stvarne tvrtke i rješavanja aktualnih problema - možete postati samostalni knjigovođa i voditi knjigovodstvo za svoju ili druge tvrtke?

Kako je moguće da ekonomisti, koji tijekom školovanja uče od osnova knjigovodstva do bilanciranja i drugih srodnih područja, uključujući na fakultetima - nemaju potrebnu razinu znanja da bi nakon toga samostalno vodili knjigovodstvo za npr. svoju tvrtku i jednu djelatnost?

Iako je među nezaposlenima mali broj samostalnih knjigovođa, a zanimanje samostalni knjigovođa jedno je od rijetkih zanimanja za kojima potražnja konstantno raste, nameće se pitanje zašto administrativno osoblje koje ponekad i godinama aktivno radi na pripremi dokumentacije za vanjski knjigovodstveni servis, te često ima uvid u sve financijske izvještaje, i može dobiti odgovor na većinu tema i pitanja - rijetko ili nikada ne preuzima knjigovodstvene poslove na sebe, iako u tom slučaju postoji i mogućnost napredovanja i većih plaća?

Znate li kojeg profesora knjigovodstvenih predmeta koji u slobodno vrijeme vodi npr. knjigovodstvo za neku tvrtku? Teorija je samo temelj, a praksa daje sigurnost i kompetentnost. Ako nemate priliku započeti rad na jednostavnijim knjigovodstvenim poslovima neke tvrtke, korak do posla samostalnog knjigovođe skoro je nemoguća misija (a volontiranje u realnom sektoru nije zakonski dopušteno, te za sve one koji nam se javljaju za takav oblik edukacije najčešće pronalazimo drugačije oblike suradnje). Znate li nekoga tko je nakon tečaja knjigovodstva počeo samostalno voditi knjigovodstvo, pa makar samo za svoju tvrtku?

Uz to je u današnje vrijeme primjenom sve više e-servisa državne uprave (koji ne rade uvijek kako bi se očekivalo, iako su rokovi propisani i od knjigovođa se očekuje da ih ispoštuju), te sve složenije software-u za obradu knjigovodstvenih podataka, potrebna visoka informatička pismenost, ili informatičar na dnevnoj dispoziciji.

Zašto dugogodišnje školovanje, kao ni klasični tečajevi knjigovodstva ne daju dovoljno razinu sigurnosti za samostalno vođenje poslovnih knjiga? O tome postoji mnoštvo tema na društvenim mrežama i forumima, a ako Vas interesira naše mišljenje - stojimo na raspolaganju za sva pitanja.

Pretplati se na ovaj RSS feed