Log in

Novi Stečajni zakon u primjeni od 01.09.2015.

U Narodnim novinama broj 71 / 2015 od 29. lipnja 2015. objavljeni je novi Stečajni zakon koji stupa na snagu 01.09.2015.

Predstečaj i stečaj firmi će se odvijati na sudu, a FINA će u predstečajnom postupku imati samo ulogu tehničke pomoći sudovima. Po novom zakonu Fina je obvezna pokrenuti stečaj svake tvrtke čiji su računi blokirani dulje od 120 dana, i to u roku od osam dana. Tvrtkama koje imaju makar jednu zaposlenu osobu, 120 dana blokade do otvaranja stečaja počinje se brojiti od stupanja novog stečajnog zakona na snagu.Za pokretanje stečaja uz blokadu koja je od 120 dana, bit će dovoljna i činjenica da tvrtka tri mjeseca uzastopno nije isplatila plaće radnicima.

Predstečajni postupak moći će pokrenuti i vjerovnici ako se s time složi dužnik, a predstečaj je moguć za poduzeća koja nemaju uvjeta za stečaj te ga nagodbom s vjerovnicima žele izbjeći. Novim zakonom uređuje se i prodaja imovine u stečaju u najviše pet krugova koji se moraju odviti u roku od godine dana. Zakon propisuje da se cijena iz prvog kruga ruši na tri četvrtine u drugom, na polovicu u trećem, na jednu četvrtinu u četvrtom krugu te u petom cijema može biti jednu kunu ili više.

Za pokretanje stečaja odgovornima se, osim direktora, smatraju i članovi Nadzornih odbora ili vlasnici, kojima Fina, kad pokreće stečaj po službenoj dužnosti, može naplatiti do 20.000 kuna predujma za troškove stečaja ako ga sami nisu pokrenuli.

Posebnu pažnju obratite u radu s Vašim partnerima, jer u slučaju da FINA nad njima pokrene stečaj po službenoj dužnosti, vjerojatno nećete moći naplatiti svoja potraživanja, bez obzira i ako imate sredstva osiguranja plaćanja. Država bi trebala po službenoj dužnosti pokrenuti gotovo 15 tisuća stečajeva tvrtki koje nemaju nijednog zaposlenog i u dugotrajnoj su blokadi računa, a do proljeća 2016. u takav bi stečaj trebala poslati ukupno 19.000 tvrtki sa 8838 zaposlenih, koje su dužne 19,8 milijardi kuna.

U prvom valu u stečaj će blokirane tvrtke bez ijednog zaposlenog, čija su ukupna dugovanja 14,8 milijardi kuna, a nakon što se one počiste, i sve nove koje za 120 dana ne uspiju odblokirati svoj račun. ... Fina će imati rok od osam dana da pokrene stečaj nad tvrtkom koja je u blokadi dulje od 120 dana. Predujam od 20 tisuća kuna i još tisuću za stečajni fond naplatit će se od direktora, članova nadzornog odbora ili osnivača tvrtke, ako treba i iz njihove privatne imovine.

Imena blokiranih tvrtki bit će javno objavljena na mrežnoj stranici sudova, zajedno s osnovnim podacima o njihovim vlasnicima i svim postupcima koji će se voditi u okviru stečaja, uključujući iznos naknade za stečajnog upravitelja.

Više na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_71_1365.html.