Log in
Izdvojeno:

Paušalni obrti i fiskalizacija izdavanja računa

Odredbe koje stupaju na snagu od 01.07.2017.

 • Odredbe o malom obvezniku fiskalizacije su brisane pa se i za osobe koje porez plaćaju paušalno od 1. srpnja 2017. uvodi obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja. Za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa uvodi se obveza korištenja programskog rješenja koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije izdavanja računa odnosno kojima se onemogućava postupanje koje je u suprotnosti s zakonskim propisima. Za ispravnost programskog rješenja propisuje se odgovornost za obveznika fiskalizacije te proizvođača/ili održavatelja programskog rješenja.
  Do 1. srpnja 2017. mali obveznik fiskalizacije je bio obveznik fiskalizacije - fizička osoba, kojoj se dohodak i porez na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak. Navedeni obveznici fiskalizacije mogli su ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune. 
   
 • Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati, te podataka o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije.

Za naše korisnike sve navedeno rješavamo u sklopu programa iz kojeg naši korisnici izdaju ponude, račune, podsjetnike itd. Osnovna cijena usluga i programa je 250 kn/mj. + pdv, uključujući savjetodavne usluge te informiranje putem newslettera.

Od 1. siječnja 2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati: 

 • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnosti obrta i samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a kojima ukupan godišnji primitak u 2016. godini ne prelazi iznos propisan za obvezni ulazak u sustav PDV-a odnosno iznos od 230.000,00 kuna

Paušalni porez na dohodak mogu plaćati i:

 • porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine
 • porezni obveznici koji imaju izdvojenu poslovnu jedinicu ili proizvodni pogon

Porezni obveznik koji ispunjava propisane uvjete, a koji želi prijeći na utvrđivanje paušalnog dohotka i plaćanje paušalnog poreza na dohodak kao i porezni obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost od koje će utvrđivati paušalni dohodak, obvezan je:

 • Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i Prilog A koji su dostupni i na mrežnim stranicama Porezne uprave (Obrasci - porez na dohodak) u roku:
  a) osam dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti
  b) najkasnije petnaest dana po isteku poreznog razdoblja odnosno kalendarske godine (do 15. siječnja 2017. godine) kod prelaska s utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti temeljem poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka

U slučaju pod b) porezni obveznik je uz prijavu u registar poreznih obveznika obvezan:
1) dostaviti pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka - Obrazac KPI
2) dostaviti pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama – Obrazac TO odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje
(kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu
3) pri zatvaranju poslovnih knjiga postupiti na način propisan za prestanak djelatnosti


Poreznom obvezniku koji podnese zahtjev za plaćanjem paušalnog poreza, Porezna uprava donosi porezno rješenje kojim se utvrđuje godišnji paušalni dohodak i godišnji i mjesečni paušalni porez na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka.

Rješenjem utvrđen paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja


U nastavku se daje tabelarni pregled visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak ovisno o visini ostvarenih primitaka:

UKUPNI PRIMICIPOREZNA OSNOVICAGODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK
od 0,00 - 85.000,0012.750,001.530,00
od 85.000,01 - 115.000,0017.250,002.070,00
od 115.000,01 - 149.500,00 22.425,002.691,00
od 149.500,01 - 230.000,00 34.500,004.140,00


Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju podataka iz izvješća PO-SD, koje se podnosi Poreznoj upravi najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izviješće podnosi

Porezni obveznik koji plaća paušalni porez obvezan je tijekom godine voditi evidenciju o prometu.

Porezni obveznik - osiguran po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva koji plaća paušalni porez na dohodak, doprinose za svoje osobno osiguranje plaća prema mjesečnoj osnovici propisanoj kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 koja za 2017. godinu iznosi 3.095,60 kuna.

U nastavku se daje pregled vrsta doprinosa te mjesečnih iznosa doprinosa:

VRSTA DOPRINOSASTOPA

MJESEČNI IZNOS
DOPRINOSA
doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15% 464,3415%464,34
doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup5%154,78
doprinos za zdravstveno osiguranje15%464,34
doprinos za zaštitu zdravlja na radu0,5%15,48
doprinos za zapošljavanje1,7%52,63
UKUPNO37,2%1.151,57

Međutim, fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta ili poljoprivrede i šumarstva, a istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti. U tom slučaju godišnja osnovica za obračun doprinosa jest paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak.

U nastavku se daje pregled godišnjih paušalnih dohodaka, vrsta doprinosa te godišnjih iznosa doprinosa:

UKUPNI PRIMICIGODIŠNJA
OSNOVICA
ZA
OBRAČUN
DOPRINOSA
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA
ZA
MIROVINSKO
OSIGURANJE
10%
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA ZA
ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
7,5%
UKUPNA
GODIŠNJA
OBVEZA
DOPRINOSA
od 0,00 - 85.000,0012.750,001.275,00956,252.231,25
od 85.000,01 - 115.000,0017.250,001.725,001.293,753.018,75
od 115.000,01 - 149.500,0022.425,002.242,501.681,883.924,38
od 149.500,01 - 230.000,0034.500,003.450,002.587,506.037,50

Ako je osiguranik obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) tada doprinos za to osiguranje obračunava i plaća po stopi od 2,5%, a doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) po stopi od 7,5%.